konto

Technik hotelarstwa

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista promowanych profili
Lista profili

Technikum Handlowo-Ekonomiczne

Technik hotelarstwa | THt

 • Punkty: min: 98.45 śr: 134.45 max: 170.45 na: 200
 • Twoje punkty: Oblicz punkty
 • Języki: język angielski język niemiecki język rosyjski
 • P. rozszerzone: geografia, język angielski
 • P. punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, biologia, chemia, fizyka, historia

Technik hotelarstwa

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. 

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię hotelarską, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  • recepcja hotelowa, wyposażona w: ladę recepcyjną, dwa komputery (połączone sieciowo) z oprogramowaniem do obsługi gości, drukarkę fiskalną, czytnik kart płatniczych, aparat telefoniczny, faks, sejf depozytowy,
  • jednostka mieszkalna, wyposażona w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę lub wnękę z wieszakami, stolik nocny lub szafkę, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na wierzchnią odzież, zestaw ręczników i wyposażenie dodatkowe (igielnik, torbę na bieliznę, środki higieniczne, zestaw kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, materiały informacyjno-reklamowe) oraz węzeł higieniczno-sanitarny, wyposażony w: umywalkę z półką lub blatem i oświetleniem, lustro, wannę lub kabinę z natryskiem, WC, pojemnik na śmieci;

ponadto w pracowni powinno znajdować się pomieszczenie magazynowe, wyposażone w: wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem, odkurzacz, ręczny sprzęt porządkowy, regał z bielizną hotelową, środki czystości i środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci, apteczkę oraz instrukcje obsługi urządzeń;

 • pracownię obsługi, w której powinny być zorganizowane stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową i ze skanerem oraz z oprogramowaniem do obsługi gości oraz drukarkę sieciową i skaner; plansze, przezrocza i filmy dydaktyczne dotyczące rodzajów, kategorii i struktury organizacyjnej obiektów hotelarskich oraz usług hotelarskich, regulaminy hotelowe, cenniki usług, rozkłady jazdy przewoźników autobusowych, kolejowych, lotniczych, promowych, katalogi biur podróży, przewodniki i informatory, mapy i atlasy, oferty firm świadczących usługi dla zakładów hotelarskich, formularze i wzory dokumentów;
 • pracownię przygotowania i ekspedycji śniadań, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  • stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody, dozownik do mydła, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe,
  • stanowiska obsługi gości (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły i krzesła, pomocniki kelnerskie, bieliznę i zastawę stołową, tace i drobny sprzęt kelnerski oraz elementy do dekoracji stołów,
  • stanowiska sporządzania śniadań i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: ekspres do kawy i herbaty, naczynia i drobny sprzęt kuchenny, stół stalowy lub blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy z instalacją ciepłej i zimnej wody;

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, kuchnię gazową lub elektryczną, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacze do potraw i talerzy, wózki kelnerskie z wyposażeniem, kosz na odpady, apteczkę, instrukcje obsługi urządzeń.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, podmiotach świadczących usługi hotelarskie oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). 

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 390 godz. 
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji 480 godz.
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 320 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów:
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno- -gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.f)

 • PKZ(TG.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa:
  • rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie;
  • rozróżnia rodzaje usług hotelarskich;
  • rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie;
  • rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych;
  • analizuje rynek usług hotelarskich;
  • rozróżnia zasady i narzędzia marketingu;
  • charakteryzuje rodzaje turystyki;
  • charakteryzuje zasady racjonalnego żywienia;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik hotelarstwa:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12)
 • 1. Rezerwacja usług hotelarskich Uczeń:

  • rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
  • dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
  • stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
  • przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
  • rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
  • sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
  • przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

  2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających Uczeń:

  • przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;
  • rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out;
  • udziela informacji turystycznej;
  • oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
  • rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
  • przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości. 
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13)
 • 1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych Uczeń:

  • rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
  • rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
  • rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
  • dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
  • obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
  • stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
  • przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
  • utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
  • przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
  • przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

  2. Przygotowywanie i podawanie śniadań Uczeń:

  • przestrzega zasad przechowywania żywności;
  • przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
  • rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
  • rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
  • dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
  • użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
  • przygotowuje potrawy i napoje;
  • rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
  • dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
  • rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
  • stosuje techniki nakrywania stołu;
  • dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
  • przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
  • stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

  3. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń:

  • klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
  • przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
  • przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
  • organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
  • sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych. 
Podobne zawody: