Technikum nr 1

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 1 Kielce

aB / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
34.050165
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

aBg / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
50.60154
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik budownictwa – kierunek cieszący się od lat wielkim zainteresowaniem ze strony absolwentów gimnazjów. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia  dokumentacji budowy, przygotowania i kontrolowania produkcji budowlanej, sprawowania nadzoru budowlanego w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządzania kosztorysów i mniej skomplikowanych prac projektowych oraz wykonywania inwentaryzacji budowlanych. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży itp. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej. Wybierając ten zawód, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • budownictwa:nowoczesne technologie budowlane, instalacje sanitarne , technologie robót wykończeniowych, organizacja robót budowlanych, 
 • projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto CAD, 
 • kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.  

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

AK / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
61.350143.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

AKg / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
40.20150
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik architektury krajobrazu – kierunek dla osób wrażliwych na piękno przyrody. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie do projektowania i kształtowania krajobrazu, tj. 

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, 
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, 
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach), 
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 

Absolwent szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowanie, zakładania i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jak również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

bB / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
61.2063.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

bBg / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

DM / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
24.55083.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

DMg / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
44.20146.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik budowy dróg – kierunek niezwykle atrakcyjny z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów budowy dróg, autostrad i mostów.  Do zadań zawodowych technika budowy dróg  należy: organizowanie i nadzorowanie procesów budowlanych, kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego, prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót, ocenianie stanu obiektów budownictwa drogowego oraz kwalifikowanie ich do naprawy, projektowanie, sporządzanie kosztorysów i dokumentacji technicznej podstawowych procesów budowy i naprawy obiektów drogowych i mostowych, prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej i sprawozdawczej dróg i obiektów mostowych oraz inne prace związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg i mostów. Absolwenci mogą podejmować pracę w: firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp. Po ukończeniu szkoły, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

G / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
35.550145.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Gg / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
580154
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik geodeta – kierunek dla dobrych matematyków, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu informatyki geodezyjnej i kartografii, fotogrametrii, miernictwa i geodezji. Osoba kończąca ten kierunek uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień geodezyjnych tj. 

 • umiejętności obsługi podstawowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego przy wykonywaniu zadań geodezyjnych, 
 • umiejętności wykonywania podstawowych prac geodezyjnych tj. (podział i rozgraniczenie nieruchomości, scalenie i wymiana gruntów, szeroko rozumiana inwentaryzacja, tyczenie obiektów budowlanych, tyczenie i inwentaryzacja urządzeń infrastruktury technicznej, badanie odkształceń i deformacji obiektów, kreślenie map i wiele innych), 
 • umiejętności obsługi programów geodezyjnych stosowanych do obliczeń i wykonywania map numerycznych,  
 • umiejętności kompletowania dokumentacji przy wykonywaniu prac geodezyjnych.

Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentom na zatrudnienie ich  w biurach geodezyjnych oraz w przedsiębiorstwach branży budowlanej i drogowej związanej z wykonawstwem lub kontynuowaniu nauki na studiach wyższych.

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym 2 tygodnie w kl. III.

KB / Technik budownictwa kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

KBg / Technik budownictwa kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Mb / Technik technologii drewna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
32.5077.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

MBg / Technik technologii drewna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
48.80143.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik technologii drewna – kierunek dla osób zainteresowanych procesem projektowania i wytwarzania mebli. Absolwent  w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi: przemysłu meblarskiego, renowacji mebli, przemysłu tartacznego, stolarki budowlanej oraz w instytucjach badawczych, laboratoriach, a także mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć dalszą naukę na uczelniach wyższych. Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie. 

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

 

RK / Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

RKg / Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

S / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
31.350105.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Sg / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
38.20104.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik inżynierii sanitarnej – kierunek dla osób, zainteresowanych wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy Zachodniej, a od wielu lat wprowadzanych na rynek polski. Uczniowie poznają tajniki wiedzy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Na absolwentów czekają firmy instalatorskie, przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne, energetyka cieplna i zakłady gazownicze. Fachowcy z tej branży poszukiwani są zarówno w kraju, jak i na rynkach pracy Europy Zachodniej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w kl. III.

 

TK / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
44.450144.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

TKg / Technik transportu kolejowego rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
24.8094
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Wg / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
380120.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -