Technikum Mechaniczne

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Mechaniczne Białystok

1t-p / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
48.4579.6146.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1tg-p / Technik gazownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ts-p / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
7197.09166
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

t / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
38.8102165.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 Kształcimy uczniów w dwóch specjalizacjach:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M 17)

W ramach tej kwalifikacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń; metod ich montażu; doboru narzędzi i przyrządów do rodzaju wykonywanych prac montażowych; przygotowania części maszyn i urządzeń do montażu; ustawiania części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach; wykonywania montażu połączeń, zespołów i mechanizmów, układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń.

Obsługując maszyny i urządzenia uczniowie charakteryzują ich procesy eksploatacyjne, określają przyczyny ich uszkodzeń, przestrzegają zasad ich obsługi, wykonują prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń, dobierają materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy, wykonuje naprawy ich elementów i zespołów, wykonują konserwację, instalują maszyny i urządzenia na stanowisku, dokonują regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia oraz oceniają jakość wykonanej.

Uczniowie w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - odbywa się pod koniec klasy trzeciej

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - odbywa się pod koniec klasy czwartej

  Użytkowanie obrabiarek skrawających (M 19)

W ramach tej kwalifikacji uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowywania konwencjonalnych obrabiarek skrawających oraz obrabiarek sterowanych numerycznie CNC do obróbki.

Przygotowując obrabiarki konwencjonalne dobierają  je do wymagań obróbki, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów, rozpoznają w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu, dobierają narzędzia do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki  i obrabiarki, ustalają wartości parametrów skrawania, dobierają narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz uzbrajają je w uchwyty i przyrządy obróbkowe stosownie do rodzaju wykonywanych operacji i zgodnie z dokumentacją technologiczną

Uczniowie poznają zasady programowania procesów technologicznych na obrabiarki sterowane komputerowo w programie OSN ZERO, Edge CAM, tworzą wirtualną dokumentację konstrukcyjną w programie Solid Edge.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach wyższych lub podejmowania pracy na stanowiskach, w których park maszynowy stanowią nowoczesne obrabiarki CNC.

Uczniowie w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - odbywa się pod koniec klasy trzeciej

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - odbywa się pod koniec klasy czwartej

 

tg / Technik gazownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
55.697.4139.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

To jedyny taki kierunek w Polsce północno-wschodniej!

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zadań związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Przygotowują się do wykonywania prac związanych  z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, ich konserwacji, napraw, modernizacji i rozbudowy instalacji  i sieci gazowych oraz lokalizacji i usuwania awarii.

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności na temat przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonywania prób szczelności i sporządzania dokumentacji przebiegu robót. Potrafią sporządzić dokumentację gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót.

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • wdrażaniem na szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniu stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek;
 • planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych;
 • dozorowaniem pracy urządzeń gazowych; modernizacją sieci i instalacji gazowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik  gazownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych,
 • organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych,
 • organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych,
 • organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych
 • lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Uczniowie w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

tm / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
72.4116.8161.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Montażu urządzeń i systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych.
 • Dobierają metody pomiaru, materiały konstrukcyjne, poznają technologie obróbki maszynowej, określają sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów przygotowanych do montażu.
 • Dobierają techniki łączenia materiałów, narzędzia do montażu i demontażu, elementy, podzespoły i zespoły do ich montażu.
 • Wykonują montaż  i demontaż oraz oceniają jakość wykonanego montażu.
 • Poznają eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.  
 • Rozpoznają układy zasilające, ich parametry, zasady instalacji i obsługi oprogramowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych, określają metody  ich sprawdzania.
 • Stosują zasady obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych.
 • Instalują oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji  i symulacji procesów produkcyjnych.
 • Podłączają urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi, podłączają układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych, uruchamiają je.
 • Wykonują  niezbędne regulacje oraz sprawdzanie działania, konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektują i programują urządzenia i systemy mechatroniczne.

Uczniowie w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - odbywa się pod koniec I semestru w klasie trzeciej

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych  - odbywa się pod koniec klasy trzeciej

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - odbywa się pod koniec klasy czwartej.

tm-p / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
87.45119.2166.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ts / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykahistoriainformatykajęzyk obcyfizykahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
52.8108.9165
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania oraz organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

W ramach diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych uczeń przyjmuje pojazd do diagnostyki, sporządza dokumentację tego przyjęcia, charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania ich podzespołów i zespołów, stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki, dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki.

Wykorzystując programy komputerowe wykonuje pomiary i badania diagnostyczne oraz interpretuje ich wyniki a następnie ocenia stan techniczny.

Dokonując naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych uczeń lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych, szacuje koszty napraw, dobiera metody i określa zakres naprawy, wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przeprowadza ich weryfikację a następnie dobiera je lub ich zamienniki do wymiany, wymienia uszkodzone elementy z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych, przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych a następnie ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

Uczniowie nabywają umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją technologiczną procesu, przestrzegania zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, ustalania zakresu oraz terminów przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych, przestrzegania zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi, prowadzenia dokumentacji obsługi i naprawy.

Uczniowie sporządzają kalkulację kosztów wykonania obsługi, rozwiązują problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy, inicjują oraz wprowadzają rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Uczniowie w czasie nauki w szkole zdają egzaminy zawodowe w kwalifikacjach:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - odbywa się pod koniec klasy trzeciej

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - odbywa się pod koniec I sem klasy czwartej

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - odbywa się pod koniec klasy czwartej