konto

Technik informatyk

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista promowanych profili
Lista profili

Technik informatyk

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik informatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w:
  • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
  • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
  • podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
  • oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne; oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające - po jednym na stanowisko,
  • drukarkę laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D; skaner, ploter; laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne; projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, czytnik kart pamięci - po jednej sztuce na pracownię,
  • stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu - po jednym zestawie na stanowisko,
  • gmultimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy - po jednym zestawie na stanowisko;
 • pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner; stanowiska komputerowe dla uczniów złożone z dwóch komputerów z obsługą sieci bezprzewodowej i przewodowej, w tym jeden z dwoma złączami Ethernet (jedno stanowisko dla jednego ucznia); szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem lub stelaż; zasilacz awaryjny UPS; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych; router, modem lub router z modemem, z portem Ethernet i obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; tester okablowania; reflektometr TDR - do torów przewodów miedzianych; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwerów; różne systemy operacyjne dla stacji roboczych; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu - jeden zestaw sprzętowy na stanowisko,
 • pracownia montażu sieci, wyposażoną w:
  • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
  • stanowiska uczniowskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w: stół montażowy z imadłem, zestaw narzędzi monterskich, wiertarko- wkrętarkę, prowadnicę do cięcia skośnego, płyty montażowe, piłkę do cięcia, pistolet do klejenia na gorąco, środki indywidualnej ochrony, zaciskarkę RJ- 45, wtyki RJ-45, gniazda natynkowe lub listwowe z modułami keystone RJ- 45, korytka z tworzywa sztucznego do okablowania strukturalnego, płyty montażowe, stacje lutownicze, oświetlenie punktowe, ściągacz izolacji, tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem kabli, panel krosowy lub ramka krosownicza do modułów keystone;
 • pracownię aplikacji i stron WWW, wyposażoną w:
  • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
  • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone na każdym stanowisku w: kompilatory różnych języków programowania; edytor WYSIWYG; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych.

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kstałcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektonicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz.
EE.08 Montaż i eksplatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 650 godz.
EE.09 Origraniwabue, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 450 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudo

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się: 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej: 
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 
  • stosuje zasady normalizacji; 
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo: 
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne: 
  • przestrzega zasad kultury i etyki; 
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem; 
  • przewiduje skutki podejmowanych działań; 
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 
  • jest otwarty na zmiany; 
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
  • przestrzega tajemnicy zawodowej; 
  • negocjuje warunki porozumień; 
  • jest komunikatywny; 
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów: 
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 
  • stosuje metody motywacji do pracy; 
  • komunikuje się ze współpracownikami. 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (EE.b) 

 • PKZ(EE.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji: 
  • rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego; 
  • dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego; 
  • dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań; 
  • stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego; 
  • rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego; 
  • charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe; 
  • określa funkcje systemu operacyjnego; 
  • posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych; 
  • charakteryzuje urządzenia sieciowe; 
  • charakteryzuje rodzaje oprogramowania; 
  • korzysta z publikacji elektronicznych; 
  • przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy; 
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk: 

 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)
 • 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Uczeń:

  • stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
  • rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
  • wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
  • posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
  • dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
  • montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
  • modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
  • instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
  • wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
  • instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
  • przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
  • sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
  • rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
  • stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

  2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej Uczeń:

  • rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
  • interpretuje projekty sieci komputerowych;
  • rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
  • rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  • dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
  • dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
  • montuje okablowanie sieciowe;
  • wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  • monitoruje sieć bezprzewodową;
  • stosuje adresację protokołu internetowego (IP);
  • stosuje podział sieci na podsieci;
  • wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  • modernizuje lokalną sieć komputerową;
  • określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  • podłącza sieć lokalną do Internetu;
  • rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

  3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych Uczeń:

  • określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
  • przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
  • instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  • konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
  • przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
  • dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  • wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
  • monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  • konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
  • konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
  • konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
  • konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
  • tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

  4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej Uczeń:

  • posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
  • tworzy i przywraca kopie danych;
  • identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
  • lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
  • dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
  • odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
  • formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
  • sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

  5. Administrowanie systemami operacyjnymi Uczeń:

  • konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
  • konfiguruje interfejsy sieciowe;
  • stosuje polecenia systemów operacyjnych;
  • stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  • udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
  • przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  • konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
  • zarządza funkcjami profili użytkowników;
  • zarządza kontami i grupami użytkowników;
  • zarządza zasadami grup;
  • konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
  • zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
  • rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  • monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
  • podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
  • lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)
 • 1. Programowanie aplikacji Uczeń:

  • stosuje podstawy algorytmiki;
  • stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
  • stosuje podstawowe zasady programowania;
  • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
  • korzysta z wbudowanych typów danych;
  • tworzy własne typy danych;
  • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
  • stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
  • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
  • dokumentuje tworzoną aplikację.

  2. Tworzenie i administrowanie bazami danych Uczeń:

  • posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
  • projektuje relacyjne bazy danych;
  • stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
  • korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
  • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
  • tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
  • importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
  • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
  • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
  • zarządza systemem bazy danych;
  • pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
  • tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
  • kontroluje spójność baz danych;
  • dokonuje naprawy baz danych.

  3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych Uczeń:

  • tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
  • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
  • identyfikuje systemy zarządzania treścią;
  • stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
  • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
  • posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
  • stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
  • stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
  • stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
  • stosuje reguły walidacji stron internetowych;
  • testuje i publikuje witryny internetowe;
  • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie. 
 • Projektowanie baz danych i stron internetowych (EE.XX)
Podobne zawody: