konto
Technikum nr 12

Ocena: 4.43

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 12 Rzeszów

1TA_automatyk_PKP / Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent profilu technik automatyk sterowania ruchem kolejowymwykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz przepisów i instrukcji.

Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy: kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem, posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi, analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie powstałych usterek, prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń, regulowanie i konserwowanie czujników torowych, sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

1TB / Technik budownictwa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
33.274.38147.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód budowlańca to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Technik budownictwa zajmuje się wykonywaniem różnorodnych czynności związanych z pracami budowlanymi.

Jest ekspertem, praktykiem w zakresie mniej skomplikowanych projektów konstrukcyjno - budowlanych, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji technicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, wykorzystana specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w budownictwie oraz kontroli i oceny jakości wykonywanej pracy, wyrobów i usług.

Może pracować na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracji budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo – badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektowych.

Może prowadzić również własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Ludzie z branży budowlanej są najchętniej zatrudnianymi specjalistami, a to właśnie decyduje o przydatności zawodu.

Uzyskiwane kwalifikacje:

BD.29.    Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30.    Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

1TBw_rob_wyk / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TG / Technik geodeta rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
55.95101.88138.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Geodezja jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Od czasów starożytnych wykorzystywana była przez człowieka w gospodarowaniu i obrocie gruntami. Obecnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw, rola zawodu geodety nieustannie wzrasta. Poza obrotem gruntami, gdzie geodezja jest w dalszym ciągu niezbędna, pomiary geodezyjne są wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień projektowych i badawczych w poszczególnych dziedzinach techniki jak również przy realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych. Prace geodezyjne pojawiają się już na początku każdej inwestycji budowlanej i mają na celu przygotowanie map pod kątem projektów, później pojawiają się prace mające na celu przeniesienie projektów na grunt, obsługę prac budowlanych i na koniec pomiary powykonawcze. W pracach wykorzystywane są nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną jak również technika komputerowa z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w licznych firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

Uzyskiwane kwalifikacje:

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz  opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką      nieruchomościami

1TK_transport_PKP / Technik transportu kolejowego rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
62.65112.22162.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent profilu technik transportu kolejowego wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminami i instrukcjami. Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i ładunków, organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlaku i posterunkach ruchu z uwzględnieniem obowiązujących ostrzeżeń i warunków atmosferycznych. Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:opracowywanie i wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów, odpraw osób i przesyłek,organizowanie i doskonalenie pracy wszystkich na stacjach kolejowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych, kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej, nadzorowanie i koordynowanie pracy stacji kolejowej, nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych 
i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach, gospodarka urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej, opracowywanie operatywnych planów pracy górki rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów, posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym.

Uzyskiwane kwalifikacje:

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

1TR_architektura / Technik architektury krajobrazu rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
48108.41160.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu architektury za szczególnym uwzględnieniem architektury krajobrazu. Nabywają umiejętności tworzenia koncepcji i dokumentacji architektonicznej.

W trakcie nauki uczeń rozwija swoją wyobraźnię przestrzenną, zdobywa praktykę w kreśleniu zarówno sposobem tradycyjnym jak i z wykorzystaniem komputera. Poznaje podstawy budownictwa, organizacji budowy i tworzenia projektów jak i do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Kierunek ten rozwija szczególnie zdolności rysunkowe oraz wyobraźnię tak potrzebną w pracy twórczej.

 

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu, a w szczególności do:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów;
 • stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.
 • produkowania roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych – wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru.
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta).
 • Kwal­i­fikacje:
  RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1TS / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
65.877.0383.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik urządzeń sanitarnych zajmuje się projektowaniem, montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z techniką sanitarną. W wyniku kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz praktykach odbywanych w firmach instalacyjnych technik urządzeń sanitarnych potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne. Sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych, zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy, może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na Politechnice.

 

Uzyskiwane kwalifikacje:

BD.05.       Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.22.       Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych