konto

Technik elektromobilności

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:

Nie znaleziono profilu odpowiadającego Twoim kryteriom.

Technik elektromobilności

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektromobilności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. 

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik elektromobilności powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

 • pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
 • pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory jednofazowe i trójfazowe; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej oraz symulację pracy maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 • pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie instalacji elektrycznych i tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych;  

ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.

 • Pracownię aplikacji i stron WWW, wyposażoną w:
  • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
  • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone na każdym stanowisku w: kompilatory różnych języków programowania; edytor WYSIWYG; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektromobilności językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz.
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 720 godz.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 450 godz.

 W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów:
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektrycznoelektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g) i PKZ(EE.i)

 • PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej:
  • posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  • opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  • interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  • sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  • rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  • posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  • określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  • wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
  • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  • posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(EE.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej:
  • wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
  • charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  • dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  • określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  • wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
  • sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
  • dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
  • sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik elektromobilności:

 

 

 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05)
 • 1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych Uczeń:

  • rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
  • rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
  • rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
  • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
  • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
  • wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
  • sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
  • trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
  • dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
  • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
  • sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
  • przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
  • lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
  • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
  • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
  • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
  • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

  2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych Uczeń:

  • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
  • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
  • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  • rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
  • odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
  • montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
  • dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
  • sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

  3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Uczeń:

  • posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;
  • przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
  • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
  • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych. 
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)
 • 1. Programowanie aplikacji Uczeń:

  • stosuje podstawy algorytmiki;
  • stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
  • stosuje podstawowe zasady programowania;
  • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
  • korzysta z wbudowanych typów danych;
  • tworzy własne typy danych;
  • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
  • stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
  • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
  • dokumentuje tworzoną aplikację.

  2. Tworzenie i administrowanie bazami danych Uczeń:

  • posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
  • projektuje relacyjne bazy danych;
  • stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
  • korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
  • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
  • tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
  • importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
  • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
  • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
  • zarządza systemem bazy danych;
  • pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
  • tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
  • kontroluje spójność baz danych;
  • dokonuje naprawy baz danych.

  3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych Uczeń:

  • tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
  • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
  • identyfikuje systemy zarządzania treścią;
  • stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
  • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
  • posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
  • stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
  • stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
  • stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
  • stosuje reguły walidacji stron internetowych;
  • testuje i publikuje witryny internetowe;
  • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.