Technikum Kształtowania Środowiska

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Profile Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin

G_I CH / Technik technologii chemicznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
82117.45137.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli Twoim ulubionym przedmiotem w szkole jest chemia, lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas.
Dowiesz się jak wykorzystać chemię w celu oceny jakości surowców i produktów.
Będziesz mógł prowadzić analizy chemiczne:
• wody, 
• ścieków, 
• powietrza,
• odpadów,
• gleby,
aby ocenić ich jakość i stopień skażenia, analizy ambulatoryjne i diagnostyczne w laboratoriach klinicznych.

Sam wytworzysz korzystając z pracowni szkolnych i pracowni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie m. in.
- kosmetyki,
- tworzywa sztuczne,
- leki. 

Po zakończeniu nauki czekają na Ciebie : 
1) zakłady chemiczne,
2) rafinerie ropy naftowej,
3) zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych,
4) zakłady przemysłu farb i lakierów,
5) zakłady przemysłu gumowego,
6) stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków,
7) pracownie i biura projektowe technologii chemicznej,
8) instytuty naukowo – badawcze.

Kierunek zamawiany przez potencjalnego pracodawcę Zakłady Chemiczne "Police".

Proponujemy również rozszerzenie kształcenia zawodowego o treści związane z pożarnictwem.
Uczniowie będą brać udział w zajęciach oraz szkoleniach prowadzonych w ramach innowacji:
„Technik technologii chemicznej z elementami pożarnictwa”. Klasa została objęta patronatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i strażaków zawodowych oraz strażaków ochotników będą odbywać się w szkole, a także w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Szczecinie i zaprzyjaźnionych jednostkach OSP.

Program innowacji obejmuje m.in.:
• podstawy prawne organizacji OSP i PSP,
• sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
• taktykę akcji gaśniczych,
• taktykę akcji ratowniczych (ratownictwo drogowe, chemiczne i ekologiczne, wysokościowe itd.),
• zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
• łączność i alarmowanie,
• pomoc przedmedyczną.

Klasa będzie posiadała umundurowanie zgodne ze wzorem umundurowania koszarowego straży pożarnej, a uczniowie będą mogli zdobywać kolejne stopnie awansu w korpusie kadetów.
Po skończonej nauce w szkole możesz kontynuować swoją edukację na uczelniach wyższych związanych z zawodem i szkołach aspirantów PSP uzyskując dodatkowe punkty przy naborze do nich.

Nauka w zawodzie trwa cztery lata, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

Kryterium kwalifikacyjne :
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:
A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie 
wydane przez lekarza medycyny pracy.

G_I CK / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
7083.45114.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI, który od września 2016r. wystartował w naszej szkole.
Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu
i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Zadaniem technika chłodnictwa i klimatyzacji jest:
- organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
- montaż i uruchamianie chłodziarek, klimatyzatorów i pomp ciepła,
- ocena stanu technicznego tych urządzeń,
- obsługa, konserwacja i naprawa tych urządzeń i instalacji

Nauka w zawodzie trwa cztery lata, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe
i ogólnokształcące.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie w:
- firmach projektujących i montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
- firmach serwisujących konserwujących te urządzenia,
- biurach projektowych,
- przedsiębiorstwach produkujących urządzenia tego rodzaju,
- firmach nadzoru technicznego,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- we własnej firmie, po założeniu działalności gospodarczej.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
wydane przez lekarza medycyny pracy.

G_I E / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
70.292.56137.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Nauka w szkole trwa 4 lata. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy.

Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki.
Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem systemów energetyki odnawialnej,
- montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- wykorzystania programów komputerowych,
- wykonywania konserwacji oraz naprawy i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- sporządzania kosztorysów, ofert przetargowych i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Praca:
Typowym miejscem pracy są :
- firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę, urządzeń technicznych energii odnawialnej, serwisy obsługi tych urządzeń.

Zatrudnienie można znaleźć także w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, w organizacjach i przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w administracji publicznej i bankach.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
wydane przez lekarza medycyny pracy.

