Kierunki studiów Warszawa

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia

Wydział Orientalistyczny - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Brak danych
 • Min. punktów w zeszłym roku: 53 / 100
 • Twoja liczba punktów: oblicz punkty
 • Dyscyplina nauki: etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo
 • P. punktowane: matematyka pod., matematyka roz., język polski pod., język polski roz., język obcy pod., język obcy roz., język obcy roz.
Porównaj

Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie

Wydział Fizyki - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Brak danych
 • Rekrutacja: Do wypełnienia limitu miejsc
 • Dyscyplina nauki: medycyna, biofizyka, biologia, biofizyka, fizyka, biochemia
  • Inne wstepne

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

   Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

   W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

   PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]

   gdzie:

   Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5)

   w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej)

   h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)

   S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen.

   i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych.

   Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

   Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

   1. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i astronomii: 1,5
   2. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,5
   3. dla przedmiotów z zakresu programowania, metod numerycznych i modelowania: 1,5
   4. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0
   5. dla pozostałych: 0,0

   Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym.

   W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia.

Porównaj

Applied Petroleum Geosciences

Wydział Geologii - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Brak danych
 • Rekrutacja: Do wypełnienia limitu miejsc
 • Dyscyplina nauki: geologia, chemia
  • Inne wstepne

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) lub chemii, posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

   Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy, ponadto posiadają certyfikat znajomości językowej na poziomie min. B2, rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o wynik testowego egzaminu z zakresu geologii i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. Egzamin zostanie przeprowadzony on-line w języku angielskim. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów nie mniejszej niż 50 (na 100 możliwych) oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Limit przyjęć dla kandydatów spoza grona uprawnionego do kwalifikacji bez egzaminu, wynosi 10% z ogólnego limitu miejsc na APG.

Porównaj
fb
WaszaEdukacja.pl