konto
I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 3.83

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin

a / dziennikarsko-prawnicza rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.65150.35167.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program profilu umożliwia w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia oraz filologia angielska.
Klasa objęta patronatami:

 • Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US
 • Wydziału Prawa i Administracji US

Udział w wybranych wykładach akademickich, zajęciach z edukacji regionalnej Historii Pomorza Zachodniego, korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej poprzez kontakt z kadrą uczelni wyższych, poszerzanie zainteresowań naukami humanistycznymi.

Ponadto:

 • współpraca z Okręgową Izbą radców Prawnych w Szczecinie - lekcje prawa, których celem jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych.
 • współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej - udział w organizowanych projektach i przedsięwzięciach
 • współpraca z Sądem Okręgowym - udział uczniów pełnoletnich w rozprawach sądowych

b / biologiczno-medyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.95157.22171.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Patronat:

 • Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez lekarzy i pracowników naukowych PUM. Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT "Licealista w świecie nauki", który pozwala uczniom na korzystanie z bazy naukowej uczelni, gdzie mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń.

Uczniowie mają możliwość udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Prowadzimy indywidualizację nauczania w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii i chemii. Od klasy II wprowadzony zostanie przedmiot uzupełniający "Niemiecki w medycynie", który pozwoli uczniom poznać podstawową terminologię z dziedzin biologii i chemii.
W cyklu nauczania rozszerzone treści kształcenia z biologii i chemii i trzeci przedmiot do wyboru: matematyka, język angielski lub fizyka (o realizacji przedmiotu decyduje wybór większości)

Uczniom oferujemy szereg kół zainteresowań oraz możliwość udziału w projektach edukacyjnych międzynarodowych związanych z wymianą młodzieży.

c / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.75150.98176.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju jak i zagranicą. Program nauczania, pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii, informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki itp. 

 • Współpraca z Zachodniopolskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim
 • realizujemy Programy Pracy z uczniem zdolnym w ram,ach zajęć pozalekcyjnych: Koło Matematyczne oraz "Młodzi Badacze odkrywają świat" -zajęcia z fizyki.
 • realizowane są Programy Projakościowe "Koło Fizyczne-Młodzi Badacze". Współpracujemy z firmą ENEA, która prowadzi dla uczniów warsztaty zawodowe w ramach Programu dla Szczecińskiego Rynku Pracy
 • przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Nauka w klasie o tym profilu, pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych.

d / lingwistyczno-teatralna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.55156.68171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ideą profilu jest stworzenie warunków rozwoju młodego człowieka, który musi umieć znaleźć się w dorosłym świecie. Współczesne wymagania dotyczą zwykle sprawnej komunikacji, logistycznego gospodarowania czasem itp. Klasa teatralno-lingwistyczna ma na celu przygotowanie uczniów do aktywności społecznej w wymiarze konkretnych predyspozycji ucznia, który – nabywając umiejętności animatorskie – będzie mógł rozwijać się na przykład w zakresie następujących działań: logistycznych, scenograficznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych, aktorskich, a także związanych z obsługą techniczną, oprawą artystyczną i innych. Obok działań praktycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

Ponadto:

 • wymiana międzynarodowa z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy - szkoła partnerska

  program profilu umożliwia w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia, filologia angielska oraz uczelniach artystycznych.

 • patronat: Wydziału Italianistyki US, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Instytutu Polonistyki US, Wydziału Prawa i Administracji US

 • współpraca z Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Szczecinie - lekcje prawa, których celem jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki.

 • współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, Sądem Okręgowym, Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP

e / matematyczno-przyrodnicza rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.85149.29181.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil, daje możliwość wielostronnego kształcenia przyrodniczego na fundamencie matematycznym, skierowany szczególnie dla osób, które chcą z namysłem podjąć decyzję o kierunku studiów. Uczniowie mają możliwość studiowania na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych, biologicznych, ochrony środowiska, architektonicznych i studiach matematyczno-technicznych.

 • uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych oraz w wyjazdach edukacyjnych połączonych z warsztatami.
 • klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowi PUM. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Uczniowie ponadto biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT "Licealista w świecie nauki", dzięki któremu mogą korzystać z bazy naukowej gdzie mogą samodzielnie przeprowadzać badania i doświadczenia.
 • stwarzamy uczniom warunki do indywidualizacji nauczania w ramach pracy z uczniem zdolny z biologii i chemii. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W cyklu nauczania rozszerzone treści kształcenia z biologii i matematyki oraz trzeci przedmiot do wyboru: chemia, język angielski lub fizyka (decyduje wybór większości)

f / lingwistyczno-turystyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144150.76171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologii angielskiej, filologii germańskiej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, a także związanych z geografia i turystyką. Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Germańskiej US. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach (wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu.

Ponadto:

 • nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego odbywa się w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi określonymi w podstawie programowej obejmują także, ogólne zagadnienia z branży hotelarsko-turystycznej oraz realioznawstwo  krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • w ramach współpracy z PTTK uczniowie zdobywać mogą uprawnienia z zakresu turystyki.
 • istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej, co wynika z realizacji umowy o współpracy z I LO z niemieckim szkołami z Neustrelitz oraz Berlina
 • młodzież uczestniczy w wielu projektach międzynarodowych oraz w wymianach ze szkołami partnerskim.