konto
Technikum nr 1

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 1 Katowice

1TAK / Technik architektury krajobrazu rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
57.5580.85119.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału

Kształcenie w trybie modułowym gwarantujące łączenie teorii z praktyką.

Minimum teorii maksimum praktyki

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 2. opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
 3. urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 4. dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;
 5. opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;
 6. budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach budowlanych w formie
praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika architektury krajobrazu pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w kraju i za granicą.

1TB / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
33.798.71146.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
 5. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 6. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 7. organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
 8. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 9. sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

BUD.12.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14.  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach budowlanych w formie
praktyk zawodowych.

 • Praktyki zawodowe, które mogą podlegać uznaniowej gratyfikacji finansowej (decyzja pracodawcy),
 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w kraju i za granicą.

1TD / Technik budowy dróg rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technika budowy dróg jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządzania kosztorysów robót drogowych

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

BUD.13.  Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów                                                                                       

 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach drogowych i mostowych w formie
praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika drogownictwa pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych i inżynierii mostowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

1TG / Technik geodeta rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
4) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
5) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
6) prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.21.  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach geodezyjnych w formie
praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika geodety pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w kraju i za granicą.

1TGA / Technik gazownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technika gazownictwa jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych;
 2. organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych;
 3. organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych;
 4. organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych;
 5. lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach  w formie
praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika gazownictwa pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w kraju i za granicą.

1TPM / Technik przemysłu mody rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
67.4102.14141.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych

1) projektowania wyrobów odzieżowych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
3) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
4) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
6) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach i firmach odzieżowych w formie
praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika przemysłu mody pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach odzieżowych oraz prowadzenie własnej działalności, tworzenie własnych kolekcji i pokazów mody, pracę w branży modowej w kraju i za granicą.

1TRG / Technik realizacji nagłośnień rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik realizacji nagłośnień jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) realizowania nagłośnień;
2) umiejętności pracy w zespołach (współpraca z artystami, realizatorem dźwięku, realizatorem monitorów, technicznymi, ekipą oświetleniową);
3) podłączania i obsługi specjalistycznego sprzętu do pracy z dźwiękiem;
4) rejestrowania materiału dźwiękowego;
5) umiejętności konfiguracji i pracy z oprogramowaniem służącym do zdalnej kontroli sprzętu nagłośnieniowego.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych: 

AUD.06. Obsługa sceny

AUD.07. Realizacja nagłośnień

 
Praktyczna  nauka zawodu jest realizowana w renomowanych instytucjach i firmach związanych z realizacją dźwięku nagrań i nagłośnień  w formie praktyk zawodowych.

 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

 Technik realizacji nagłośnień jest zawodem szerokoprofilowym obejmującym realizację nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym lub imprezach plenerowych.

 Przygotowanie zawodowe technika realizacji nagłośnień pozwala na wykonywanie działalności plenerowej (koncerty), realizację przekazów informacyjnych lub artystycznych.  Informacja dźwiękowa stała się wszechobecna. Zawód kształci osoby zdolne do przygotowania jej zarówno w ramach olbrzymich korporacji, jak i na drodze indywidualnej. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputerowej technologii rejestracji i edycji dźwięku.

1TRN / Technik realizacji nagrań rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
3087.4140.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik realizacji nagrań jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

 1. obsługiwania systemu MIDI;
 2. montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego;
 3. realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 4. rejestrowania materiału dźwiękowego.

 

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

AUD.08. Montaż dźwięku,

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych,

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach, telewizji oraz radiu oraz budowlanych w formie praktyk zawodowych.

 • Praktyki zawodowe, które mogą podlegać uznaniowej gratyfikacji finansowej (decyzja pracodawcy),
 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

 

Technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym obejmującym realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym lub imprezach plenerowych.

Przygotowanie zawodowe technika realizacji nagrań pozwala na wykonywanie działalności studyjnej (nagranie, montaż), plenerowej (koncerty), realizację przekazów informacyjnych lub artystycznych. Filmów, reklam, systemów ostrzegawczych czy książki audio, wszędzie odtwarza się uprzednio zarejestrowane i zmontowane nagrania. Informacja dźwiękowa stała się wszechobecna. Zawód kształci osoby zdolne do przygotowania jej zarówno w ramach olbrzymich korporacji, jak i na drodze indywidualnej. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputerowej technologii rejestracji i edycji dźwięku.

1TRW / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opis oddziału
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych
 6. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 7. koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;
 8. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 9. sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Końcowym efektem kształcenia jest uzyskanie wg nowej podstawy programowej kwalifikacji zawodowych:

BUD.11.  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

BUD.25.  Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach budowlanych w formie
praktyk zawodowych.

 • Praktyki zawodowe, które mogą podlegać uznaniowej gratyfikacji finansowej (decyzja pracodawcy),
 • Możliwość odbycia praktyk zagranicznych  - w ramach projektów unijnych, które realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE),
 • Możliwość odbycia płatnych praktyk - w ramach projektów unijnych, które okresowo realizuje szkoła (zależne od uzyskania dofinansowania z UE).

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na:
podjęcie pracy w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych oraz prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w kraju i za granicą.