konto
Technikum nr 20

Ocena: 3.33

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 20 Warszawa

1C / Technik handlowiec rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
19.3566.43114.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowców może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dbają o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca.

PREDYSPOZYCJE

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych, a jego postawa i cechy to: komunikatywność, uczciwość (w tym kupiecka), rzetelność, dobra pamięć, zamiłowanie do porządku, poczucie estetyki, zrównoważenie emocjonalne i odporność psychiczna odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu i wysoki poziom kultury osobistej. Ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów
 • prowadzenia działań reklamowych marketingowych
 • sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej
 • zarządzania firmą handlową

PRAKTYKA ZAWODOWA - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej

 • firmy handlowe: w sklepach i w hurtowniach
 • centra handlowe
 • punkty obsługi klienta

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM z dobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (egzamin po klasie trzeciej)
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (egzamin po pierwszym semestrze w klasie piątej) oraz dyplom z tytułem technika handlowca

EUROPASS – suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim) uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym:

Technik handlowiec legitymujący się świadectwem uzyskania kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży ma możliwość dalszego kształcenia w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzonej na KKZ, i po otrzymaniu certyfikatu kwalifikacji otrzymanego w wyniku zdania egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub przystąpienia do eksternistycznego egzaminu zawodowego może uzyskać certyfikat kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik księgarstwa 522306.
Absolwent szkoły w zawodzie technik handlowiec, po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę w szkole wyższej.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z HANDLEM

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec mogą być również podwyższone przez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: handel zagraniczny, marketing, transport i spedycja, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, organizacja i technika handlu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • przedstawiciele handlowi firm,
 • w działach handlowych różnego rodzaju przedsiębiorstw,
 • w działach logistyki,
 • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu.

1E+F / Technik organizacji turystyki rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
30.476.02152.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

PREDYSPOZYCJE

Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika organizacji turystyki powinny charakteryzować się sumiennością, dokładnością, odpowiedzialnością, dyskrecją, powinny być empatyczne, komunikatywne, odporne na stres.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technika organizacji turystyki przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • sporządzania biznesplanu;
 • tworzenia produktu turystycznego
 • sporządzania kalkulacji kosztów,
 • obsługi programów komputerowych
 • obsługi systemów rezerwacyjnych
 • stosowania podstawowych opisów walorów turystycznych Polski i krajów sąsiadujących,
 • określania założeń programowych rozwoju turystyki w Polsce

PRAKTYKA ZAWODOWA - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej

 • biura turystyczne zrzeszone w Warszawskiej Izbie Turystycznej
 • agencje turystyczne
 • punkty informacji turystycznej
 • hotele

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych - egzamin odbywa się po pierwszym semestrze klasy piątej.
 • dyplom z tytułem technika organizacji turystyki

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym:

Absolwent szkoły w zawodzie technik organizacji turystyki lub pełnoletni uczen , kto ry potwierdził kwalifikację HGT.07 i HGT.08 otrzymuje dyplom w zawodzie technik organizacji turystyki wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie s wiadectwa dojrzałos ci umoz liwia uczącemu się kontynuację nauki w szkole wyższej.

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z ZAWODEM

 • Gospodarka turystyczna,
 • Turystyka i rekreacja ,
 • Agroturystyka ,
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna,
 • Gastronomia i hotelarstwo,

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • biura turystyczne,
 • miejsca informacji i promocji turystycznej,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek
 • oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych

1G+H+I / Technik hotelarstwa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
27.383.46136.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Hotelarstwo to zawód polegający na zorganizowaniu i udzieleniu gościnności przyjezdnym, a więc zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i usług z tym związanych na odpowiednim poziomie. W profesji tej szczególnie ważna jest etyka zawodowa pracowników. Powinn i oni rozumieć istotę hotelarstwa, czuć się z nią związani, podtrzymywać i kontynuować najlepsze hotelarstwa, czuć się z nią związani, podtrzymywać i kontynuować najlepsze tradycje hotelarskiej gościnności. Specyficzny charakter zawodu sprawia, że tradycje hotelarskiej gościnności. Specyficzny charakter zawodu sprawia, że pracownikom stawia się bardzo wysokie wymagania. Ranga zawodu wynika z pracownikom stawia się bardzo wysokie wymagania. Ranga zawodu wynika z podstawowej podstawowej prawdy, że to pracownicy zatrudnieni w hotelu świadczą o prawdy, że to pracownicy zatrudnieni w hotelu świadczą o poziomie i kulturze obsługi oraz atmosferze tam panującej.poziomie i kulturze obsługi oraz atmosferze tam panującej.

PREDYSPOZYCJE

Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika hotelarstwa powinny charakteryzować się komunikatywnością, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, sumiennością, dokładnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w zespole, podzielnością uwagi, dyskretnością, powinny być empatyczne, otwarte, odporne na stres, tolerancyjne.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:

 • klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe;
 • klasyfikować usługi hotelarskie;
 • rozróżniać jednostki mieszkalne oraz ich wyposażenie;
 • wykonywać prace związan e z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych;
 • przygotowywać jednostki mieszkalne dla gości hotelowych;
 • przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
 • przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gości
 • użytkować sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych;
 • oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • obsługiwać seminar ia/konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe;
 • przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
 • stosować zasady rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych;
 • dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne;
 • przygotowywać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 • obsługiwać gości w recepcji;
 • udzielać informacji gościom obiektu hotelarskiego;
 • sporządzać dokumentację związaną z procedurami check in i check out oraz pobytem gościa w hotelu;
 • przygotowywać informacje związane z obsługą gościa dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
 • przyjmować płatności za realizację usług hotelarskich;
 • sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości;
 • rozliczać koszty pobytu gości zgodnie z procedurami w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

PRAKTYKA ZAWODOWA - 4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej
Szkoła współpracuje na stałe z najlepszymi sieciami hoteli warszawskich takimi jak:

Sheraton, Bristol, Marriott, Westin, Radison Blue Sobieski, Le Regina, Holiday Inn, Hetman.

Po ukończeniu technikum zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin odbywa się po klasie trzeciej).
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji (egzamin odbywa się po pierwszym semestrze klasy piątej)
 • dyplom z tytułem technika hotelarstwa

EUROPASS suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim) uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy).

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z HOTELARSTWEM

 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka turystyczna

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • hotele i motele w kraju i za granicą
 • wellness &spa
 • sanatoria i uzdrowiska
 • pensjonaty i domy wczasowe
 • kempingi i pola biwakowe
 • biura podróży