konto

Regulamin portalu WaszaEdukacja.pl

1. Definicje

1.1. Administrator - WASZAEDUKACJA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego 11/30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897021, NIP: 7773372888, REGON: 38875136900000.

1.2. Serwis - portal internetowy WaszaEdukacja.pl, dostępny pod adresem https://waszaedukacja.pl lub w innych rozszerzeniach domeny.

1.3. Użytkownik - każda osoba prawna i osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu.

1.4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.

1.5. Korepetytor - Użytkownik Zarejestrowany, który oferuje korepetycje.

1.6. Ogłoszenie Korepetycji - ogłoszenie wystawione przez Korepetytor odnośnie udzielania korepetycji.

1.7. Konto - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu, umożliwiające korzystania z części usług Serwisu.

1.8. Login - unikalna nazwa Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie wybrana podczas rejestracji.

1.9. Profil - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik Zarejestrowany dobrowolnie udostępnia informacje o sobie, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora.

1.10. Placówka Edukacyjna - placówka edukacyjna(szkoła, uczelnia) będąca w Serwisie.

1.11. Regulamin - niniejszy Regulamin.

1.12. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie.

1.13. Usługi - usługi świadczone w ramach Serwisu dla Użytkowników w oparciu o Regulamin. Usługi stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

1.14. Treści Użytkownika / Treści - wszystkie treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.

1.15. EduPunkty - wirtualne punkty zdobywane bądź kupowane przez Użytkownika w Serwisie.

2. Informacje ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą "WaszaEdukacja.pl", zdefiniowane w dalszej części Regulaminu.

2.2. Regulamin udostępniony jest przez Administratora Użytkownikom w Serwisie.

2.3. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w Serwisie. Jeżeli takowe wystąpią Administrator dołoży wszelkich starań, aby były jak najkrótsze.

2.4. Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie Treści do celów innych niż użytek prywatny jest zabronione.

2.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników.

3. Zawarcie umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu

3.1. Administrator w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi, zgodnie z Regulaminem.

3.2. Korzystanie z Usług przez Użytkowników w tym tworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne. Administrator zastrzega, że może wprowadzić dodatkowe płatne Usługi.

3.3. Z chwilą gdy Użytkownik korzysta z Usług zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

3.4. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.

3.5. Użytkownik w celu dokonania rejestracji powinien prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin.

3.6. W celu potwierdzenia rejestracji Użytkownik klika w link przesłany na adres e-mail wskazany w formularzy rejestracyjnym.

3.7. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych na Koncie zgodnie z prawdą.

3.8. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta przy pomocy adresu e-mail/loginu oraz hasła podanych podczas rejestracji.

3.9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie lecz, niektóre dane mogą być wymagane do uzyskania dostępu do Serwisu. Wszystkie dane będą zapisane i prezentowane zgodnie z przyjętymi przez Administratora, domyślnym poziomem prywatności. Użytkownik może modyfikować poziom prywatności danych.

3.10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.

3.11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz materiałów reklamowych.

3.12. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika i może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane w Regulaminie.

3.13. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez likwidacje Konta Użytkownika.

3.14. Login powinien być unikalny, niezawierający wulgaryzmów oraz nie powinien on być sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, w przeciwnym wypadku Administrator może odmówić założenia Konta, usunąć bądź zablokować Konto.

3.15. Konto Użytkownika, które łamie Regulamin bądź polskie prawo albo wykorzystuje Konto niezgodnie z jego zastosowaniem, może zostać zablokowane bądź usunięte. W typ przypadku opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

3.16. W Serwisie stosowane są technologie cookies i inne podobne technologie w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności.