G_I S / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
59.888.6124.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 4 lata. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.

G_I T / Technik turystyki na obszarach wiejskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język niemiecki
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
64.472.6479
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w szkole trwa 4 lata. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zawód technik turystyki przygotowuje do organizacji wypoczynku począwszy od przyjęcia zlecenia aż po rozliczenie zaplanowanych kosztów. Dowiesz się jak założyć własne gospodarstwo agroturystyczne oraz jak przygotować promocję swojej oferty.
W szkole można nabyć umiejętności w różnych specjalizacjach : turystyki, agroturystyki, animacji turystyki i rekreacji, pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwój przedsiębiorstwa turystycznego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent w zawodzie technik turystyki będzie posiadał umiejętności:
• przygotowania oferty i wyceny usług turystycznych
• organizowania działalności turystycznej i rekreacyjnej
• stosowania zasad i instrumentów marketingu w działalności zawodowej
• współpracowania z instytucjami i organizacjami turystycznymi
• stosowania programów komputerowych służących do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
• stosowania efektywnych strategii marketingowych związanych z prowadzeniem działalności
zawodowej.

Praca:
Technik turystyki wiejskiej znajdzie pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach lub prywatnych domach letniskowych. Absolwenci będą mieli również uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką.

Zespół Szkół Nr 2 proponuje również rozszerzenie kształcenia zawodowego o treści związane z wojskowością. Uczniowie będą brać udział 
w zajęciach oraz szkoleniach prowadzonych w ramach innowacji mundurowej w szkole ponadgimnazjalnej: „Technik turystyki wiejskiej 
z elementami wojskowości”. Klasa została objęta patronatem 5 pułku inżynieryjnego w Podjuchach i 102 batalionu ochrony w Bielkowie. 
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i żołnierzy zawodowych będą odbywać się w szkole, a także w jednostce wojskowej i innych obiektach szkoleniowych. 

Ogólne zagadnienia innowacji:
1. Podstawy wychowania społecznego i wojskowego (regulaminy sił zbrojnych, podstawy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej);
2. Szkolenie bojowe (szkolenie ogniowe, reagowanie kryzysowe, szkolenie inżynieryjno – saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, SERE (survival, evasion, resistance, escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka);
3. Szkolenie ogólne (ochrona przeciwpożarowa, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych).
Uczniowie będą nosić mundury według wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim, a po skończonej nauce w szkole będą mogli kontynuować swoją edukację na uczelniach wojskowych oraz zdobyć dodatkowe punkty w trakcie kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej. 

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
wydane przez lekarza medycyny pracy.

P_I CH / Technik technologii chemicznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiainformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -


Zawód : technik technologii chemicznej.

Jeśli Twoim ulubionym przedmiotem w szkole jest chemia, lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas.

Dowiesz się jak wykorzystać chemię w celu oceny jakości surowców i produktów.
Będziesz mógł prowadzić analizy chemiczne:
• wody,
• ścieków,
• powietrza,
• odpadów,
• gleby,
aby ocenić ich jakość i stopień skażenia, analizy ambulatoryjne i diagnostyczne w laboratoriach klinicznych.

P_I CK / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik chłodnictwa i klimatyzacji

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

P_I E / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy.

Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki.
Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

P_I T / Turystyki na obszarach wiejskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik turystyki na obszarach wiejskich

Nauka trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Technik Turystyki na obszarach wiejskich to kierunek dla osób zafascynowanych podróżami, ludźmi, zwierzętami, otaczającą nas przyrodą. Turystyka, a zwłaszcza, turystyka wiejska to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków w Polsce i na świecie. Gospodarstwa agroturystyczne cieszą się coraz większą popularnością, stanowią alternatywę dla spędzenia urlopu. Turystyka wiejska łączy także przyrodę z historią, kulturą i tradycją, które każdy Polak powinien pielęgnować.

P_IS / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.