Kierunki studiów Budownictwo

Rozwiń Kryteria Wyszukiwania
Sortuj:

Budownictwo w języku angielskim

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - Politechnika Wrocławska

 • Czesne: Bezpłatne
 • Rekrutacja: Brak danych
 • Dyscyplina nauki: budownictwa
  • Inne wstepne

   wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier

   dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Budownictwo, Budownictwo Hydrotechniczne, Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska

   Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach.

Porównaj

Budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska

 • Czesne: Bezpłatne
 • Dyscyplina nauki: budownictwa
  • Egzamin wstępny

   Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo”.

   Klasyfikacja kandydatów na studia zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:
   8a: 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na Wydziale Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo; o miejsca te mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym; jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów;

   8b: na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury; oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia; dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc; sposób kwalifikacji odbywa się wg liczby punktów (LP) obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

                                           LP = 0,32 * (PM + wwyb * Pwyb + 0,25 * PJO) + 5,6 * SO            

    gdzie:
               PM       – punkty z matematyki
               Pwyb    – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki                         wwyb=1  lub
                                                                                         z informatyki             wwyb=0,75  lub
                                                                                         z chemii, biologii     wwyb=0,5         )
               PJO      – punkty z języka obcego
               SO        – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia na podstawie suplementu.

   Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

Porównaj

Budownictwo

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Politechnika Warszawska

 • Czesne: Bezpłatne
 • Min. punktów w zeszłym roku: Brak danych / 225
 • Twoja liczba punktów: oblicz punkty
 • Dyscyplina nauki: budownictwa
 • P. punktowane: matematyka pod., matematyka roz., biologia pod., geografia pod., język polski roz., biologia roz., chemia pod., fizyka pod., geografia roz., informatyka roz., chemia roz., fizyka roz., język polski pod., informatyka pod., język obcy roz., język obcy pod.
Porównaj
fb
WaszaEdukacja.pl