konto

Technik mechatronik

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista promowanych profili
Lista profili

Technik mechatronik

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinna posiadaćnastępujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 12/24 V DC, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowej cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; transformatory jednofazowe, przekaźniki istyczniki, łączniki wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe dla uczniów(jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
 • pracownię rysunku technicznego i systemów CAD, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz zprojektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje konstrukcyjne urządzeń isystemów mechatronicznych, modele maszyn iurządzeń, przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych, instrukcje obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • pracownię technologii mechanicznej, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej metali, zestaw przyrządów pomiarowych, materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki, stanowiska obróbki maszynowej metali (jednostanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: tokarkę, frezarkę lub centrum obróbcze oraz wiertarkę i szlifierkę;
 • pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, zdrukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska (jednostanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu: elementów, podzespołów izespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych (zawory, siłowniki, silniki, czujniki), elementów ipodzespołów elektrycznych i elektronicznych (czujniki, przyciski, styczniki, przekaźniki, przekaźniki czasowe, przekaźniki bistabilne, wyłączniki silnikowe, silniki jednofazowe z kondensatorami, silniki prądu stałego, silniki krokowe, silniki trójfazowe zmożliwością przełączania trójkąt/gwiazda, przetwornice częstotliwości, sterownik PLC); narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów izespołów;
 • pracownię użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną wstanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska umożliwiające rozruch i konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zoprogramowaniem instalacyjnym do programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • pracownię obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, zdrukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska umożliwiające eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe umożliwiające uruchamianie, monitorowanie inastawy parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych; zestawy ztreningowymi instalacjami zawierającymi układy sterowania dla urządzeń mechatronicznych; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • pracownię diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, zdrukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające poznanie budowy, zasady działania oraz ocenę stanu technicznego i lokalizację uszkodzeń w urządzeniach mechatronicznych, wtym diagnostyki: urządzeń elektrycznych –czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (prostowników, przemienników częstotliwości, zasilaczy, silników, łączników półprzewodnikowych); urządzeń pneumatycznych –pozycjonerów, siłowników, elektrozaworów, zaworów regulacyjnych, sprężarek; wyposażone w narzędzia iprzyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary wielkości elektrycznych –stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia; wielkości nieelektrycznych –temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego ikątowego; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zoprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji isymulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • pracownię programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wyposażoną w:stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym, stanowiska ze sterownikami PLC (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające ich programowanie, testowanie i diagnostykę urządzeń mechatronicznych; elementy wejściowe (przyciskisterownicze, czujniki analogowe i cyfrowe, zadajniki stanów logicznych),elementy wyjściowe (styczniki, przekaźniki, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory dźwiękowe), stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) zoprogramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników PLC (ProgrammableLogic Controller); zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki PLC (Programmable Logic Controller).

Każda pracownia, oprócz pracowni rysunku technicznego i systemów CAD, powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego i sprężonym powietrzem. Na każdym stanowisku powinna być możliwość podłączenia napięcia 12/24 V DC. Każde stanowisko musi być zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne iwyłącznik awaryjny centralny oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dlawszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupiezawodów 650 godz.
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 420 godz.
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 330 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wsprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiedniodla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia wzawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych zawodzie.

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa ihigieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane zwykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia iżycia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomieniai prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli iwyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się wśrodowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika):
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunkówi jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.h) i PKZ(EE.j) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.r) i PKZ(MG.q)

 • PKZ(EE.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:mechatronik, technik mechatronik:
  • posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  • rozróżnia prawa elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych wobwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  • rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  • posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  • określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
  • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  • posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • wykonuje połączenia elementów iukładów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(MG.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechatronik, technik mechatronik:
  • rozróżnia zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
  • sporządza szkice części maszyn;
  • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
  • rozróżnia rodzaje połączeń;
  • przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
  • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
  • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
  • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
  • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
  • wykonuje pomiary warsztatowe;
  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(EE.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik:
  • opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  • interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
  • wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi zmienne;
  • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych ielektronicznych;
  • dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  • określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  • dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
  • sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(MG.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik:
  • stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej i automatyki;
  • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem programów komputerowych;
  • rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
  • rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
  • rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
  • określa budowę i działanie maszyn i urządzeń;
  • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych ieksploatacyjnych;
  • dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(MG.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechatronik, technik mechatronik:
  • rozróżnia zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
  • sporządza szkice części maszyn;
  • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
  • rozróżnia rodzaje połączeń;
  • przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
  • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
  • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
  • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
  • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej imaszynowej;
  • wykonuje pomiary warsztatowe;
  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn iurządzeń;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik mechatronik:

 • Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02)
 • 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych Uczeń:

  • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
  • dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
  • dobiera materiały konstrukcyjne;
  • rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
  • dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
  • dobiera techniki łączenia materiałów;
  • dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
  • wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
  • kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

  2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych Uczeń:

  • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
  • rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
  • rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
  • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
  • wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
  • sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

  3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych Uczeń:

  • określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
  • dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
  • wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

  4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych Uczeń:

  • wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
  • rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
  • określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
  • uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
  • wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

  5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych Uczeń:

  • rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  • przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
  • wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21)
 • 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych Uczeń:

  • ustala zakres prac eksploatacyjnych;
  • dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
  • posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;
  • uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
  • nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
  • nastawia parametry układów napędowych;
  • posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
  • wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

  2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych Uczeń:

  • stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;
  • opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

  3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych Uczeń:

  • interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
  • przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
  • interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
  • modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
  • posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
  • testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
  • sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Podobne zawody: