array(16) { [0]=> string(12) "dolnoslaskie" [1]=> string(18) "kujawsko-pomorskie" [2]=> string(9) "lubelskie" [3]=> string(8) "lubuskie" [4]=> string(7) "lodzkie" [5]=> string(11) "malopolskie" [6]=> string(11) "mazowieckie" [7]=> string(8) "opolskie" [8]=> string(12) "podkarpackie" [9]=> string(9) "podlaskie" [10]=> string(9) "pomorskie" [11]=> string(7) "slaskie" [12]=> string(14) "swietokrzyskie" [13]=> string(19) "warminsko-mazurskie" [14]=> string(13) "wielkopolskie" [15]=> string(18) "zachodniopomorskie" }