Technikum nr 9

Ocena: 2.78

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 9 Łódź na rok 2018/2019

TA / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
87.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem firmy P&G oraz współpracuje z firmą Printor. 

Cele kształcenia w zawodzie technik elektronik: 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; 
- użytkowania urządzeń elektronicznych; 
- naprawy urządzeń elektronicznych. 

Technik elektronik organizuje stanowiska pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i testowania, kontroluje pracę, ocenia stan techniczny i naprawia urządzenia elektroniczne. Technik o specjalizacji elektroniczne systemy zabezpieczeń jest przygotowany do montażu i programowania central alarmowych, doboru montażu i konfiguracji urządzeń systemu alarmowego (przewodowego i bezprzewodowego), projektowania i monitorowania systemów alarmowych, integracji systemów alarmowych i automatyki. 

Możliwości zatrudnienia: 

w zakładach produkcji oraz miejscach eksploatacji urządzeń elektronicznych, na stanowiskach konserwatorów i kontrolerów jakości. W zakładach naprawy i instalacji urządzeń elektronicznych, laboratoriach serwisach samochodowych, w laboratoriach i biurach konstrukcyjno-technologicznych. w zakładach usługowych, w zakładach serwisowych. 
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

TB / Technik energetyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
52.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem firmy Veolia Energia Łódź. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy. 

Cele kształcenia w zawodzie technik energetyk: 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych; 
- wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych; 
- nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach. 

Technik energetyk obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje procesy wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, nadzoruje eksploatację maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. 

Możliwości zatrudnienia: 

elektrownie i elektrociepłownie, zakłady przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zakłady produkcji urządzeń energetycznych. 
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

TC / Technik mechatronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
126.400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa objęta patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy. 

Cele kształcenia w zawodzie technik mechatronik: 

- montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; 
- eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; 
- projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; 
- programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Technik mechatronik projektuje i konstruuje, programuje i użytkuje (to znaczy – obsługuje, diagnozuje i naprawia) urządzenia i systemy mechatroniczne, które mają zastosowanie do sterowania procesami technicznymi i technologicznymi w różnych gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle i medycynie. Mechatronika łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki, automatyki hydraulicznej i pneumatycznej oraz informatyki. 

Możliwości zatrudnienia: 

w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w biurach projektowania systemów mechatronicznych, w zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych, jako operator, monter, technik działu utrzymania ruchu, specjalista ds. kontroli jakości, technolog, technik serwisu. 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

TD / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
135.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa współpracuje z firmą Transition Technologies. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych; 
- wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych; 
- projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych; 
- programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych; 
- projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. 

Możliwości zatrudnienia: 
- w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, 
- wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań, w tym w studiach graficznych i dźwiękowych oraz w studiach telewizyjnych i filmowych, 
- we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery, 
- jako administrator, projektant, programista. 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

TE / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
93.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

klasa pod patronatem firm: Veolia Energia Łódź oraz ABB Sp. z o.o. 

Cele kształcenia w zawodzie technik elektryk: 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 
- lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; 
- oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; 
- montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; 
- dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Technik elektryk wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz linii napowietrznych i kablowych. Przeprowadza pomiary, sporządza protokoły i prowadzi dokumentację eksploatacyjną. 

Możliwości zatrudnienia: 

w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w budownictwie i przemyśle na stanowiskach eksploatacji energii elektrycznej oraz na stanowiskach produkcji maszyn elektrycznych. 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnego zakładu elektrycznego. 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

TF / Technik automatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
73.400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
- montaż urządzeń i instalacji automatyki; 
- uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki; 
- obsługa urządzeń i instalacji automatyki; 
- przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki; 
- diagnostyka oraz remont urządzeń i instalacji automatyki. 

możliwości zatrudnienia: 

- zakłady produkcyjne 
- elektroniczne firmy usługowe w regionie łódzkim 
- pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne 
- placówki badawczo-rozwojowe 

Technik automatyk może pracować w przemyśle: wytwarzającym układy instalacji automatyki, obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń instalacji automatyki. 
Ponadto może również znaleźć pracę w placówkach eksploatujących i serwisujących układy instalacji automatyki, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej. 

Rozwój zawodowy: 

Absolwent może pracować np. na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, operatora 
i programisty CNC, serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw 

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach: 

Politechnika – kierunek: automatyka i robotyka i kierunki pokrewne np. mechatronika. 
Uniwersytet – przede wszystkim kierunki ścisłe