konto
Technikum Logistyczno-Spożywcze nr 13

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Logistyczno-Spożywcze nr 13 Bydgoszcz

1L / Technik logistyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
42.697.01136.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik logistyk – specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

Autorski program nauczania zakłada, że dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa cywilnego, logistyki wojskowej, logistyki w turystyce i w sporcie, logistyki handlu zagranicznego. Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk.

Kariera edukacyjna, podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.

Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych i przewozowych, w usługach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów w jednostkach (wydziałach) logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

Logistycy, którzy skorzystają z naszej oferty – dzięki wysokiej jakości kształcenia w szkole  – mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu dobrym, obsługą komputera i mają szansę liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

 

Absolwent technikum zdobędzie umiejętności:

? organizacji i nadzorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu
? sterowania dostawami towarów
? obsługi portów i terminali
? prowadzenia przedsiębiorstwa np. transportowego
? posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi dla transportu, logistyki
 i spedycji
? korzystania z technologii mobilnych np. GPS
? organizacji imprez masowych - wycieczek, koncertów, meczy

Jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych oraz pracy w:

? centralach logistycznych i magazynach
? firmach transportowych i spedycyjnych
? przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych
? portach i terminalach przeładunkowych

Absolwent po zakończeniu kształcenia otrzymuje:

? świadectwo ukończenia szkoły
? świadectwo dojrzałości
? dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z suplementem w języku angielskim

1S / Technik spedytor rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
48.9587.8138
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik spedytor – zapewnia optymalne wykorzystanie środka transportu na całej planowanej trasie przewozu.

Technik spedytor organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Autorski program nauczania zakłada, że dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu:

Bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury drogowej, audytu czasu pracy. Szkoła stworzy możliwości do przygotowania się do zawodu kierowcy.

Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor.

Kariera edukacyjna, podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.

Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Spedytorzy, którzy skorzystają z naszej oferty – dzięki wysokiej jakości kształcenia w nowoczesnych pracowniach – mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu dobrym i obsługą komputera, i mają szansę liczyć na wysokie wynagrodzenie i pewność pracy.

Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

 

Absolwent technikum zdobędzie umiejętności:

? organizacji przemieszczania ładunków
? wykonania czynności związanych z obsługą przesyłki towarowej
? rozliczania się z klientami i kontrahentami
? korzystania z technologii mobilnych np. GPS
? posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi dla transportu i spedycji 
? prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego

Jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych oraz pracy w:

? firmach przewozowych, spedycyjnych
? przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych
? agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

Absolwent po zakończeniu kształcenia otrzymuje:

? świadectwo ukończenia szkoły
? świadectwo dojrzałości
? dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z suplementem w języku angielskim

1T / Technik technologii żywności rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
41.5586.71146.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności oraz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania produkcji żywności,
 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • kontrolowania i oceniania jakości żywności,
 • nadzorowania pracowników produkcji,
 • magazynowania żywność,
 • wykonywania specjalistycznych analiz (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo,
 • podjęcie pracy w nowoczesnych zakładach przemysłu spożywczego,wyposażone w zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • podjęcie pracy w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności - laboratoriach jakości żywności, sanepidzie,
 • podjęcie pracy w placówki żywienia zbiorowego, 
 • zatrudnienie w poradniach dietetycznych,
 • handel artykułami spożywczymi i dystrybucję żywności

Stanowiska pracy:

 • referent ds. rozliczeń produkcji – dba o bieżące, rzetelne sporządzanie raportów z procesu produkcji,
 • technolog – zajmuje się procesem produkcji, opracowaniem i wdrożeniem nowych receptur, wyszukiwaniem błędów i wprowadzaniem udoskonaleń w recepturach już istniejących
 • laborant – dokonuje oceny organoleptycznej produktów; ocenia ich wygląd, zapach, smak, barwę, konsystencję, zawartość alkoholu, wody, tłuszczów, środków konserwujących itp. W tym celu posługuje się także specjalistycznymi urządzeniami
 • kierownik – organizuje i kontroluje pracę podwładnych, szkoli pracowników, ocenia ich pracę, dokonuje rozliczeń zużycia poszczególnych materiałów, energii, dba o terminowe wykonywanie potrzebnych prac remontowych itp.

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty zdobywają nowe wiadomości i umiejętności z zakresu:

 • Dietetyki
 • Zasad żywienia człowieka
 • Analityki i bezpieczeństwa żywności


Absolwent po zakończeniu kształcenia otrzymuje:

? świadectwo ukończenia szkoły
? świadectwo dojrzałości
? dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z suplementem w języku angielski