Technikum nr 18

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 18 Gdańsk

1At / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60.8102.89167.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik mechatronik

Mechatronika to nowoczesna dziedzina wiedzy sięgająca swoim początkiem do lat 70 XX wieku. Jest to kombinacja inżynierii mechanizmów precyzyjnych, sterowania elektronicznego oraz myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką , osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu Technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu mechatroniki, używana w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.

Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidna podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

W procesie kształcenia uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie :

EE.20. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Dla zawodu technik mechatronik przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są – matematyka i fizyka.

Na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 750 godzin.

Na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 750 godzin.

Przedmioty realizowane w kształceniu teoretycznym:

 1. Elektrotechnika i elektronika
 2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 3. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 4. Pneumatyka i hydraulika
 5. Urządzenia i systemy mechatroniczne
 6. Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
 7. Język obcy w branży mechatronicznej

Przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym:

 1. Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 2. Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 3. Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki
 4. Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 5. Projektowanie i programowanie w mechatronice

W klasie III uczniowie odbywają 4 tyg. praktykę zawodową.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.20. Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika mechatronika.

1Bt / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Ct / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Dt / Technik budowy jednostek pływających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
70.8103.83164.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik budowy jednostek pływających

Absolwenci technikum w zawodzie technik budowy jednostek pływających są bardzo poszukiwani na rynku pracy; od wielu lat jest to zawód niszowy.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich pracowników z branży okrętowej.

Technik budowy jednostek pływających:

- uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego

- opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażenia i remontu okrętu

- dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego

- obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych

- nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu

- kontroluje przestrzeganie przepisów norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku

Absolwenci technikum mogą być zatrudniani w biurach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu okrętownictwa, w pracowniach projektowych i technologicznych stoczni lub innych zakładów związanych z okrętownictwem, remontami statków i ich wyposażenia, w służbach specjalistycznych w pionie szefostwa produkcji, szefostwa technicznego w stoczniach produkcyjnych, remontowych oraz zakładach kooperujących.

Zawód technik budowy jednostek pływających jest podzielony na kwalifikacje, co umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji, stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Absolwent technikum – zawód technik budowy jednostek pływających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania obróbki blach i profili hutniczych

- prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających

- wykonywania prac remontowych kadłuba jednostek pływających

- wykonywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażenia i remontu okrętów z wykorzystaniem technik komputerowych

- badania właściwości materiałów stosowanych w budowie jednostek pływajacych

- wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażeniem oraz remontami okrętów.

W zawodzie technik budowy jednostek pływających uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

K.1  Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

K.2  Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

W programie nauczania dla zawodu technik budowy jednostek pływających:

- na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 750 godz.

- na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 750 godz.

Przedmioty: matematyka i fizyka realizowane są w zakresie rozszerzonym, a przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy konstrukcji maszyn
 2. Konstrukcja kadłuba okrętu i rysunek okrętowy
 3. Technologia obróbki i prefabrykacji kadłuba okrętu
 4. Technologia montażu i remontu kadłuba okrętu
 5. Technologia wyposażenia okrętu
 6. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży okrętowej
 7. Język obcy zawodowy w branży okrętowej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Techniki wytwarzania
 2. Obróbka i prefabrykacja kadłuba okrętu
 3. Montaż i remont kadłuba okrętu
 4. Wyposażenie kadłuba okrętu

Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godz.) praktykę zawodową w klasie trzeciej.

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym głównie są realizowane w stoczniach, a także w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Egzamin potwierdzający:

- pierwszą kwalifikację MG. 22. odbywa się pod koniec klasy drugiej

- drugą kwalifikację MG. 33. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika budowy jednostek pływających.

1Et / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
89.4113.4143.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nowy atrakcyjny zawód w CONRADINUM od roku szkolnego 2016/2017

technik chłodnictwa i klimatyzacji

Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem, obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Chłodnictwo i klimatyzacja jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu, a technicy tego zawodu należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Absolwenci tego zawodu mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, obsługą i naprawą instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także w innych działach gospodarki. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej, organizacji produkcji i usługach wymagają przygotowania specjalistów w tym zawodzie.

W zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

W programie nauczania dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji:

- na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznacza się 750 godz.

- na kształcenie zawodowe praktyczne przeznacza się 750 godz.

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku. Z badań rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji. Niestety brakuje fachowców z odpowiednim wykształceniem. Inne pokrewne zawody, z punktu widzenia pracodawców, nie zapewniają wystarczającej wiedzy i umiejętności.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • termodynamika techniczna
 • elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
 • technologia instalacji urządzeń chłodniczych
 • technologia instalacji urządzeń klimatyzacyjnych
 • działalność gospodarcza w chłodnictwie i klimatyzacji
 • język obcy zawodowy w chłodnictwie i klimatyzacji

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • montaż i eksploatacja instalacji urządzeń chłodniczych
 • montaż i eksploatacja instalacji urządzeń klimatyzacyjnych

Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godz.) praktykę zawodową w trzeciej klasie.

