XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Łódź

A / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
126.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast od drugiej klasy realizują rozszerzony program nauczania języka polskiego, geografii i języka angielskiego. 
Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, którzy w przyszłości chcą studiować na atrakcyjnych kierunkach, takich jak: nauki polityczne i społeczne, studia lingwistyczne dla biznesu, historia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, historia sztuki, politologia, socjologia, archeologia, filologie: angielska, hiszpańska, włoska, germańska, rosyjska, polska, archiwistyka, stosunki międzynarodowe, administracja, europeistyka, międzynarodowe studia kulturowe, pedagogika, psychologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, turystyka i rekreacja, oficerskie studia policyjne, wojskowe, kierunki artystyczne i wiele innych. 

- Znajomość języków obcych jest nieodzownym elementem funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczeń, poznając tajniki własnego języka, zrozumie strukturę języków obcych i wiedzę tę i umiejętności będzie mógł wykorzystać w praktyce, podróżując po świecie, który doskonale pozna, ucząc się na poziomie rozszerzonym geografii; 
- W klasie przewidziane jest rozszerzenie geografii społeczno-ekonomicznej o elementy geografii regionalnej; 
- W ostatniej klasie wprowadza się nieodpłatne, dodatkowe zajęcia, doskonalące przygotowanie do matury; 
- Organizowane są wycieczki, warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych; 

Uczniowie: 
- mają możliwość odkrywania swych pasji i talentów, odnoszą sukcesy w wielu konkursach o charakterze humanistycznym historycznym, geograficznym i artystycznym; 
- uczestniczą w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Łódzki; 
- poszerzają wiedzę z przedmiotów o zagadnienia z analizy różnych tekstów kultury poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, szeroko pojętym życiu kulturowym; 
- swoje umiejętności rozwijają również poza szkołą podczas wycieczek krajoznawczych. 


Ilość godzin z zakresu programu rozszerzenia w cyklu kształcenia trzyletnim 
- język polski (kl.II - 5h, kl.III - 4h) 
- geografia (kl.II - 5h, kl.III - 5h) 
- język angielski (kl.I - 1h, kl.II - 3h, kl.III - 2h) 

W klasie pierwszej uczniowie realizują z geografii podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast od drugiej klasy realizują rozszerzony program nauczania tego przedmiotu. Język angielski jest realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, język polski od klasy drugiej.

B / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
13300
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów, którzy w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych, np. budownictwo, matematyka, ekonomia, finanse i bankowość, marketing i zarządzanie, architektura i urbanistyka, automatyka, robotyka, transport lądowy lub morski, astronomia, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn oraz wiele innych. 


- Organizowane są wycieczki tematyczne do Planetarium w Łodzi, Toruniu lub Chorzowie, oraz do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy; 
- organizowane są wykłady i zajęcia laboratoryjne w Instytucie Fizyki na PŁ 
- W ostatniej klasie przewiduje się wprowadzenie nieodpłatnych, dodatkowych zajęć, doskonalących przygotowanie do matury. 

Uczniowie: 
1. mają możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez PŁ i UŁ; 
2. odkrywają swoje pasje, rozwijają talenty, odnoszą sukcesy w wielu konkursach z dziedziny fizyki, matematyki i innych; 
3. w ramach zajęć informatyki poznają podstawy programowania w języku C++, tworzenia stron WWW, oraz zarządzania bazami danych; 
4. uczestniczą także w szeroko pojętym życiu kulturowym i wycieczkach krajoznawczych. 

