konto

Zadania z matematyki

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 9 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Wybierz poprawną odpowiedź

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023
Rozwiąż zadanie

Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. 

Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 25 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15.

 

Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim,że cosα=23.

 

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie nr. 26 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15.

 

Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim, że cosα=23 .

 

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:

Zadanie nr. 36 matura z matematyki 2023 poziom podstawowy
Rozwiąż zadanie

Podstawą graniastosłupa prostego ABCDEF jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC=BC, AB=8. Wysokość trójkąta ABC, poprowadzona z wierzchołka C, ma długość 3. Przekątna CE ściany bocznej tworzy z krawędzią CB podstawy ABC kąt 60° (zobacz rysunek). 

 

 

Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość tego graniastosłupa.

Zadanie nr. 19 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022
Rozwiąż zadanie

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.

Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2022 poziom rozszerzony
Rozwiąż zadanie

Dany jest graniastosłup prosty ABCDEFGH o podstawie prostokątnej ABCD.

 

Przekątne AH i AF ścian bocznych tworzą kąt ostry o mierze α takiej, że sinα=1213 (zobacz rysunek).

 

 

Pole trójkąta AFH jest równe 26,4.

 

Oblicz wysokość h tego graniastosłupa.

Zadanie nr. 25 matura z matematyki 2022 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych długości 7 cm i 10 cm. Wysokość tego graniastosłupa jest krótsza od dłuższej przekątnej rombu o 2 cm.

 

Wtedy objętość graniastosłupa jest równa:

Zadanie nr. 15 egzamin ósmoklasisty z matematyki 2018 egzamin próbny
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunkach przedstawiono ostrosłup prawidłowy i graniastosłup prawidłowy. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Zadanie nr. 21 matura z matematyki 2018 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt α jaki przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą jest równy 45° (zobacz rysunek).

Wysokość graniastosłupa jest równa