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w nowoczesnych pracowniach elektroniki, automatyki, chłodnictwa i klimatyzacji. Szkoła ściśle współpracuje  na zasadzie podpisanych porozumień z wyższymi uczelniami tj. Politechniką Gdańską Akademią Morska oraz zakładami pracy (Unilener Polska S.A. , TERMA).

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.15 odbywa się pod koniec klasy trzeciej, a drugą kwalifikację EE.16 pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika chłodnictwa i klimatyzacji.

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

1Ft / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik elektryk

Technik elektryk - otwieramy klasę politechniczną, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna pt. "elektroautomatyka okrętowa" we współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi oraz przedsiębiorstwami gospodarki morskiej.

Możesz zostać wysokiej klasy specjalistą i zrealizować swoje zainteresowania i pasje w gospodarce morskiej. Zawód technik elektryk obejmuje takie zagadnienia jak: projektowanie, wykonywanie, diagnozowanie, dokonywanie napraw instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

- elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei,

przedsiębiorstwach gospodarki morskiej,

- firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

- biurach projektowych,

- firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

- firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

- prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

W zawodzie technik elektryk uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

EE.05. Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W programie nauczania dla zawodu technik elektryk::

- na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 750 godz.

- na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 750 godz.

Matematyka  i fizyka realizowane są w zakresie rozszerzonym , a przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

 

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1. elektrotechnika i elektronika

2. maszyny i urządzenia elektryczne

3. instalacje elektryczne

4. działalność gospodarcza w branży elektrycznej

5. język angielski w branży elektrycznej

 

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. pomiary elektryczne i elektroniczne

2. montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

3. montaż instalacji elektrycznych

4. obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Uczniowie odbywają 4 tygodniową (160 godz.) praktykę zawodową w klasie trzeciej.

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym są realizowane głównie w specjalistycznych pracowniach szkolnych  oraz u pracodawców.

Egzamin potwierdzający:

- pierwszą kwalifikację EE.05 odbywa się w klasie trzeciej,

- drugą kwalifikację EE.26 odbywa się w klasie czwartej.

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika elektryka.

1Gt / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Ht / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik mechanik

Otwieramy klasę politechniczną, w której będzie realizowana innowacja pedagogiczna pt.  "Zastosowanie konstrukcji mechanicznych w okrętownictwie (budowa maszyn i urządzeń okrętowych) we współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi oraz pracodawcami. Zawód technik mechanik swoim zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń .

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników, ponieważ jedną z rozwijających się gałęzi gospodarki naszego kraju stanowi przemysł maszynowy.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach:

- przemysłu metalowego i maszynowego

- obsługowo-naprawczych

- także w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zawód ten jest zawodem uniwersalnym ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej, umożliwia łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Zawód technik mechanik podzielony jest na kwalifikacje, co umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Absolwent technikum – zawód technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- dokonywania montażu maszyn i urządzeń

- instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

- obsługiwania maszyn i urządzeń

- organizowania procesu produkcji.

W zawodzie technik mechanik (podbudowa kwalifikacji M.17) – uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W programie nauczania dla zwodu technik mechanik:

- na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznacza się 750 godz.

- na kształcenie zawodowe praktyczne przeznacza się 750 godz.

Przedmioty: matematyka i fizyka realizowane są w zakresie rozszerzonym, a przedmiotem uzupełniającym jest – historia i społeczeństwo.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy konstrukcji maszyn
 2. Podstawy sterowania i regulacji maszyn
 3. Technologia montażu maszyn i urządzeń
 4. Podstawy technik wytwarzania
 5. Organizacja procesów produkcji
 6. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 7. Język obcy (angielski) w branży mechanicznej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Konstrukcje maszyn
 2. Technologia mechaniczna
 3. Procesy produkcji
 4. Techniki wytwarzania
 5. Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godz.) praktykę zawodową w klasie trzeciej. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MG.17. odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację MG.44. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. 
 6. Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika mechanika.
 7. Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz u pracodawców. W realizacji kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami (Politechniką Gdańską, Akademią Morską, Akademią Marynarki Wojennej) oraz z pracodawcami (Bibus-Merros, Mogut Bimet, Remontowa Shipbuilding).

1Jt / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NA / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
103.65131.78180.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NC / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
81.05111.37159.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ND / Technik budowy jednostek pływających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
64.4587.29153.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NE / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
72.75100.83142.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NF / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
60.6592.53139.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NG / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
67.6581.63105.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NH / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
70.9592.31118.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1NJ / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -