konto
XLI Liceum im. Jana Twardowskiego

Ocena: 4.16

Oceń Placowkę

Profile XLI Liceum im. Jana Twardowskiego Kraków

A / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
145.75153.83166.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.9156.51170.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-geograficzna z WOS-em i informatyką

Przedmioty rozszerzone : matematyka,geografia, WOS.

W klasie drugiej fakultet z TIK 2h , a w klasie trzeciej 3h tygodniowo.

Wiodący język : ang­iel­ski.

Drugi język spośród : niemiecki, hisz­pański, rosyjski — do wyboru. Warunk­iem utworzenia grupy jest zgłosze­nie co najm­niej 12 osób.
Języki obce będą nauczane w gru­pach między­o­d­dzi­ałowych z uwzględ­nie­niem poziomu zaawansowania.

Przedmioty punktowane: obowiązkowo - język polski i matematyka oraz dwa spośród - geografia, informatyka i WOS - system wybiera przedmioty z najwyższą oceną.

W tej klasie nauka pozwoli uczniom przygotować się do kontynuacji kształcenia na kierunkach m.in. ekonomia, ekonometria, informatyka, informatyka stosowana, automatyka, robotyka, transport lądowy lub morski, politologia, sto­sunki między­narodo­we i studia przyrodnicze.

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.2158.39169.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.9149.82169.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa językowa.

Przed­mioty rozsz­er­zone : język polski, język angielski i geografia.

Wiodący język : angielski.

Przedmioty punktowane obowiązkowo - język polski i matematyka oraz dwa spośród - geografia, język angielski, drugi język nowożytny - system wybiera przedmioty z najwyższą oceną.

Klasa przygotuje uczniów do dal­szego ksz­tałce­nia na kierunk­ach m.in. europeistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, komunikacja społeczna,sto­sunki między­narod­we, filologia.

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153.05161.93176.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Język hiszpański nauczany w grupach w zależności od poziomu zaawansowania- grupa początkująca i zaawansowana.