konto

Zadania

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Zadanie nr. 11 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

W ciągu arytmetycznym an, określonym dla n1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=-49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

Zadanie nr. 12 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest ciąg geometryczny an, kreślony dla n1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5a3=19. Iloraz tego ciągu jest równy

Zadanie nr. 13 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Sinus kąta ostrego α jest równy 45. Wtedy

Zadanie nr. 14 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Punkty DE leżą na okręgu opisanym na trójkącie równobocznym ABC (zobacz rysunek). Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Kąt wpisany DEB ma miarę α.

 

Zadanie nr. 15 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są dwa okręgi: okrąg o środku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg o środku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OPma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K(zobacz rysunek).

Zadanie nr. 16 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dany jest romb o boku długości 4 i kącie rozwartym 150°. Pole tego rombu jest równe

Zadanie nr. 17 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Proste o równaniach y=2m+2x-2019 oraz y=3m-3x+2019 są równoległe gdy

Zadanie nr. 18 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Prosta o równaniu y=ax+b jest prostopadła do prostej o równaniu y=-4x+1 i przechodzi przez punkt P=12,0, gdy

Zadanie nr. 19 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty A=0,4 i B=2,2.

Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem

Zadanie nr. 20 matura z matematyki 2019 poziom podstawowy
Wybierz poprawną odpowiedź

Dane są punkty o współrzędnych A=-2,5 oraz B=4,-1.

Średnica okręgu wpisanego w kwadrat o boku AB jest równa