Ilość godzin z zakresu programu rozszerzenia w cyklu kształcenia trzyletnim 
- matematyka ( kl.I - 2h, kl.II - 4h, kl.III - 4h ) 
- fizyka ( kl.II - 5h, kl.III - 5h ) 
- angielski rozszerzony ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- informatyka ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 

Uczniowie w klasie 1B mają rozszerzenie z matematyki i fizyki obowiązkowo, zaś po klasie pierwszej wybierają rozszerzenie z języka angielskiego lub informatyki. W klasie pierwszej uczniowie realizują z fizyki, języka angielskiego oraz informatyki podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast od drugiej klasy realizują rozszerzony program nauczania fizyki, informatyki lub języka angielskiego. Matematyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

C / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
138.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. 
Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować ochronę środowiska, inżynierię biomedyczną, biotechnologię, bioinformatykę, biologię, chemię, farmację, weterynarię, psychologię, stomatologię, medycynę czy agrobiochemię, fizjoterapię, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, inżynierię środowiskową i wiele innych. 

Integralną częścią kształcenia będą m. in. zajęcia uzupełniające dotyczące biologiczno-chemicznych aspektów życia 
1. Uczniowską kreatywność rozwiną programy profilaktyczne i projekty o charakterze ekologicznym, biologicznym i społecznym; 
2. W ostatniej klasie przewiduje się wprowadzenie nieodpłatnych, dodatkowych zajęć, doskonalących przygotowanie do matury; 

Uczniowie 
- mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez PŁ i UŁ oraz inne instytucje naukowe (Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na PŁ oraz "Akademia Ciekawej Chemii na UŁ ) 
- biorą udział w zajęciach terenowych, w rajdach ekologicznych itd.; 
- odkrywają swoje pasje, rozwijają talenty, odnoszą sukcesy w wielu konkursach z dziedziny ekologii, biologii, chemii i innych; 
- poszerzają swoją wiedzę również poza szkołą na lekcjach w Ogrodzie Botanicznym podczas wycieczek krajoznawczych; 
- biorą udział w zajęciach ratownictwa przedmedycznego; 
- uczestniczą w zajęciach "Woda i życie prywatne" w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi 
- biorą udział w warsztatach "Gospodarka odpadami" 



Ilość godzin z zakresu programu rozszerzenia w cyklu kształcenia trzyletnim 
- biologia ( kl.I - 1h, kl.II - 5h, kl.III - 4h ) 
- chemia ( kl.I - 1h, kl.II - 5h, kl.III - 4h ) 
- matematyka ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- język angielski ( kl.II – 3h, kl. III – 3h) 

Uczniowie w klasie 1C mają rozszerzenie z biologii i chemii obowiązkowo, zaś po klasie pierwszej wybierają rozszerzenie z języka angielskiego lub matematyki. Już w klasie pierwszej uczniowie realizują rozszerzony program nauczania biologii oraz chemii. Matematyka lub język angielski są realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej.

D / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia język angielski język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
124.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować atrakcyjne kierunki, takie jak: prawo, nauki polityczne i społeczne lub wybrać kierunki artystyczne, studia lingwistyczne, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację społeczna, historię sztuki, politologię, socjologię, archeologię, archiwistykę, stosunki międzynarodowe, administrację, europeistykę, pedagogikę, psychologię, psychologię, lingwistykę dla biznesu, oficerskie studia policyjne, wojskowe, a także kierunki na Akademii Medycznej - dietetykę, zdrowie publiczne i wiele innych. 

1. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, przeznaczonej dla uczniów klasy humanistycznej, uczeń zdobędzie wiedzę dotyczącą m.in. prawa ( warsztaty na wydziale prawa UŁ), różnych odmian sztuki dziennikarskiej, gatunków filmowych, dziennikarskich, wybranych zagadnień z różnych dziedzin filozofii; 
2. Dla uczniów chętnych zorganizowane będzie koło humanistyczne, dostosowane do zainteresowań uczniów 
i poszerzające umiejętności interpretacji współczesnych tekstów literackich, organizowane będą wyjścia 
na wykłady i warsztaty prowadzone przez wykładowców UŁ; 
3. W klasie odbywać się będą spotkania z interesującymi ludźmi sztuki, polityki, historii...; 
4. W ostatniej klasie wprowadza się nieodpłatne, dodatkowe zajęcia, doskonalące przygotowanie do matury; 


Uczniowie 
- mają możliwość odkrywania swych pasji i rozwijania talentów, odnoszą sukcesy w wielu konkursach o charakterze humanistycznym historycznym i artystycznym; 
- poprzez uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych rozwijają praktyczne umiejętności badacza tekstów kultury, nabywają umiejętności w zakresie analizy przedstawienia teatralnego, filmu, dzieła malarskiego i innych tekstów kultury, tworzenia tekstów dziennikarskich i innych treści medialnych; 
- swoją wiedzę poszerzają również poza szkołą podczas wycieczek krajoznawczych oraz uczestnicząc w szeroko pojętym życiu kulturowym. 

