konto
Technikum nr 8 im. Jana Karskiego

Ocena: 3.11

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Warszawa

AI / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
88.25108.48156.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują następujące przedmioty zawodowe informatyczne:sieci komputerowe, systemy operacyjne,urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administrowanie bazami danych oraz programowanie aplikacji internetowych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język angielski zawodowy w branży informatycznej. Ponadto mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie technik informatyk uczniowie zdają dwie kwalifikacje w:

klasie III  - EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci; 

klasie IV - EE.09  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Kształcenie zawodzie technik informatyk trwa cztery lata. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy w szkole oraz najlepszych firmach informatycznych. Uczniowie odbywają 8 - tygodniowe praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Kształcenie w tym zawodzie jest bardzo atrakcyjne także dla dziewcząt.

Absolwent  kształcący się w zawodzie technik informatyk  przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. 

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Absolwenci Technikum Nr 8 są studentami  Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczelni Vistula, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

TOT / Technik organizacji turystyki rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
72.193.87136.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują przedmioty zawodowe turystyczne: geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, organizacja imprez i usług turystycznych, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, podstawy turystyki, język obcy zawodowy w turystyce, pracownia turystyki, pracownia informacji turystycznej, pracownia obsługi informatycznej. Ponadto uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie technik obsługi turystycznej uczniowie zdają dwie kwalifikacje:

1) TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
2) TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. 

Kształcenie w zawodzie technik  obsługi turystycznej trwa cztery lata. Uczniowie odbywają 8 - tygodniowe praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

 Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych.