konto
VII Liceum im. Dąbrówki

Ocena: 3.54

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Dąbrówki Poznań

0 / klasa wstępna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
224.55241.77272.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian predyspozycji językowych.

Opis:

Osoby chcące uczyć się w klasie dwujęzycznej przechodzą rzetelne przygotowanie językowe w klasie „wstępnej” (zerowej), polegające na intensywnej nauce języka niemieckiego (w roku szkolnym 2022/23)  w wymiarze 18 godzin tygodniowo).

Poza tradycyjną rekrutacją kandydaci do klasy wstępnej zdają też egzamin predyspozycji językowych, który ma za zadanie sprawdzić uzdolnienia do nauki języków obcych. Edukacja w tym systemie oznacza, że cały cykl nauki trwa 5 lat (1 rok klasy wstępnej i 4 lata liceum ogólnokształcącego).

W drugim roku nauki, czyli od klasy pierwszej, stają się uczniami klasy dwujęzycznej - uczą się dwujęzycznie. W przypadku Dąbrówki oznacza to, że w języku polskim oraz niemieckim realizowane są wybrane treści w ramach następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia oraz historia.

Klasa dwujęzyczna realizuje znacząco poszerzony program nauczania języka niemieckiego  przygotowując do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym oraz do certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom II na poziomie B2/C1 jako szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu „Schulen – Partner der Zukunft” (polski: „Szkoły – partnerzy przyszłości”). DSD II jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego, który uprawnia do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych bez dodatkowego sprawdzania znajomości języka.

Absolwenci klasy dwujęzycznej w Dąbrówce byli lub są studentami wielu uczelni, nie tylko w krajach niemieckojęzycznych (Berlin, Frankfurt nad Menem, Cottbus, Greifswald, Frankfurt nad Odrą, Zurych), ale również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Studiują na różnorodnych kierunkach - od politechnicznych, przez medyczne do filologicznych.  

Organizacja klasy dwujęzycznej - Informacja dla uczniów klasy wstępnej w roku szkolnym 2022/2023 

Po roku nauki w klasie dwujęzycznej od 2023/2024 r. uczeń realizuje naukę j. niemieckiego na poziomie dwujęzycznym (j. angielski jest drugim językiem obcym)  oraz  jeden z dwóch modułów na poziomie rozszerzonym:

1/ matematyka i geografia  (ewentualna opcja: fizyka zamiast geografii)

albo

2/ historia i geografia

Masz szanse na ciekawe studia w Polsce i za granicą.

Uwaga!

Rekrutacja połączona jest ze sprawdzianem predyspozycji językowych - zwróć uwagę na terminy!   

A / medialna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
164.25167.83179.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W zakresie lekcji języka polskiego oraz historii w klasie A [medialnej] realizowana jest Podstawa programowa na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo przewidziane przez Podstawę treści umieszczone są w szerokim kontekście dziedzin kultury współczesnej i tradycji kultury. Owe konteksty można opisać, definiując najważniejsze ścieżki tematyczne wykorzystywane przy realizacji treści podstawy programowej.

Nauczyciele języka polskiego albo historii realizują, odpowiednio do zakresu swoich przedmiotów, wybrane elementy z każdej ścieżki tematycznej. Dobór i funkcjonalizacja tych elementów zależą od tempa pracy i możliwości poznawczych poszczególnych klas oraz indywidualnej koncepcji nauczania danego nauczyciela polonisty. Planując realizację ścieżek, nauczyciel uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.

Ścieżki tematyczne:

Wybrane zagadnienia filozoficzne [z zakresu ontologii, epistemologii i etyki] oraz historia filozofii [filozoficzne źródła zjawisk w kulturze, najważniejsze koncepcje filozoficzne na przestrzeni epok].

Historia religii [metodologia teologii, przegląd najważniejszych koncepcji religijnych (doktryna i organizacja kultu) i charakterystyka związanych z nimi kręgów kulturowych].

Psychologiczna i socjologiczna interpretacja postaw bohaterów tekstów kultury [np. psychoanaliza, behawioryzm, analiza transakcyjna, najważniejsze socjotechniki].

