konto
V Liceum im. Jana III Sobieskiego

Ocena: 4.04

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Jana III Sobieskiego Białystok

AN / prawno-administracyjny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
78.55112.66158.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY
Do klasy o profilu prawno- administracyjnym zapraszamy uczniów zainteresowanych tematyką obywatelską i historyczną , chcących rozszerzyć swoją wiedze o świecie współczesnym i jego historii, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk prawniczych, społecznych, humanistycznych np. prawie, dziennikarstwie, socjologii, administracji, psychologii, historii, filologii polskiej, pedagogice, politologii, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, filozofii, teatrologii i wielu innych. W tej klasie w zakresie rozszerzonym nauczane są język polski, język angielski i wiedza o społeczeństwie, co znakomicie ułatwi przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Uczniowie w tym profilu będą mieli możliwość nabycia dodatkowych umiejętności redagując gazetkę szkolną, realizując projekty o charakterze komunikacyjno- medialnym, biorąc udział w projektach edukacyjnych oraz przygotowując prawybory samorządowe i parlamentarne. W klasie prawno- administracyjnej obowiązkowy dla wszystkich uczniów jest język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru: język niemiecki lub rosyjski.

BN / medyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
109.6131.42149.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PROFIL MEDYCZNY
Uczniowie przyjęci do klasy o profilu medycznym będą uczyć się w zakresie rozszerzonym biologii, chemii i języka angielskiego, co ułatwi przygotowanie do egzaminu maturalnego ukierunkowanego na studia na kierunkach, takich jak: medycyna, farmacja, analityka, rehabilitacja, pielęgniarstwo, radiologia, kosmetologia, weterynaria, dietetyka. Pasjonaci biologii i chemii mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach terenowych, wykładach, seminariach i warsztatach organizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi białostockich uczelni. Swoje zainteresowania szeroko rozumianą sferą życia człowieka mogą rozwijać na dodatkowych zajęciach związanych z wolontariatem, na których pozyskają wiedzę o idei wolontariatu, jego historii, formach i metodach działań wolontariuszy oraz realizują w praktyce pasje wolontarystyczne, akcje filantropijne, których są autorami lub poprzez angażowanie się w realizację i promowanie postaw charytatywnych we współpracy z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi. W ten sposób zdobywają doświadczenie w obszarze współpracy z instytucjami i organizacjami niezbędne na rynku pracy. Drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru przez ucznia: język rosyjski lub francuski.

CN / dziennikarska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
78.05115.77155.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PROFIL DZIENNIKARSKI
Do klasy o profilu dziennikarskim zapraszamy osoby zainteresowane problematyką współczesnych mediów. W zakresie rozszerzonym realizowane będą język polski, język angielski i geografia. Przedmioty te gwarantują poszerzenie wiedzy, niezbędnej dla przyszłego reportera, w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Przedmioty dodatkowe, obowiązkowe dla profilu to: komunikacja w mediach i nowe media. Zajęcia te prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni w podlaskich mediach. Uczeń nauczy się tworzenia reportaży, realizacji filmów. Zdobędzie praktyczne umiejętności podczas zajęć organizowanych w oddziale TVP, drukarniach, redakcjach lokalnych gazet itp. Zajęcia uzupełniające obowiązkowe w dużej mierze będą opierały się na warsztatowej metodzie pracy celem rozwijania kreatywności ucznia w zdominowanej przez media współczesnej rzeczywistości. Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym w klasie reporterskiej będzie do wyboru: język niemiecki lub hiszpański.

DN / psychologiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
64.85102.65171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PROFIL PSYCHOLOGICZNY
Do klasy o profilu psychologicznym zapraszamy osoby, które swą przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach psychologicznych- psychologii ogólnej, społecznej, klinicznej, psychologii zarządzania i marketingu, psychologii międzykulturowej i innych pokrewnych kierunkach studiów. W zakresie rozszerzonym realizowane będą język polski, historia i biologia. Przedmioty te gwarantują poszerzenie wiedzy niezbędnej do przygotowania się do egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych przez uczelnie na kierunki psychologiczne. Przedmioty dodatkowe, obowiązkowe dla profilu to: psychologia ogólna i psychologia społeczna, Uczeń zdefiniuje swoje predyspozycje do wykonywania zawodu psychologa oraz pozna podstawy tej dyscypliny naukowej. Zajęcia te odbywać się będą głównie w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa. W klasie psychologicznej obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru: język niemiecki lub hiszpański.

EN / psychologiczno-społeczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
46.8103.79142.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PROFIL PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNY
Do klasy o profilu psychologiczno-społecznym zapraszamy osoby o zainteresowaniach szeroko rozumianą sferą humanistyki, ukierunkowane na poszukiwania wiedzy o człowieku i świecie oraz uczniów, którzy chcieliby kontynuować naukę na różnych wydziałach humanistycznych, a szczególnie na ogólnej, społecznej, klinicznej, psychologii zarządzania i marketingu, psychologii międzykulturowej, pedagogice, resocjalizacji, prawie, filologii polskiej, ale też na wydziale nauk przyrodniczych. W zakresie rozszerzonym realizowane będą język polski, biologia i wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem dodatkowym, obowiązkowym dla profilu jest psychologia społeczna. Uczeń zdefiniuje swoje predyspozycje do wykonywania zawodu psychologa oraz pozna podstawy tej dyscypliny naukowej. Zajęcia te są prowadzone przez psychologa i mają charakter głównie warsztatowy. W klasie o profilu psychologiczno-społecznym obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru: język francuski lub rosyjski.

FN / architektoniczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
115.35130.24163.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Historia i społeczeństwo, rysunek architektoniczny, rysunek perspektywiczny

GN / psychologiczno-medyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -