konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 2 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są wektory u=4,-5 oraz v=-1,5.

 

Długość wektora u-4v jest równa:

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Cenę aparatu fotograficznego obniżono o 15%, a następnie – o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie.

 

Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje 340 zł.

 

Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa:

Zadanie nr. 3 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty A,B,C,D,E leżą na okręgu o środku S. Miara kąta BCD jest równa 110°, a miara kąta BDA jest równa 35° (zobacz rysunek). 

 

 

Wtedy kąt DEA ma miarę równą:

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest zbiór trzynastu liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, z którego losujemy jednocześnie dwie liczby.

 

Wszystkich różnych sposobów wylosowania z tego zbioru dwóch liczb, których iloczyn jest liczbą parzystą, jest:

Zadanie nr. 4 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie 2a-32-2a+32 jest równe:

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną jednego z niżej zapisanych układów równań.

 

 

Wskaż ten układ równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku.

Zadanie nr. 5 matura z matematyki 2023 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Wielomian W(x)=7x3-9x2+9x-2 ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty.

 

Oblicz ten pierwiastek.

 

W poniższe kratki wpisz kolejno – od lewej do prawej – pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.