Poetyka dzieła filmowego i historia kina [synkretyczność filmu, zasady interpretacji i recenzji filmu, gra aktorska jako sztuka, poetyka kadru filmowego, najważniejsze zjawiska typowe dla plakatów filmowych, zasady produkcji filmowej, przegląd wybranych arcydzieł sztuki filmowej].

Elementy politologii i historiozofii [najważniejsze doktryny polityczne, poetyka wypowiedzi o charakterze politycznym, perswazja a manipulacja].

Historia muzyki. Muzyka poszczególnych epok jako zobrazowanie typowych dla tych epok postaw i zjawisk [np. homofonia i polifonia, kontrapunkt, opera i operetka, jazz, folk, pop, rock, hip-hop].

Historia architektury. Najważniejsze style architektoniczne poszczególnych epok [np. semantyka katedry średniowiecznej, gotyk, klasycyzm, rokoko, secesja, socrealizm, modernizm i postmodernizm], założenia urbanistyczne; zabytki architektury i sztuki w przestrzeni miejskiej Poznania.

Historia sztuk plastycznych [malarstwa, rzeźby, fotografii i mody] jako wizualna charakterystyka zjawisk typowych dla poszczególnych okresów rozwoju kultury [interpretacja dzieł plastycznych, najważniejsze dzieła i twórcy].

Historia teatru i tańca [przemiany form teatralnych, zasady interpretacji i recenzji spektakli teatralnych, prezentacja inscenizacji teatralnych i telewizyjnych, poetyka plakatu teatralnego].

Najważniejsze zjawisk pop-kultury [kabaret, komiks, teledysk, serial telewizyjny, piosenka].

Reklama jako składnik kultury [poetyka i język reklam filmowych, radiowych i billboardów; najważniejsze strategie marketingowe].

Internet jako przestrzeń kultury [poetyka memów, blogi i video-blogi, kulturotwórcze funkcje mediów społecznościowych, charakterystyka zjawisk językowych typowych dla komunikacji internetowej].

Miejsce w kulturze wypowiedzi o charakterze publicystycznym [najważniejsze gatunki publicystyczne: reportaż literacki i filmowy, felieton i esej; zasady dziennikarskiej redakcji tekstu i konstruowania dokumentacji foto i video, reguły publicystyki telewizyjnej i internetowej, najważniejsze gazety i czasopisma na polskim rynku wydawniczym].

Najważniejsze zjawiska kultury najnowszej [subkultury, ruchy i organizacje społeczne oraz ekologiczne, smartfon jako narzędzie kultury].

Elementy codzienności na przestrzeni dziejów [np. zwyczaje i obyczaje, rola i pozycja kobiet, rodzina, posiłki, ubiór i moda, przedmioty codziennego użytku).

Współpracujemy z:

  • Wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Historii, Archeologii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Teatrem Nowym

B / biologiczno-chemiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) biologia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
168.45171.08178.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie klasy o profilu biologiczno–chemicznym przechodzą intensywny kurs z chemii i biologii w zakresie rozszerzonym. Lekcje przedmiotów wiodących wzbogacone zajęciami praktycznymi umożliwią zdobycie umiejętności niezbędnych do zdania matury z przedmiotów kierunkowych oraz przyszłych studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach: na wydziale lekarskim, stomatologii, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii, weterynarii, dietetyce, kosmetologii, fizjoterapii, psychologii.

 

Jako jedna z nielicznych szkół w Poznaniu dysponujemy profesjonalnym laboratorium chemicznym przewidzianym na grupę 15 osobową, dzięki czemu uczeń odkrywa świat chemii poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych, ułatwiających wizualizację omawianych procesów biologicznych, czy reakcji chemicznych. Pod okiem nauczyciela na lekcjach biologii doświadczalnej uczeń przygotowuje preparaty mikroskopowe, prowadzi ciekawe obserwacje i eksperymenty biologiczne.

