konto
I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 3.8

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin

P-1 A / lingwistyczno-turystyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144150.76171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia z języka angielskiego i języka niemieckiego,geografii.
 • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje język angielski oraz język niemiecki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności z języka włoskiego.
 • Nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego odbywa się w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi określonymi w podstawie programowej obejmują także, ogólne zagadnienia z branży hotelarsko-turystycznej oraz realioznawstwo krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Ponadto w ramach kształcenia z języka angielskiego uczniowie mają możliwość udziału w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii. W ramach kształcenia z języka niemieckiego przewiduje się udział uczniów w wyjazdach do Niemiec,podczas których poznają oni atrakcje turystyczne tego kraju, historię i kulturę poszczególnych regionów. Planowane jest uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych odbywających się w Berlinie. Istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej.
 • Udział w projektach polsko-niemieckich wynika z realizacji umowy o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z niemieckimi szkołami z Neustrelitz
  oraz Berlina i jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach (wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu.
 • W ramach współpracy z PTTK uczniowie zdobywać mogą uprawnienia z zakresu turystyki, np. Przodownik Turystyki Pieszej, wychowawca kolonijny oraz odznaki turystyczne.
 • Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach filologii angielskiej, filologii germańskiej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, a także związanych z geografią, turystyką i in.

P-1 B / biologiczno-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.95157.22171.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia z biologii i chemii. Przedmiot do wyboru: fizyka, matematyka lub język angielski (realizowany będzie ten przedmiot, który zostanie wybrany przez większość uczniów).
 • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje w poziomie podstawowym : język niemiecki oraz język angielski. Uczniowie mają możliwość dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych, nabywać umiejętności w zakresie języka włoskiego.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM. Wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT - "Licealista w świecie nauki", w ramach którego mają możliwość przeprowadzania badań i doświadczeń.
 • Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Nauczanie języka niemieckiego odbywa się w oparciu o program autorski. Od klasy II wprowadzony zostanie przedmiot uzupełniający "Niemiecki w medycynie".
 • Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdyż nacisk w klasie położony jest także na rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi.

P-1 C / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.75150.98176.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia z zakresu matematyki, fizyki, informatyki.
 • Realizowane języki w poziomie podstawowym : język angielski, język niemiecki.
 • Realizuje program Pracy z Uczniem Zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych : Koło Matematyczne i "Młodzi badacze odkrywają świat". Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Realizowany jest Program projakościowy "Koło Fizyczne-Młodzi Badacze" . Współpracujemy z firmą ENEA, która prowadzi dla uczniów warsztaty zawodowe w ramach Programu dla szczecińskiego Rynku Pracy.
 • Nauka w klasie o profilu matematyczno-fizycznym-informatycznym  pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki. Program nauczania pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii,informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki,a także na kierunkach w Akademii Morskiej.
 • Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,rozwijamy uzdolnienia matematyczne i językowe.
 • To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rozwój techniki, medycyny, telekomunikacji: niemal każda dziedzina naszego życia jest uwarunkowana wynikami badań i odkryć fizycznych. Każdy inżynier, fizyk, który próbuje choć odrobinę rozszerzyć naszą wiedzę o świecie i chce przysłużyć się ludzkości pomocą w tworzeniu nowych pożytecznych urządzeń, musi posiłkować się wiedzą matematyczną i znać język obcy. Język angielski jest tym językiem, który najczęściej pojawia się w opracowaniach technicznych i naukowych, a biegłe posługiwanie się nim umożliwi absolwentom udział w atrakcyjnych wymianach, praktykach i stażach studenckich w całej Europie.
Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Bankową oraz Akademia Morską w Szczecinie.

P-1 D / lingwistyczno-teatralna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.55156.68171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia w zakresie języka angielskiego, historii, język polskiego + zajęcia teatralne.
 • Nauczanie języka angielskiego w systemie rozszerzonym w oparciu o autorski program. Program nauczania tego języka, obejmuje nie tylko treści podręcznikowe, ale także realioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury.
 • Drugim językiem obcym jest język włoski – nauczany od podstaw.
 • Uczniowie mają także możliwość podjęcia nauki trzeciego języka obcego, niemieckiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii organizowanym w pierwszej klasie.
  - Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim - Wydział Italianistyki.
  - Wymiana z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy - szkoła partnerska.
 • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy o współpracy I LO z niemieckimi szkołami z Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie na kierunkach filologicznych, humanistycznych takich : jak prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, politologia, artystycznych.
 • Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.

Klasa lingwistyczno-teatralna ma na celu przygotowanie uczniów do aktywności społecznej w wymiarze konkretnych predyspozycji ucznia, który – nabywając umiejętności animatorskie – będzie mógł rozwijać się na przykład w zakresie następujących działań: logistycznych, scenograficznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych, aktorskich, a także związanych z obsługą techniczną, oprawą artystyczną i innych.Obok działań praktycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

