konto

Technik logistyk

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista promowanych profili
Lista profili

Technikum nr 6

Technik logistyk | 1cT

 • Punkty: min: 108.55 śr: 129.42 max: 152.95 na: 200
 • Twoje punkty: Oblicz punkty
 • Języki: język angielski język niemiecki
 • P. rozszerzone: geografia, język angielski
 • P. punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy

Technik logistyk

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • przechowywania towarów;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych. 

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik logistyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię środków transportu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym, z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną, materiały i środki dydaktyczne (makiety środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne); 
 • pracownię logistyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką i skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym, z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, materiały i środki dydaktyczne (plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne);
 • pracownię gospodarki materiałowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki i skanery lub urządzenia wielofunkcyjne (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną, materiały i środki dydaktyczne (makiety towarów, opakowania, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków), wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, stanowisko komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). 

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów  370 godz.
AU.22 Obsługa magazynów 560 godz.
AU.32 Organizacja transportu 420 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów:
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m) i PKZ(AU.ag) 

 • PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa:
  • posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  • korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  • przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  • wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  • obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  • przechowuje dokumenty;
  • dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  • rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  • gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  • rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  • przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  • opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 • PKZ(AU.ag) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: magazynierlogistyk, technik logistyk:
  • posługuje się terminologią z zakresu magazynowania;
  • stosuje zasady normalizacji w zawodzie;
  • opracowuje dokumenty w prowadzeniu działalności logistycznej;
  • przechowuje i zabezpiecza dokumenty;
  • stosuje procedury dotyczące rozliczania się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk: 

 • Obsługa magazynów (AU.22)
 • 1. Realizacja procesów magazynowych Uczeń:

  • rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
  • rozróżnia rodzaje zapasów;
  • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
  • dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
  • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
  • dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
  • określa warunki przechowywania i transportu towarów;
  • organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
  • określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
  • monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
  • przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
  • dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
  • dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
  • określa zasady gospodarowania opakowaniami;
  • posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
  • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
  • sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
  • określa koszty usług magazynowych.

  2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych Uczeń:

  • określa strukturę procesu produkcyjnego;
  • rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
  • określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
  • stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
  • kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
  • przestrzega zasad gospodarki odpadami;
  • sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

  3. Obsługa magazynów dystrybucji Uczeń:

  • określa etapy dystrybucji;
  • dobiera kanały dystrybucji;
  • określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
  • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
  • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
  • sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym. 
 • Organizacja transportu (AU.32)
 • 1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych Uczeń:

  • rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
  • rozróżnia infrastrukturę transportową;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
  • dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
  • sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
  • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
  • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
  • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
  • rozróżnia rodzaje usług transportowych;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
  • dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.

  2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych Uczeń:

  • charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
  • rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
  • rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
  • formuje jednostki ładunkowe;
  • dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
  • przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
  • dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
  • opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
  • dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
  • wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

  3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych Uczeń:

  • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
  • sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
  • przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji. 
Podobne zawody: