konto
V Liceum im. Jana Pawła II

Ocena: 1.53

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Jana Pawła II Toruń

1Ap / Humanistyczno-prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146.35152.45165.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA 

pozwala na rozwijanie zainteresowań humanistycznych i lingwistycznych w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki, literatury, historii  oraz języków obcych. Nauka w tej klasie stwarza przestrzeń na kreatywne rozwiązania omawianych zagadnień oraz twórcze wykorzystanie talentów uczniów. Młodzież będzie podejmować różnorodne działania teatralne, filmowe i dziennikarskie pozwalające na realizację własnych pasji i ekspresji twórczej.

Absolwenci klasy humanistyczno- prawniczej to przyszli studenci takich kierunków, jak: prawo, dziennikarstwo, historia, filologia polska, filologie obce, nauki społeczne, politologia, studia artystyczne  itp.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, wykładach, sesjach naukowych, m.in. na UMK. Doskonalą także umiejętności retoryczne, biorąc udział w debatach oksfordzkich, konkursach krasomówczych i moderowanych rozprawach sądowych. Organizowane są wyjścia do sądu na obserwacje rozpraw oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych. Uczniowie z sukcesami, także na szczeblu ogólnopolskim, realizują projekty popularyzatorskie z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz  artystyczne. Organizowane są spotkania m.in. z twórcami kultury. Tradycją klasy   stał się coroczny Maraton Filmów Prawniczych   realizowany w ramach Tofifest Film Festival. Młodzież bierze udział  w lokalnych i krajowych wydarzeniach artystycznych, regularnie współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, współredagując „Gazetę Młodych”, a rok szkolny kończy Plenerem Poetyckim.

1Bp / Biznesowo-ekonomiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.55155.93174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce-Szkoła Gówna Handlowa w Warszawie-4 lata temu wybrała nasze Liceum do współpracy. Znaleźliśmy się w gronie 55 wyróżniających się szkół w kraju,
w których jest prowadzony program "Klas akademickich SGH". Jesteśmy jedyną taką szkołą w Toruniu i drugą w województwie. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.
W klasie biznesowo- ekonomicznej uczniowie mogą startować w 6 olimpiadach i ponad 10-ciu konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2018/2019  uczniowie z tych klas są w finale trzech olimpiad i kilku konkursów. W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce wykorzystujemy symulacje biznesowe takie jak Score Hunter, Milion na Bank. Posiadamy licencję symulacji JA TITAN- Zarządzanie Firmą /Princeton University w USA/. Jesteśmy w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości- nasi uczniowie pracują na Symulacjach Biznesowych Revas- nagrodzonych Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju.
Zajęcia z matematyki w klasach  biznesowo-ekonomicznych  prowadzone są  z zastosowaniem apletów  Geogebry i umożliwiają  uczniom  przejście na wyższy poziom myślenia abstrakcyjnego (łączenia geometrii z algebrą). Przedstawianie zagadnień matematycznych w sposób graficzny czy też łączenie różnych dziedzin pozwala uczniom zintegrować rozległą wiedzę matematyczną i pogłębić jej zrozumienie. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie jest wprowadzenie przedmiotu uzupełniającego o nazwie interaktywna matematyka. W ramach zajęć z geografii  uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach geograficzno – krajoznawczych ( np. do parków narodowych, parków krajobrazowych, do kopalni  itd.) w kraju i zagranicą. Co dwa lata wyjeżdżamy na  Targi Turystyczne w Berlinie, a w latach 2017-2019 realizujemy projekt 7 stolic. Organizowane są też corocznie marsze na orientację. Wychodzimy do różnych instytucji uczestniczymy w spotkaniach z podróżnikami, bierzemy udział w warsztatach z kompetencji miękkich /np. sztuki wystąpień publicznych i prezentacji/. W tej klasie możesz sprawdzić czy świat biznesu jest dla Ciebie. Absolwenci tego profilu mogą studiować na uczelniach ekonomicznych, na politechnikach,  na WAT, na AGH,  w kraju i zagranicą.

1Cp / lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk hiszpańskijęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.3156.29179.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie lingwistycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich  pasji związanych z nauką języków. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są język polski oraz język angielski. Drugim językiem obcym jest język hiszpański, na który przeznaczono zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych. 

Zajęcia językowe prowadzone są interaktywnie,  z wykorzystaniem efektywnych  metod nauczania, pracy projektowej,  technologii informatycznej, muzyki, filmu, zasobów internetowych i zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa i  wyrażania swoich opinii. Język obcy  służy często jako narzędzie służące do rozwijania zainteresowań uczniów  oraz nabywania  wszechstronnej wiedzy o świecie.  Poprzez studiowanie języków obcych oraz  kultury krajów uczniowie będą  gotowi do świadomego uczestnictwa w wielokulturowym środowisku pracy, biznesu, turystyki.

Uczniowie klasy lingwistycznej  biorą udział w licznych projektach indywidualnych i  zespołowych:  dziennikarskich, filmowych, teatralnych, debatach oksfordzkich. Uczestniczą w spotkaniach i warsztatach z ekspertami z dziedziny literatury, sztuki i  mediów,  wyjeżdżają   do teatru, odwiedzają   galerie sztuki.  Z powodzeniem wygrywają też  regionalne i  ogólnopolskie  konkursy i olimpiady z przedmiotów humanistycznych.

1Dp / Medyczno-biologiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.25162.51180
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie ukierunkowana jest na zdobywanie umiejętności poznawczych i praktycznych. Szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie u naszych uczniów umiejętności logicznego, twórczego, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, argumentowania i uzasadniania, ze szczególnym uwzględnieniem zależności przyczynowo – skutkowych. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych, którzy są aktywnymi egzaminatorami  i wykorzystują na swoich zajęciach autorskie materiały dydaktyczne. Szczególnie uzdolnieni uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach o tematyce biologicznej, ekologicznej, chemicznej, w których odnoszą sukcesy.