P-1 E / matematyczno-przyrodnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.85149.29181.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia z matematyki, biologii. Przedmiot do wyboru: chemia, język angielski lub fizyka (o realizacji przedmiotu do wyboru, decyduje wybór większości).
 • W zakresie języków obcych, nauczanie obejmuje język niemiecki oraz język angielski. Uczniowie mają możliwość, dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności w zakresie języka włoskiego.
 • Profil, daje możliwość wielostronnego kształcenia przyrodniczego na fundamencie matematycznym, skierowany szczególnie dla osób, które chcą z namysłem podjąć decyzję co do wyboru dodatkowego przedmiotu maturalnego i kierunku studiów.
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych min. do rezerwatu Świdwie,w ramach których mogą poznać środowisko przyrodnicze regionu, ukształtowanie terenu, formy jego ochrony.
 • Ponadto, w ramach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, przewiduje się udział uczniów w wyjeździe do Berlina, połączonym z warsztatami w Muzeum Historii Naturalnej, a także w Międzynarodowych Targach Turystycznych.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM. Wyróżniający się uczestnicy projektu, otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny „Licealista w świecie nauki”, który odbywa się w nowym budynku nanotechnologii przy al. Piastów. Licealiści mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń, w nowoczesnym laboratorium biotechnologicznym.
 • Istnieje możliwość indywidualizacji nauczania, w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii, chemii i geografii. Uczniowie przygotowywani są do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 • W zależności od wyboru trzeciego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, uczniowie mają możliwość studiowania na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych, biologicznych, geograficznych, ochrony środowiska, architektonicznych i rozmaitych studiach matematyczno-technicznych.

P-1 F / lingwistyczno-geograficzna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
142.3149.69166.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia w zakresie języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie.
 • Nauczanie języka angielskiego w klasie o tym profilu w systemie rozszerzonym w oparciu o autorski program. Program nauczania tego języka obejmuje nie tylko treści podręcznikowe,ale także realioznawstwo czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury.
 • Drugim językiem obcym jest język niemiecki w poziomie podstawowym.
 • Uczniowie mają także możliwość podjęcia nauki trzeciego języka obcego, włoskiego w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 • Planowany udział w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii organizowanym w pierwszej klasie, bądź do Włoch.
 • Współpraca z Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zajęcia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie odbywają się w oparciu o autorski program.
 • W ramach programu projakościowego w klasie pierwszej planowana jest realizacja dodatkowego przedmiotu "Kształtowanie przestrzeni" we współpracy z Okręgową Izbą Architektów co przygotowuje m.inn. do studiowania architektury lub urbanistyki.
 • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy o współpracy I LO z niemieckimi szkołami w Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie nie tylko na kierunkach humanistycznych takich, jak prawo, stosunki międzynarodowe socjologia, europeistyka, politologia oraz filologia angielska, ale także na
  kierunkach przyrodniczych dzięki rozszerzonemu programowi z geografii.
 • Uczniowie, realizując rozszerzenie z geografii będą mogli wybrać swoje studia spośród licznych kierunków z dziedziny nauk o Ziemi i Nauk o Morzu, nauk ekonomicznych i technicznych takich jak: geografia, oceanologia, oceanografia, geologia, geodezja, archeologia, etnografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, geoanalityka i ochrona środowiska, (w Akademii Morskiej geodezja
  i kartografia morska, nawigacja), ekonomia, ekonomika turystyki, a na budownictwie i inżynierii środowiska (Uczelnie Techniczne) bardzo dobre przygotowanie z nauk o Ziemi. Uczniowie, którzy będą chcieli brać udział w Olimpiadzie Geograficznej będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach Kółka Geograficznego, gdzie realizowany jest program pracy z uczniem zdolnym pt. Edukacja Geograficzno-Geologiczna.
 • Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.

P-1 G / dziennikarsko-prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.65150.35167.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • Rozszerzone treści kształcenia z zakresu języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Realizowane języki w poziomie podstawowym : język angielski, język włoski od podstaw.
 • Patronat nad klasami objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, celem którego jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk humanistycznych, w szczególności historii, dobre przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów uniwersyteckich na kierunkach medialno-prawniczych. Współpraca ta umożliwia uczniom klas patronackich korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo dydaktyczną i studentami Instytutu.
 • Patronat polega na prowadzeniu zajęć edukacji regionalnej Historii Pomorza Zachodniego z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego epoki w klasie drugiej. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie raz w miesiącu w ilości 4 godzin lekcyjnych (dwie godziny wykładu, 2 godziny warsztatów źródłoznawczych). Przez cały semestr, uczniowie będą przygotowywać projekt dotyczący wybranego zagadnienia Historii Pomorza Zachodniego, z możliwością publikacji. W ramach patronatu zostaną również przeprowadzone zajęcia w formie wykładów na terenie liceum przez pracowników naukowych IHiSM (dwa wykłady w semestrze).
 • Patronat nad klasami objęło również Polskie Radio Szczecin. W ramach współpracy, młodzież ma możliwość poznania rozgłośni, uczniom stwarza się możliwość wzięcia udziału w nagrywaniu audycji. Dziennikarze radiowi prowadzą zajęcia warsztatowe w siedzibie rozgłośni. W ofercie możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk i stażów uczniowskich.
 • Uczniowie klas patronackich będą mieli możliwość korzystania na określonych warunkach z księgozbioru Biblioteki Głównej US i Biblioteki Humanistycznej US.
 • Patronat nad klasą objął również Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach współpracy uczniowie maja możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach tematycznych.
 • W zakresie wiedzy o społeczeństwie w klasach patronackich planowana jest kontynuacja zajęć realizujących treści edukacji prawnej, organizowanych przy współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa (od zagadnień ogólnych po szczegółowe problemy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego).
 • Współpraca z Sądem Okręgowym - udział uczniów pełnoletnich w rozprawach sądowych.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP. Wyjścia do Inkubatora Kultury, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Warsztaty dziennikarskie prowadzone w szkole. Uczniowie mają też możliwość pisać teksty na portal Dziennikarzy RP.
 • Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji US oraz Wydziałem Italianistyki US.
 • Współpracując z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej uczniowie mają możliwość udziału w organizowanych projektach i przedsięwzięciach.
 • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak : prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia oraz filologia angielska, filologia polska-dziennikarstwo.