Ilość godzin z zakresu programu rozszerzenia w cyklu kształcenia trzyletnim 
- język polski ( kl.I - 2h, kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- historia ( kl.II - 4h, kl.III - 4h ) 
- wiedza o społeczeństwie ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- język angielski ( kl.II – 3h, kl. III – 3h) 

W klasie pierwszej uczniowie realizują z historii, języka angielskiego oraz wos-u podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast od drugiej klasy realizują rozszerzony program nauczania z historii oraz wybranego przedmiotu. Język polski jest realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Uczniowie po klasie pierwszej wybierają do swoich podstawowych rozszerzeń ( języka polskiego i historii) rozszerzenie z języka angielskiego lub wiedzy o społeczeństwie.

E / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia fizyka informatyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
123.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów, którzy w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty matematyczne, informatyczne, językowe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych, np. informatyka, matematyka, ekonomia, finanse i bankowość, wzornictwo przemysłowe, logistyka, budownictwo, ekonometria, biotechnologia, biochemia, technologia żywienia i wiele innych, architektura i urbanistyka, automatyka, robotyka, transport lądowy lub morski, astronomia, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn oraz wiele innych. 


1. W ostatniej klasie przewiduje się wprowadzenie dodatkowych zajęć, doskonalących przygotowanie do matury. 
2. W ramach zajęć informatyki wprowadza się podstawy programowania w języku C++, tworzenia stron WWW, oraz zarządzania bazami danych. 
3. Organizowane są wycieczki tematyczne do Planetarium w Łodzi, Toruniu lub Chorzowie, oraz do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy. 
4. Organizowane są wykłady i zajęcia laboratoryjne w Instytucie Fizyki na PŁ. 
5. Uczniowie uczestniczą w zajęciach "Woda i życie prywatne" w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi oraz biorą udział w warsztatach "Gospodarka odpadami" 

Uczniowie: 
- mają możliwość odkrywania swych pasji i talentów poprzez udział w wielu konkursach matematycznych, informatycznych, fizycznych lub chemicznych i językowych; 
- uczestniczą w szeroko pojętym życiu kulturowym i wycieczkach krajoznawczych. 
- mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z fizyki lub chemii organizowanych przez PŁ i UŁ oraz inne instytucje naukowe (Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na PŁ oraz "Akademia Ciekawej Chemii na UŁ ) 
- biorą udział w zajęciach terenowych, w rajdach ekologicznych itd.; 
- uczestniczą w zajęciach I i II pracowni fizycznej na Wydziale Fizyki na PŁ 



Opis przedmiotów rozszerzonych: 
Ilość godzin z zakresu programu rozszerzenia w cyklu kształcenia trzyletnim 
- matematyka ( kl.I - 2h, kl.II - 4h, kl.III - 4h ) 
- angielski rozszerzony ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- informatyka ( kl.II - 3h, kl.III - 3h ) 
- fizyka ( kl.II – 5h, kl.III – 5h) 
- chemia ( kl.II - 5h, kl.III - 5h ) 

W klasie pierwszej uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym z języka angielskiego, informatyki, fizyki oraz chemii, natomiast od drugiej klasy realizują rozszerzony program nauczania z wybranych przedmiotów. Uczniowie po klasie pierwszej wybierają do swojego podstawowego rozszerzenia ( matematyki) rozszerzenie z języka angielskiego lub informatyki oraz rozszerzenie z fizyki lub chemii. 
Matematyka jest realizowana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.