Kierunki studiów Ekonomia

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:

Ekonomia

Politechnika Warszawska

 • Czesne: Brak danych
 • Min. punktów w zeszłym roku: Brak danych / 225
 • Twoja liczba punktów: oblicz punkty
 • Dyscyplina nauki: ekonomia
 • P. punktowane: matematyka roz., matematyka pod., biologia roz., chemia roz., fizyka roz., geografia roz., informatyka roz., język polski roz., wos roz., biologia pod., chemia pod., fizyka pod., geografia pod., informatyka pod., język polski pod., wos pod., język obcy roz., język obcy pod.
Porównaj

Ekonomia przedsiębiorstwa

Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: ekonomia
  • Inne wstepne

   1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

   2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

   • Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych;
   • Suplementu do dyplomu;
   • Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz 
    • o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub
    • o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegającyc h się o studia w ramach 3. listy rankingowej);
   • Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

   3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.

   4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:

   • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli);
   • 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć;
   • jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 punktów;
   • w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów).

   5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:

   • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli);
   • 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć;
   • jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 punktów;
   • w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów).

   6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu.

   7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).

   8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

   9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie według listy drugiej i pierwszej.

   10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.

   11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy pierwszej.

Porównaj

Ekonomia międzynarodowa

Wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: ekonomia
  • Inne wstepne

   1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

   2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

   • Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych;
   • Suplementu do dyplomu;
   • Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz 
    • o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub
    • o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów ubiegającyc h się o studia w ramach 3. listy rankingowej);
   • Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

   3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.

   4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty:

   • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli);
   • 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć;
   • jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 punktów;
   • w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów).

   5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty:

   • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli);
   • 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć;
   • jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 punktów;
   • w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów).

   6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu.

   7. W przypadku kandydatów, którzy w ramach listy rankingowej pierwszej lub drugiej otrzymali 0 pkt. rekrutacyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może, na podstawie złożonych przez kandydata informacji o dotychczasowych efektach kształcenia, podjąć indywidualną decyzję o przyznaniu na danej liście minimalnej dodatniej możliwej do uzyskania liczby punktów (tj. 45 pkt.).

   8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

   9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy trzeciej, a następnie według listy drugiej i pierwszej.

   10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych.

   11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy trzeciej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy pierwszej.

Porównaj

Ekonomia

Politechnika Warszawska

 • Czesne: Bezpłatne
 • Min. punktów w zeszłym roku: Brak danych / 225
 • Twoja liczba punktów: oblicz punkty
 • Dyscyplina nauki: ekonomia
 • P. punktowane: matematyka pod., matematyka roz., biologia pod., chemia pod., fizyka pod., geografia pod., informatyka pod., język polski pod., wos pod., biologia roz., chemia roz., fizyka roz., geografia roz., informatyka roz., język polski roz., wos roz., język obcy roz., język obcy pod.
Porównaj
fb
WaszaEdukacja.pl