konto
XIII Liceum im. gen. J. Hallera

Profile XIII Liceum im. gen. J. Hallera Bydgoszcz

1Ai / hist-pol-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)

Egzamin wstępny:

Do klasy I B - i (klasa z literką i) zapisują się tylko uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

liczba miejsc - do 5

Natomiast uczniowie bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zapisują się do klasy 1B - liczba miejsc do 15

Opis:

Klasa integracyjna umożliwia kontynuowanie nauki na poziomie
ogólnokształcącym z uwzględnieniem warunków dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Założenia programowe i możliwości rozwoju w proponowanej klasie :

      • programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum,
      • realizacja programu :

 

"Prawo na co dzień", ukierunkowanego na popularyzację wiedzy nt. uregulowań społeczno - prawnych, rozwijanie kompetencji przydatnych w świadomym korzystaniu z prawa, kształtowanie kultury prawnej w społeczeństwie, nabywanie kompetencji społecznych przydatnych w podejmowaniu różnych ról społecznych i życiowych.

,,Edukacja historyczno-regionalna" - główny cel, to rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Program obejmuje szeroko pojętą tematykę regionalizmu. Przyjrzymy się szerzej historii Bydgoszczy i okolicy, tradycjom i kulturze regionu. Odwiedzimy miejsca związane z historią naszego miasta oraz te, które są ważne i mniej znane, główne formy realizacji programu to: wycieczki, projekty, spotkania z ciekawy,i ludźmi, wystawy, organizowanie i udział w konkursach tematycznych.

 ,,Bezpieczeństwo publiczne" - poznasz zagadnienia z psychologii komunikacji społecznej, wybrane zagadnienia z kryminalistyki, poznasz strukturę i zadania służb mundurowych. W ramach programu przewidziano zajęcia strzeleckie wspinaczkowe, z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy oraz wspólne wyjazdy na biwaki szkoleniowo-sprawnościowe.

 

Swoje zdolności i zainteresowania można rozwijać również w ramach: Szkolnego Koła Rozwoju Kultury, Szkolnego Koła Wolontariatu "Stop Obojętności":

      • rozwijanie zdolności i zainteresowań w ramach : Szkolnego Koła Rozwoju Kultury, Szkolnego Koła
         Wolontariatu "Stop Obojętności", Szkolnego Koła Turystyki Rowerowej i Aktywności Rodziny,
      • udział w zajęciach psychoedukacji - doskonalących umiejętności komunikacji, relacji
         interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, podniesienie samooceny itp.

 

Zalety nauki w klasie integracyjnej :

      • mała liczebność klasy - ułatwiająca indywidualizacje procesu nauczania,
      • właściwa organizacja długotrwałej specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
      • bliska współpraca z rodzicami,
      • pomoc w eliminowaniu trudności w nauce uczniom korzystającym do tej pory z nauczania
         indywidualnego,
      • możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości w przyjaznej i bezpiecznej
         atmosferze.

1Ao / hist-pol-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

wos (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiawoshistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
38.979.4109
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia programowe i możliwości rozwoju w proponowanej klasie :

      • programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum,
      • rozwijanie zainteresowań poprzez realizację programów :

 

"Prawo na co dzień", ukierunkowanego na popularyzację wiedzy nt. uregulowań społeczno-prawnych, rozwijanie kompetencji przydatnych w świadomym korzystaniu z prawa, kształtowanie kultury prawnej w społeczeństwie, nabywanie kompetencji społecznych przydatnych w podejmowaniu różnych ról społecznych i życiowych.

 

"Edukacja historyczno-regionalne" - główny cel, to rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Program obejmuje szeroko pojętą tematykę regionalizmu. Przyjrzymy się szerzej historii Bydgoszczy i okolicy, tradycjom i kulturze regionu. Odwiedzimy miejsca związane z historią naszego miasta oraz te, które sa ważne i mniej znane, główne formy realizacji programu to: wycieczki, projekty, spotkania  z ciekawymi ludźmi, wystawy, organizowanie i udział w konkursach tematycznych.

 

"Bezpieczeństwo publiczne" - poznasz zagadnienia z psychologiii komunikacji społecznej, wybrane zagadnienia z kryminalistyki, poznasz strukturę i zadania służb mundurowych. w ramach programu przewidziano zajęcia strzeleckie, wspinaczkowe, z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy oraz wspólne  wyjazdy na biwaki szkoleniowo-sprawnościowe.

 

Swoje zdolności i zainteresowania można rozwijać również w ramach: Szkolnego Koła Rozwoju Kultury, Szkolnego koła Wolontariatu "Stop Obojętności".

    

Proponujemy także zajęcia psychoedukacji - prowadzone w formie warsztatowej, doskonalących umiejętności komunikacji, relacji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, pomagających w samorozwoju oraz podniesienie samooceny itp.

 

Zalety nauki w klasie integracyjnej :

      • mała liczebność klasy - ułatwiająca indywidualizacje procesu nauczania,
      • właściwa organizacja długotrwałej specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
      • bliska współpraca z rodzicami,
      • pomoc w eliminowaniu trudności w nauce uczniom korzystającym do tej pory z nauczania
         indywidualnego,
      • możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości w przyjaznej i bezpiecznej
         atmosferze.

1B / geogr-ang-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiawoshistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
46.0584.83116.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia programowe i możliwości rozwoju w proponowanej klasie :

       • programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum,
      • rozwijanie zainteresowań poprzez realizację programów :

"Prawo na co dzień",ukierunkowanego na popularyzację wiedzy nt. uregulowań społeczno - prawnych, rozwijanie kompetencji przydatnych w świadomym korzystaniu z prawa, kształtowanie kultury prawnej w społeczeństwie, nabywanie kompetencji społecznych przydatnych w podejmowaniu różnych ról społecznych i życiowych.

Edukacja historyczno - regionalna - główny cel zajęć, to rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.program obejmuje szeroko pojętą tematykę regionalizmu polskiego. Przyjrzymy się szerzej historii Bydgoszczy i okolicy, tradycjom i kulturze regionu. Odwiedzimy miejsca związane z historią naszego miasta oraz te, które sa ważne i mniej znane. główne formy realizacji programu to : wycieczki, projekty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, organizowanie i udział w konkursach tematycznych.

"Bezpieczeństwo publiczne" - poznasz zagadnienia z psychologii i komunikacji społecznej, wybrane zagadnienia z kryminalistyki, poznasz strukturę i zadania służb mundurowych. W ramach programu przewidziano zajęcia strzeleckie, wspinaczkowe, z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy oraz wspólne wyjazdy na biwaki szkoleniowo - sprawnościowe.

Swoje zdolności i zainteresowania można rozwijać również w ramach : Szkolnego Koła Rozwoju Kultury, Szkolnego Koła Wolontariatu "Stop Obojętności".

Proponujemy także zajęcia psychoedukacji - prowadzone w formie warsztatowej, doskonalących umiejętności komunikacji, relacji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, pomagających w samorozwoju oraz podniesienie samooceny itp.

Zalety nauki w klasie ogólnodostępnej - typu terapeutycznego :
      • mała liczebność klasy - ułatwiająca indywidualizacje procesu nauczania,
       • właściwa organizacja długotrwałej specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
       • bliska współpraca z rodzicami, bieżące wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności
       • pomoc w eliminowaniu trudności w nauce uczniom korzystającym do tej pory z nauczania 
        indywidualnego,
      • możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości w przyjaznej i 
         bezpiecznej atmosferze,