konto
Technikum nr 17

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 17 Katowice

1A / Technik elektryk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
47.8595.12136.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektryk

     W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, wykonywania prac montażowych w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki. Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych warsztatach i pracowniach. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

Kwalifikacje dla zawodu technik elektryk:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1B / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
111.6136.35162.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektronik

    W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i szereg praktycznych umiejętności w zakresie: wykonywania prostych układów elektronicznych, instalowania i serwisowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się oscyloskopami, miernikami cyfrowymi, komputerowymi systemami pomiarowymi oraz nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych. Zapoznaje się z wiedzą z zakresu elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, urządzeń elektronicznych radiowo-telewizyjnych, montażu i konfigurowania sieci komputerowych oraz nowoczesnych systemów mikroprocesorowych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, pracowniach i własnych warsztatach na terenie szkoły. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących różnorakie urządzenia elektroniczne, w firmach montujących i konfigurujących sprzęt komputerowy oraz dostarczających usługi sieciowe. Mogą również szukać zatrudnienia w firmach wykonujących usługi pomiarowe. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, co poszerza dodatkowo możliwości znalezienia pracy. Po ukończeniu szkoły mogą założyć własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i serwisowania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika elektronika.

Kwalifikacje dla zawodu technik elektronik:

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1C / Technik analityk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
73.55142.74176.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik analityk

     Podstawowe zadania chemika-analityka to oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii. Nauka obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy technika analityka. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną, gdzie uczeń w trakcie nauki zdobywa wiele praktycznych umiejętności pracy w laboratorium. Pracownia przygotowana jest do nauki analizy jakościowej, ilościowej oraz instrumentalnej. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

- laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),

- laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),

-laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),

- laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),

- laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego na kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika analityka. Mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp. Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych.

Kwalifikacje dla zawodu technik analityk:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

1D / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
51.85134.8183.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk

     Wykształcenie techniczne nadal pozostaje atrakcyjne dla pracodawców i gwarantuje tym samym zatrudnienie. Odczuwa się coraz większy brak fachowców, posiadających gruntowne wykształcenie w branży informatycznej. Jeśli więc interesujesz się: komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron www oraz administrowaniem sieci - ten kierunek czeka właśnie na Ciebie. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, doboru i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, pracy przy projektowaniu, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych, projektowania baz danych, tworzenia stron internetowych, programowania.

     Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych firm, ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnych przedsiębiorstw oraz jako informatycy prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika informatyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik informatyk:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

1E / Technik mechanik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
87.95123.59146.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechanik

     Nauka obejmuje kształcenie polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie zdobywają w trakcie nauki umiejętności użytkowania programów do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Po zakończeniu kształcenia absolwenci potrafią: organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozować i konfekcjonować produkty, roboty, manipulatory i inne; uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

     Absolwenci klasy w zawodzie technik mechanik będą przygotowani do wykonywania następujących zadań: wytwarzania części maszyn i urządzeń, dokonywania montażu, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Będą przygotowywani również do założenia własnej firmy oraz mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika mechanika.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechanik:

MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1F / Technik ochrony środowiska rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
52.15109.31135.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik ochrony środowiska

     Głównym celem pracy technika ochrony środowiska jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka. Nauka odbywa się w specjalistycznych pracowniach i salach lekcyjnych. Do zadań technika ochrony środowiska w specjalnościach: gospodarka odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków. Technicy ochrony środowiska kierują pracą brygad roboczych zajmujących się urządzaniem składowisk, ich eksploatacją zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz zarządzeniami organów kontrolnych, kierują budową i utrzymaniem ujęć i instalacji oczyszczania ścieków, pracami pomiarowymi poziomu występujących zagrożeń np. hałasem, uczestniczą w opracowywaniu analiz ich uciążliwości dla środowiska i skutków dla zdrowia ludzi. Sprawują kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji redukujących poziom zagrożenia. Opracowują dane dla prognozowania zagrożeń, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania. Mogą sprawować funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do ochrony środowiska (w halach produkcyjnych, laboratoriach i biurach).

     Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika ochrony środowiska.

Kwalifikacja dla zawodu technik ochrony środowiska:

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie  i realizacja zadań w ochronie środowiska

1G / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
61.9131.93172.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechatronik

     Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

     Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do projektowania, konstruowania, montażu, demontażu, programowania, użytkowania, diagnozowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i  robotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na studiach kierunkowych lub innych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika mechatronika.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechatronik:

ELM.03.  Montaż,  uruchamianie  i  konserwacja  urządzeń  i  systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1K / Technik teleinformatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
61.85118.57168.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik teleinformatyk 

     W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w przygotowanych do tego celu salach dydaktycznych oraz umiejętności praktyczne w pracowniach specjalistycznych. Są one wyposażone  w nowy sprzęt, oprogramowanie i oprzyrządowanie ułatwiające przyswajanie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: instalowania systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, diagnozowania stanu technicznego komputerów, dokonywania przeglądów, napraw komputerów, modernizacji komputerów, budowania sieci komputerowych itp. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie  w zakładach branży teleinformatycznej. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje  w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika teleinformatyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik teleinformatyk:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

1N / Technik energetyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik energetyk 

     Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowania  i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z przepływem  i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji  i wentylacji, wykonywania montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych. 

     Absolwenci klasy w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji. W przyszłości mogą być również zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych