konto

Fryzjer

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista profili

Fryzjer

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

 • pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego), środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowe dobierania fryzur, projektor multimedialny, bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną;
 • pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach lub salonach fryzjerskich oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz.
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 800 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

4. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji AU.26 Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

5. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się: 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (AU.k) 

 • PKZ (AU.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich:
  • sporządza szkice i rysunki fryzur;
  • sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;
  • rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
  • rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości;
  • charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
  • rozpoznaje uszkodzenia włosów;
  • charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
  • rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
  • charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
  • rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  • rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  • określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie fryzjer:

 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21)
 • 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów Uczeń:

  • ocenia stan włosów i skóry głowy;
  • dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  • organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
  • określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
  • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  • wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
  • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
  • udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

  2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie Uczeń:

  • określa indywidualne cechy urody klienta;
  • przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
  • dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
  • dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
  • przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
  • ustala etapy strzyżenia;
  • wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
  • wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
  • określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
  • określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  • dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  • dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  • wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  • określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
  • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
  • wykonuje fryzury okolicznościowe;
  • określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
  • 18) wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

  3. Zmiana koloru włosów Uczeń:

  • określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
  • dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
  • dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
  • wykonuje korektę koloru. 
Podobne zawody: