konto
XVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ocena: 3.66

Oceń Placowkę

Profile XVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Warszawa

0W / klasa_wstępna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
191.45201.15219.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "(kl. wstępna) wspólny sprawdzian predyspozycji językowych – jęz. niemiecki".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,5.

Opis:

Kandydaci do klasy wstępnej dwujęzycznej polsko – niemieckiej (W) muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych opracowanego dla kandydatów do klas dwujęzycznych przez Katedrę Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych nie dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego wymienionych w art. 132 ust.3 ustawy Prawo oświatowe.

Klasa dwujęzyczna pracuje w cyklu pięcioletnim. W klasie wstępnej język niemiecki jest prowadzony od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo, poza tym odbywa się nauka języka polskiego i matematyki. Po klasie wstępnej uczeń kontynuuje naukę w klasie pierwszej dwujęzycznej o profilu matematyczno-geograficznym lub humanistycznym (historia, wos), a język niemiecki prowadzony jest na poziomie dwujęzycznym.

W klasach dwujęzycznych  polsko-niemieckiej język niemiecki nauczany jest na poziomie pozwalającym na (nieobowiązkowe) przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych). Zdanie tego egzaminu oraz polskiej matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego. Klasa dwujęzyczna uczestniczy w projektach międzynarodowych, wymianach młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech.

Klasy dwujęzyczne naszego Liceum są objęte patronatem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.  W ramach współpracy patronackiej uczniowie systematycznie uczestniczą w warsztatach językowych i wykładach tematycznych prowadzonych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

1A / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.6176.05186
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy matematyczno-geograficzne naszego Liceum uczestniczą w zajęciach wyjazdowych w Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym UW w Murzynowie.

Dla uczniów klas pierwszych szkoła organizuje obóz integracyjny, obóz zimowy dla uczniów klas drugich oraz różne wycieczki programowe, konkursy szkolne jak też dodatkowe zajęcia, nastawione na zindywidualizowaną pracę z uczniami. W szkole działają różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Modrzewiak”, organizują liczne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, wykonują projekty, uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach sportowych i artystycznych.

1B / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
171.05176.34191.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy biologiczno-chemiczne naszego Liceum są objęte patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Patronat Wyższej Uczelni  umożliwia uczniom uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez WUM i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Dla uczniów klas pierwszych szkoła organizuje obóz integracyjny, obóz zimowy dla uczniów klas drugich oraz różne wycieczki programowe, konkursy szkolne jak też dodatkowe zajęcia, nastawione na zindywidualizowaną pracę z uczniami. W szkole działają różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Modrzewiak”, organizują liczne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, wykonują projekty, uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach sportowych i artystycznych.

1C / pol-hist-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.45168184.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy polonistyczno-historyczne uczestniczą w projekcie "Nastolatek w samorządzie" organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej. Projekt ma na celu zachęcenie do działania w środowisku lokalnym, przybliżenie zagadnień związanych z samorządnością oraz ideą społeczeństwa obywatelskiego.

Dla uczniów klas pierwszych szkoła organizuje obóz integracyjny, obóz zimowy dla uczniów klas drugich oraz różne wycieczki programowe, konkursy szkolne jak też dodatkowe zajęcia, nastawione na zindywidualizowaną pracę z uczniami. W szkole działają różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Modrzewiak”, organizują liczne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, wykonują projekty, uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach sportowych i artystycznych.

1DD / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
250500 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian kompetencji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,5.

1DF / hist-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian kompetencji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,5.