konto
Technikum nr 15

Ocena: 4.33

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 15 Katowice

1c / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawosfizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do  przechowywania i transportu  artykułów wymagających  niskich temperatur. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. W związku z tym zachodzi potrzeba przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu i obsługi tych urządzeń. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z  montażem, uruchamianiem oraz obsługą  instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i  pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

Szkoła planując otwarcie oddziałów w tym zawodzie podpisała listy intencyjne z pracodawcami celem zapewnienia pełnej realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych w zakładach zajmujących się klimatyzacją i chłodnictwem np. TKS sp. z o.o.

Absolwenci tego kierunku bez problemów odnajdą się na rynku pracy, pracodawcy poszukują specjalistów w tym zawodzie.

1e / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawosfizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
57.5598.93128.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości.

Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania Insert. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i wiele innych. Będziesz miał możliwość zapoznania się z profesjonalnymi programami księgowymi: Insert, Symfonia.

- A. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

- A. 36 Prowadzenie rachunkowości

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie ekonomii. Dzięki wycieczkom przedmiotowym poznasz tajniki działania banku. Odpowiednio dobrane miejsca praktyk zawodowych pozwolą Ci zapoznać się z funkcjonowaniem różnych przedsiębiorstw (np. Urząd Miasta, Bank PKO S.A. itp.).

1l / Technik lotniskowych służb operacyjnych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawosfizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
62.8590.42123.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik lotniskowych służb operacyjnych należy do personelu operacyjnego lotniczego ściśle współpracującego ze służbami ruchu lotniczego, użytkownikami lotniska, służbami zabezpieczającymi operacje lotnicze ( w tym: lotniskową straż pożarną, służbami celnymi i granicznymi, służbami zarządzania kryzysowego).

 Planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska; zapewnia ciągłość informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur; pełni nadzór nad bezpieczeństwem mienia portu lotniczego; koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska; propaguje kulturę bezpieczeństwa na lotnisku. Jest łącznikiem na linii kontroler lotów – pilot.

Zadania i kompetencje zawodowe:

 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań operacyjnych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności z wykorzystaniem środków łączności, specjalistycznych urządzeń i wyposażenia technicznego;
 • zapewnienie ciągłości informacji powietrznej służby informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych;
 • pozyskiwanie i analizowanie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań    proceduralnych i meteorologicznych stanowiących o prawidłowym i płynnym    przepływie ruchu lotniczego;
 • dostarczanie informacji i udzielanie wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń    nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków      powietrznych (np. zderzenia z ptakami, śnieżyce itp.);
 • informowanie użytkowników lotniska o zmianie warunków operacyjnych na lotnisku mających wpływ na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych;
 • przyjmowanie informacji o planowanej operacji lotniczej, przekazywanie biuletynów  na stanowiska planowania lotów;
 • prowadzenie ewidencji planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych,  przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych;
 • prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania i utrzymaniem gotowości  eksploatacyjnej lotniska oraz obsługi samolotów, pilotów i pasażerów;
 • kontrolowanie przestrzegania przez użytkowników lotniska wymagań określonych w dokumentacji operacyjnej;
 • wspomaganie obsługi samolotów, pilotów i pasażerów adekwatnie do posiadanych  uprawnień;
 • nadzorowanie i koordynacja obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska;
 • nadzorowanie bezpieczeństwa mienia portu lotniczego;
 • informowanie przełożonych o naruszeniu przepisów ruchu lotniczego;
 • powiadamianie organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą o statkach powietrznych potrzebujących pomocy;
 • upoważnianie załogi statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami  określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego;
 • współpraca z cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego w sprawach  dotyczących warunków lotu statków powietrznych;
 • śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.

1s / Technik spedytor rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawosfizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcymatematykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
31.5551.4374.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie i organizowanie przewozów zleconych przez klientów. Spedytor zawodowo (za wynagrodzeniem) działając w imieniu własnym lub w imieniu dającego zlecenie, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłek oraz innych czynności związanych z przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Spedytor przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu.

Do zadań spedytora należy organizowanie formalnej strony planowanych przewozów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz realizowanie rozliczeń z klientami.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów, nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa obowiązek uzgodnienia sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta spedytor organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków, do jego zadań należy również ubezpieczenie towaru.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowiska pracy spedytora funkcjonują w szeroko rozumianej branży spedycyjno-transportowej.

Transport i spedycja należą do bardzo szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Każdy uczeń ma możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu e-learningowego na platformie Wirtualne Laboratoria.