konto

Technik usług fryzjerskich

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:
Lista profili

Technik usług fryzjerskich

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur;
 • wykonywania projektów fryzur.

2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie, obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego), środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur, bieliznę fryzjerską: zabiegową, i ochronną;
 • pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego;
 • pracownię projektowania i estetyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur, środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych;
 • pracownię analizy biologiczno-chemicznej, wyposażoną w: modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, drukarką, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny, urządzenia pomiarowe, urządzenia laboratoryjne, zestawy szkła laboratoryjnego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach lub salonach fryzjerskich oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). 

3. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godz.
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  800 godz.
AU.26 Projektowanie fryzur 250 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się: 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 
 • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
  • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
  • stosuje zasady normalizacji;
  • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
 • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo:
  • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne:
  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
  • przewiduje skutki podejmowanych działań;
  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • jest otwarty na zmiany;
  • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej;
  • negocjuje warunki porozumień;
  • jest komunikatywny;
  • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
  • współpracuje w zespole.
 • (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów:
  • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  • stosuje metody motywacji do pracy;
  • komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.k) i PKZ(AU.n)

 • PKZ(AU.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich:
  • sporządza szkice i rysunki fryzur;
  • sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;
  • rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
  • rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości;
  • charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
  • rozpoznaje uszkodzenia włosów;
  • charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
  • rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
  • charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
  • rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  • rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
  • określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • PKZ(AU.n) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich:
  • charakteryzuje style fryzur minionych epok;
  • charakteryzuje współczesne style i rodzaje fryzur;
  • przestrzega zasad projektowania fryzur;
  • charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie;
  • posługuje się dokumentacją techniczną;
  • sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług;
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług fryzjerskich:

 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21)
 • 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów Uczeń:

  • ocenia stan włosów i skóry głowy;
  • dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  • organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
  • określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
  • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
  • wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
  • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
  • udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

  2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie Uczeń:

  • określa indywidualne cechy urody klienta;
  • przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
  • dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
  • dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
  • przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
  • ustala etapy strzyżenia;
  • wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
  • wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
  • określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
  • określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  • dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
  • dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  • wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
  • określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
  • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
  • wykonuje fryzury okolicznościowe;
  • określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
  • 18) wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

  3. Zmiana koloru włosów Uczeń:

  • określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
  • dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
  • dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
  • wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
  • wykonuje korektę koloru. 
 • Projektowanie fryzur (AU.26)
 • 1. Wykonywanie projektów fryzur Uczeń:

  • dokonuje analizy wyglądu klienta;
  • prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem;
  • udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
  • projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;
  • dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
  • szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia;
  • stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;
  • projektuje różne rodzaje fryzur;
  • dobiera dodatki fryzjerskie.

  2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji Uczeń:

  • wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania;
  • wykonuje rysunki instruktażowe fryzur;
  • przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;
  • dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
  • projektuje fryzury damskie i męskie;
  • prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;
  • sporządza portfolio projektów fryzur;
  • planuje działania marketingowe. 
Podobne zawody: