konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 22 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4. Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Długość tworzącej stożka jest równa

Zadanie nr. 11 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę.

Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 12

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.

Pole tego wielokąta jest równe

Zadanie nr. 16 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.

Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

Zadanie nr. 17 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Wybierz poprawną odpowiedź

Dwa boki pewnego trójkąta mają długość 12 cm i 15 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 23 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018
Rozwiąż zadanie

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 5 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów o boku długości 60 cm i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów (patrz rysunek I). Na podłodze tej położono prostokątny dywan (patrz rysunek II).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jesli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 12 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

W trójkącie ABC największą miarę ma kąt przy wierzchołku C. Miara kąta przy wierzchołku A jest równa 48°, a miara kąta przy wierzchołku B jest równa różnicy miary kąta przy wierzchołku C oraz miary kąta przy wierzchołku A.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 

Zadanie nr. 14 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 2 cm x 9 cm, przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazanym na rysunku I.

W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. 

Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa A lub B.