Dynamiczność i nowoczesność nauczania ujawnia się także w czasie licznych zajęć prowadzonych w ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczeń uczestniczy nie tylko w wykładach ale również w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach dla maturzystów. Co roku odbywają się dwa konkursy, w których uczeń staje do rywalizacji z innymi szkołami objętymi patronatem Wydziału Chemii UAM – Akademii Projektów oraz Sympozjum Naukowego. Uczniowie uczestniczą również w warsztatach chemicznych w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu, gdzie wykonują szereg doświadczeń pod okiem profesjonalistów.

C / ekonomiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
168.75172.28177.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ekonomiczna jest objęta patronatem dwóch poznańskich uczelni: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach współpracy z WNGiG UAM uczniowie korzystają z bogatej oferty edukacyjnej adresowanej do uczniów klas patronackich. Uczestniczą w wykładach i warsztatach, które pozwalają im pogłębiać wiedzę geograficzną. Zajęcia te odbywają się zarówno na Wydziale, jak i w naszej szkole. Co roku uczestniczymy również, w ogólnopolskich i międzynarodowych, imprezach organizowanych przez Wydział, takich jak Festiwal Nauki i Sztuki, „Dzień Muzeum Ziemi” czy Gis-day. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym uczniowie mogą brać udział zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową tej Uczelni. W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym grupa uczniów bierze udział w projekcie unijnym „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”.

Organizujemy również spotkania z ciekawymi ludźmi. Gościliśmy m.in. geologa, który zabrał nas do fascynującego świata jaskiń, a także naszego absolwenta, podróżnika, który odkrywał przed nami ciągle nie do końca odkrytą Amazonię.

W ramach aktywnego zdobywania wiedzy i doświadczenia organizowane są wyjazdowe zajęcia geograficzne, m.in. do Stacji Ekologicznej w Jeziorach, Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie czy objazdowe warsztaty Słowenia-Chorwacja-Włochy.

Uczniów, dla których geografia jest szczególną pasją, zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Geograficznej i wspieramy ich w przygotowaniach.

Uczniowie klasy ekonomicznej osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym z geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ma to pozytywny wpływ na proces ich rekrutacji na wyższe uczelnie.

Absolwenci klasy ekonomicznej najczęściej kontynuują naukę na różnych kierunkach UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej, a ostatnio również Uniwersytetu Przyrodniczego.

D / politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
167.3170.32178.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pasjonuje Ciebie świat fizyki?

Uwielbiasz matematykę? Musisz koniecznie do nas trafić!

Oferujemy: Salę z rekwizytami do wykonywania fizycznych doświadczeń,  częste wycieczki naukowe (m. in. Wykłady w instytucie Fizyki UMK, zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Warszawskim), przygotowanie do matur z matematyki i z fizyki (i nie tylko) na poziomie rozszerzonym,  świetną atmosferę i dialog z nauczycielami.

Zyskasz bogactwo, odziedziczysz spadek (wiedzy) po Newtonie, Einsteinie.

Liczymy na Ciebie! Zostań ich godnym spadkobiercą i czyń zaszczyty w klasie politechnicznej. Staniesz twardo na nogach, dzięki wsparciu w innych przedmiotach, niż te, kierunkowe. Kondycja fizyczna również nie zostanie zaniedbana, dzięki naszemu wspaniałemu zespołowi wuefistów. Dobrze się bawimy nie tylko w szkole, ale też na wycieczkach. Tu potwierdzenie: "W czasie wycieczki dużo się dowiedziałam, a przede wszystkim świetnie bawiłam." Nauka poprzez takie wycieczki jest zupełnie inna, niż rozwiązywanie zadań przy biurku w szkole i przy tym bardzo wciągająca - my to wiemy , dlatego tak często korzystamy z tego urozmaicenia zajęć. Dla przykładu klasy maturalne w pierwszej połowie września uczestniczyły zwykle w wyjazdowych warsztatach maturalnych (3-4 dni) w Toruniu. Podczas warsztatów były realizowane powtórzenia z matematyki, fizyki i czasem j. angielskiego. Towarzyszyły temu: wycieczka do radioobserwatorium astronomicznego w Piwnicach, wizyta w Młynie Wiedzy oraz łyk kultury w teatrze.