Kierunki studiów Warszawa

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:

Applied Petroleum Geosciences

Wydział Geologii - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Brak danych
 • Rekrutacja: Do wypełnienia limitu miejsc
 • Dyscyplina nauki: geologia, chemia
  • Inne wstepne

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) lub chemii, posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

   Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy, ponadto posiadają certyfikat znajomości językowej na poziomie min. B2, rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o wynik testowego egzaminu z zakresu geologii i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. Egzamin zostanie przeprowadzony on-line w języku angielskim. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów nie mniejszej niż 50 (na 100 możliwych) oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Limit przyjęć dla kandydatów spoza grona uprawnionego do kwalifikacji bez egzaminu, wynosi 10% z ogólnego limitu miejsc na APG.

Porównaj

Pomoc humanitarna

Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: nauki o bezpieczeństwie
  • Egzamin wstępny

   Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny i przedstawić dowód biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy).
   Kryteria przyjęcia na studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe,  doświadczenie zawodowe i naukowe. Doświadczenie praktyczne w zakresie pomocy humanitarnej w organizacjach i instytucjach rządowych, pozarządowych i międzynarodowych nie jest wymagane, ale jest atutem.

   Studia są częścią wspólnych studiów magisterskich NOHA. Tryb rekrutacji jest jednakowy dla kandydatów z dyplomem polskim i zagranicznym.
   Wszystkie wnioski o przyjęcie na studia należy składać on-line na stronie NOHA http://nohanet.org

   Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje:

   1. dyplom ukończenia studiów (poświadczona kopia), jeśli nie jest w języku angielskim, kandydaci proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia;
   2. suplement do dyplomu lub akademickiego wykazu ocen (transcript of records), jeśli nie jest w języku  angielskim, kandydaci proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia;
   3. Curriculum Vitae (wg wzoru Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae);
   4. skan ważnego paszportu (tylko strony główne);
   5. 2 listy polecające (w języku angielskim).
Porównaj

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

Wydział Orientalistyczny - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo
  • Egzamin wstępny

   O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

   W wypadku kandydatów:

   1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność mogolistyka i tybetologia w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

   • ocena na dyplomie
   • średnia z całego okresu studiów

   2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1 w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

   • ocena na dyplomie
   • ocena z egzaminu ustnego z języka mogolskiego lub tybetańskiego
Porównaj

Orientalistyka - japonistyka

Wydział Orientalistyczny - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo
  • Egzamin wstępny

   O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

   Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

   W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

   • ocena na dyplomie
   • średnia ocen z całego okresu studiów

   Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, składa się z dwóch etapów.

   W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, w postępowaniu kwalifikacyjnym w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu językowego będzie stanowiła podstawę do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.

Porównaj
fb
WaszaEdukacja.pl