4. Korepetycje

4.1. Korepetytor ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenie Korepetycji.

4.2. W Ogłoszeniach Korepetycji obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron internetowych.

4.3. Ogłoszenie Korepetycji może być w każdej chwili usunięte oraz edytowane przez Korepetytora.

4.4. Ogłoszenia Korepetycji mogą być publikowane wraz z danymi kontaktowymi na Serwisach partnerskich.

4.5. Ogłoszenia Korepetycji łamiące Regulamin mogą zostać usunięte.

4.6. Ogłoszenia Korepetycji mogą być odpłatnie promowane.

5. Opinie i komentarze

5.1. Użytkownicy mogą dodawać opinie i komentarze bez konieczności rejestracji w Serwisie.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opinie oraz komentarze zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

5.3. Użytkownicy publikują opinie i komentarze w Serwisie robią to na własną odpowiedzialność.

5.4. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii i komentarzy jest zgodna z prawdą.

5.5. Użytkownicy naruszający prawo lub dobro osób trzecich mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

5.6. Administrator ma prawo do modernizacji lub usuwania opinii i komentarzy:

• obraźliwych,

• wulgarnych,

• rasistowskich,

• duplikatów,

• sprzecznych z prawem,

• zawierających dane osobowe i teleadresowe,

• nie związanych z komentowaną stroną,

• zawierających odniesienia do innych stron WWW niezwiązanych z działalnością Serwisu

• tzw. „spamów”,

• nakłaniających do popełnienia przestępstwa, spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek,

• wystawionych wielokrotnie z jednego konta czy adresu IP

5.7. Administrator może przekazać dane Użytkowników uprawnionym organom (Policja, Sąd, Prokuratura) na ich pisemne wezwanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowania.

5.8. Każdy Użytkownik ma możliwość zgłoszenia naruszenia postanowienia niniejszego Regulaminu przez innego Użytkownika na adres mailowy kontakt@waszaedukacja.pl.

5.9. W treści opinii i komentarzach nie mogą znajdować sie jakiekolwiek adresy oraz nazwy innych stron internetowych

5.10. Administrator może usunąć opinię/komentarz wyłącznie gdy został złamany Regulamin bądź taki nakaz wynika z orzeczenia sądu.

6. Płatne usługi

6.1. Płatności obsługiwane są przez:

• przelewy24 (PayPro SA)

• przelew tradycyjny na konto

EduPunkty

6.2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierające 23% podatku VAT, chyba że jest zaznaczone inaczej.

6.3. Serwis posiada następujące usługi płatne:

6.3.1. Promowanie Ogłoszeń Korepetycji,

6.3.2. Promowanie Placówek Edukacyjnych,

6.3.3. Płatne części Serwisu.

6.4. Faktury VAT są wystawiane na życzenie Użytkownika po dokonaniu płatności i dostarczane w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

6.5. Korzystanie z płatnych usług Serwisu nie zwalnia z przestrzegania Regulaminu.

6.6. EduPunkty nie podlegają wymiany na gotówkę lub inne środki pieniężne w całości lub w części

6.7. Płatności SMS Premium działają tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego Serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

6.8. Administrator zastrzega możliwość rozszerzenia usług płatnych w Serwisie.

7. Prawa i obowiązki Użytkowników

7.1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom.

7.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.

7.3. Użytkownik jest zobowiązany nie wykorzystywać błędów Serwisu oraz powstrzymywać się od działań mogących zakłócać bądź utrudniać jego pracę.

7.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe, zdjęcia oraz Treści, umieszczone przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

7.5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem w szczególności:

• rozsyłania spamu,

• promowania innych stron internetowych i aplikacji,

• używania programów (botów) generujących zapytania do Serwisu,

• kopiowanie części lub całości Serwisu,

7.6. Zabronione jest zamieszczanie Treści niezgodnych z Regulaminem, bezprawnych w szczególności:

• treści pornograficznych, erotycznych,

• treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,

• treści propagujących lub obrazujących rasizm, faszyzm, nienawiść, przemoc, dyskryminację,

• treści obrażające godność innych osób oraz naruszające dobra osobiste,

• treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Użytkownik może zgłaszać Administratorowi drogą mailową bądź pisemną.

8.2. Administrator dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://waszaedukacja.pl

9.2. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

9.3. Regulamin może ulec zmianie.

9.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, bez podania przyczyn.