konto

Technik ekonomista

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista profili

Technikum Handlowo-Ekonomiczne

Technik ekonomista | TE

 • Punkty: min: 114.15 śr: 141.73 max: 169.3 na: 200
 • Twoje punkty: Oblicz punkty
 • Języki: język angielski język niemiecki język rosyjski
 • P. rozszerzone: geografia, matematyka
 • P. punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, biologia, chemia, fizyka, historia

Technik ekonomista

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac, formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości;
 • pracownię techniki biurowej, wyposażoną w:stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godz.
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 470 godz.
AU.36 Prowadzenie rachunkowości  520 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

4. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

5. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów:
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m)

 • PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa:
  • posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  • korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  • przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  • wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  • obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  • przechowuje dokumenty;
  • dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  • rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  • gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  • rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  • przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  • opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik ekonomista: 

 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35)
 • 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków Uczeń:

  • stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
  • określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
  • rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
  • organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
  • stosuje strategie marketingowe;
  • prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
  • sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
  • stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
  • rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
  • oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
  • oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
  • sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
  • korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

  2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych Uczeń:

  • stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;
  • prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
  • sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
  • oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
  • oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
  • sporządza listy płac;
  • sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
  • oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
  • korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

  3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań Uczeń:

  • rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
  • przestrzega zasad i metod planowania;
  • sporządza biznesplan;
  • oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
  • rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
  • przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
  • sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
  • przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
  • korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki. 
 • Prowadzenie rachunkowości (AU.36)
 • 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych Uczeń:

  • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
  • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
  • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
  • klasyfikuje aktywa i pasywa;
  • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
  • identyfikuje kategorie wynikowe;
  • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
  • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
  • otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
  • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
  • rozlicza koszty działalności organizacji;
  • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
  • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
  • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
  • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
  • sporządza zestawienie obrotów i sald;
  • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
  • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

  2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji Uczeń:

  • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
  • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
  • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
  • rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
  • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej Uczeń:

  • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
  • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
  • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
  • oblicza wskaźniki analizy finansowej;
  • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji. 
Podobne zawody: