konto
Technikum Morskie i Politechniczne

Ocena: 3.43

Oceń Placowkę

Profile Technikum Morskie i Politechniczne Szczecin

Tiw / Technik informatyk rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
89.45113.12163.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z realizacją innowacji pedagogicznej Szkolenie wojskowe, we współpracy z 12 batalionem dowodzenia Ułanów Podolskich. Program szkolenia oparty jest o wytyczne MON w sprawie Minimum programowego, które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas służby przygotowawczej. 

Współpracujemy także z 14 brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademią Sztuki Wojennej. 

Raz w miesiącu na terenie jednostki patronackiej odbywają się szkolenia praktyczne. 

Uczniowie klas wojskowych stanowią trzon kompanii reprezentacyjnej . Uczestniczą w zlotach klas wojskowych, konkursach sprawnościowych i musztry dla klas mundurowych. 

W klasie obowiązuje jednolite umundurowanie noszone w całym okresie nauki 5 dni w tygodniu. 

Tm / Technik mechanik rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
27.8571.93129.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Podstawowymi czynnościami w zawodzie technik są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Tme / Technik mechatronik rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
20.5590.07169
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej, ze zautomatyzowanym sterowaniem (elektronika i informatyką).

 • Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. 
 • Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych.
 • Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
 • Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów.
 • Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
 • Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny.
 • Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową oraz sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. 

Tmo / Technik mechanik okrętowy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
39.478.8148.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • pracy w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce;
 • specjalizacji w zakresie eksploatacji statków handlowych i rybackich zgodnie z wymogami międzynarodowymi,
 •  obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów okrętowych
 • pełnienia wachty maszynowej;
 •  udziału w prowadzonych przez załogę statku akcjach ratunkowych i ratowniczych,
 •  kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tn / Technik nawigator morski rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
3893.52173.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik nawigator morski zajmuje się planowaniem oraz realizacją podróży morskich w żegludze krajowej i międzynarodowej. Uczestniczy w pracach związanych z obsługą ładunków i pracami przeładunkowymi na statku. Obsługuje zarówno wszystkie urządzenia pokładowe jak i wyposażenie nawigacyjne niezbędne do prowadzenia bezpiecznej żeglugi na wodach morskich. Jest wszechstronnie przeszkolony w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi na całym świecie. Specyfika pracy wymaga biegłego posługiwania się językiem angielskim uznawanym we wszystkich krajach za język morski.

Topt / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
32.4102.79157.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej – z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej.

W zależności od rodzaju miejsca pracy, technik eksploatacji portów i terminali na co dzień zajmuje się:

 •  planowaniem i wykonywaniem prac, które dotyczą eksploatacji portów i terminali,
 •  organizowaniem prac z zakresu eksploatacji środków transportu i obsługi podróżnych,
 •  organizowaniem pracy związanej z magazynowaniem,  składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, a także prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,
 •  nadzorowaniem prac z zakresu ważenia ładunków, sortowania i etykietowania,
 •  pobieraniem i zdawaniem sprzętu przeładunkowego, a także dbaniem o jego dobry stan, poprzez zlecanie naprawy i konserwacji sprzętu,
 •  optymalizowaniem rozmieszczenia załadunku w ładowniach statków i samolotów,
 •  organizowaniem przewozów w obrębie konkretnych portów i terminali.

Ts / Technik spawalnictwa rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
44.6569.2493
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych.

W Polsce funkcjonuje ok. 7 tyś. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw gdzie spawanie jest procesem pomocniczym.

W normach światowych i europejskich proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego którego obecnie bardzo brakuje.

W wyniku procesu kształcenia uczeń techniku spawalnictwa powinien umieć:

 1. organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 2. opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 3. opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 4. dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 5. projektować technologiczne procesy spawania,
 6. wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 7. kontrolować jakość wykonanych spoin,
 8. przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.