konto
XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego

Ocena: 3.06

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego Warszawa

1a / pol-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
136.25146.59165.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna o profilu teatralnym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, język angielski i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające to zajęcia teatralne oraz warsztaty dziennikarskie.

Język angielski jest obowiązkowy. Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone w ramach koła zainteresowań pozwolą na redagowanie szkolnej gazetki - "Pora na Śniadka".

Na zajęciach teatralnych uczniowie będą realizowali indywidualne projekty twórcze związane z zainteresowaniami pozaszkolnymi. Przygotują szczegółowe plany i udokumentują postępy ich realizacji w Internecie. Zdobędą wskazówki dotyczące ruchu scenicznego, będą interpretować teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym oraz ćwiczyć artykulację. Zajęcia stworzą możliwość dzielenia się doświadczeniami i umożliwią stworzenie e-portfolio.

Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach artystycznych i humanistycznych, takich jak aktorstwo, psychologia, socjologia, lingwistyka, logopedia, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, terapia zajęciowa itp.

1c / biol-chem-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.6138.99161.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno-chemiczna o profilu medycznym lub przyrodniczym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia, chemia i język angielski.

Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Przedmiot uzupełniający to fizyka medyczna.

Klasa ta oferuje możliwość uczestniczenia w lekcjach laboratoryjnych i ćwiczeniowych oraz w wykładach dla młodzieży organizowanych przez warszawskie uczelnie.

Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na kierunkach medycznych na Uniwersytecie Medycznym oraz na kierunkach przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim i SGGW.

1d / ang-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język hiszpański (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskijęzyk hiszpańskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.65148.73174.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa lingwistyczna o profilu turystycznym.

Przedmioty rozszerzone to j. angielski, geografia i j.hiszpański albo j.niemiecki.

Przedmioty uzupełniające to geografia turystyczna i podstawy turystyki.

Klasa ta oferuje zajęcia dla osób ciekawych świata, które chcą uczyć się języków obcych.

Dobór przedmiotów pozwala rozwinąć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć wiedzę umożliwiającą studia na kierunkach lingwistycznych, humanistycznych, turystycznych i społecznych.

Szansa na biegłe opanowanie dwóch języków obcych to również możliwość podjęcia studiów prowadzonych w którymś z tych języków.

1e / wos-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.61157.1178.78
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Klasa dwujęzyczna o profilu kulturowo-społecznym.

Przedmioty rozszerzone to wiedza o społeczeństwie i geografia.

W języku angielskim na poziomie dwujęzycznym nauczane są przedmioty: historia, geografia, literatura i kultura krajów anglosaskich, geografia społeczno-ekonomiczna.

Ta klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: europeistyka, etnologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, gospodarka przestrzenna, historia sztuki, kulturoznawstwo, logistyka i marketing w mediach, pedagogika, politologia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska oraz innych, które są prowadzone w języku angielskim.

1p / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
134.6144.32164
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczna o profilu geograficznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka, język angielski i geografia.

Przedmiot uzupełniający to ekonomia w praktyce.

Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Tradycją i zwyczajem uczniów tej klasy jest systematyczne uczestniczenie w otwartych wykładach i warsztatach z matematyki oraz realizacja projektów menedżerskich.

Podjęcie nauki w tej klasie daje możliwość atrakcyjnego i praktycznego poszerzania wiedzy i podjęcia studiów na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie, geografia, rachunkowość, administracja, ekonomia, socjologia, informacja naukowa, zdrowie publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, politologia, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna itp.