Technikum Inżynierii Środowiska nr 13

Profile Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Kraków

a / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40.295166.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

b / Technik ogrodnik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
52.987132.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

c / Technik organizacji reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
76.2101.8158.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

d / Technik inżynierii środowiska i melioracji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

e / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
57.289.1143.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

f / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
46.493.2172.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

g / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
55.2110.66151
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

-język angielski zawodowy, 
-zarządzanie firmą, 
-przepisy ruchu drogowego, 
-ochrona i kształtowanie krajobrazu, 
-rośliny ozdobne, 
-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, 
-obiekty małej architektury krajobrazu, 
-projektowanie architektury krajobrazu, 
-eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, 
-zajęcia praktyczne, 
-pracownia ochrony i kształtowania krajobrazu, 
-pracownia roślin ozdobnych, 
-pracownia urządzania terenów zieleni, 
-pracownia obiektów małej architektury krajobrazu, 
-pracownia projektowania architektury krajobrazu, 
-pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów, 
-kosztorysowanie. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I, 
biologia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Zawód technik architektury krajobrazu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów, a także ze względów natury estetycznej i artystycznej, związanej z efektami pracy w tym zawodzie. 
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni, 
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, 
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu, 
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy III. 
II. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu klasy IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie elementów architektury krajobrazu oraz wyższymi uczelniami technicznymi (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w Szkole (posiada piękne otoczenie parkowe, stanowiące poligon do realizacji programu nauczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi. Doskonałe uzupełnienie stanowią zagraniczne staże zawodowe, realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci (Francja, Niemcy, Hiszpania), a aktualnie planowane w ramach programu Erasmus +. 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Pomocna jest wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne oraz poczucie estetyki, jak również zainteresowania związane z fotografią. Niemniej jednak w wypadku, gdy powyższe predyspozycje i zainteresowania nie ujawniły się w pełni w gimnazjum, w naszej Szkole można je rozwinąć lub „pobudzić”. Najistotniejsze jest autentyczne zainteresowanie zawodem. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

Uczniowie z powodzeniem prezentują swoje prace architektoniczne (np. projekty i makiety ogrodów kamiennych, zagospodarowania terenów zielonych itp.) na wystawach i wernisażach. Corocznie uzyskują b. wysokie lokaty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (laureaci i finaliści), nagrody, wyróżnienia oraz indeksy na wyższe uczelnie w Ogólnopolskich Konkursach Architektury Krajobrazu, projektują i zagospodarowują tereny zielone. Ich zasługą są wyróżniające się projekty i aranżacje prezentujące zawód na corocznym „Festiwalu Zawodów”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie wyróżniają się zaangażowaniem w życie Szkoły, w tym jej promocję w środowisku. 

Rokrocznie rekrutacja do technikum w tym zawodzie utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, co niewątpliwie świadczy o jego atrakcyjności. 

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodzie technik architektury krajobrazu może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w Technikum, preferowana jest Politechnika Krakowska – Wydział Architektury oraz Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy ze specjalnością architektura krajobrazu. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Zawód technik architektury krajobrazu daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 
Można: 
- założyć własną firmę projektową i wykonawczą (np. kierunkowo wyspecjalizowaną), 
- pracować w firmach branżowych, które poszukują specjalistów z zakresu architektury krajobrazu, firmach marketingowych w Polsce i poza jej granicami, 
- pracować w jednostkach samorządu terytorialnego (Urzędy Miast, Gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

g / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

h / Technik ogrodnik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
5688.4119.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4 -LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

- język angielski zawodowy, 
- działalność gospodarcza w ogrodnictwie, 
- podstawy produkcji ogrodniczej, 
- przepisy ruchu drogowego, 
- mechanizacja ogrodnictwa, 
- prowadzenie produkcji sadowniczej, 
- prowadzenie produkcji warzywniczej, 
- prowadzenie produkcji roślin ozdobnych, 
- technika w ogrodnictwie, 
- planowanie produkcji sadowniczej, 
- planowanie produkcji warzywniczej, 
- planowanie produkcji roślin ozdobnych, 
- pracownia urządzania terenów zieleni, 
- zajęcia praktyczne, 
- pracownicza sadownicza, 
- pracownia warzywnicza, 
- pracownia roślin ozdobnych, 
- pracownia techniki ogrodnictwa. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. II, 4 tygodnie w kl. III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I. 
biologia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Zawód technik ogrodnik otwiera absolwentowi drogę do zakładania i prowadzenia specjalistycznych gospodarstw ogrodniczych oraz uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. 
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych, 
• prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami), 
• planowania i zakładania terenów zieleni, 
• projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych. 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Zakładanie i prowadzenie upraw rolniczych 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy III. 
II. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 
– egzamin potwierdzający kwalifikację po I okresie klasy IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem: licznych pomocy dydaktycznych, sprzętu, maszyn i urządzeń ogrodniczych, w trakcie wycieczek dydaktycznych, lekcji terenowych, ścisłej współpracy z renomowanymi, specjalistycznymi gospodarstwami ogrodniczymi, z Ogrodem Botanicznym, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie – Wydziałem Ogrodniczym, Towarzystwem Ogrodniczym. 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają na poligonie szkolnym oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi, branżowymi podmiotami gospodarczymi. 
Znakomite uzupełnienie w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych stanowi wymiana uczniów oraz specjalistyczne zagraniczne staże zawodowe planowane w ramach programu Erasmus + (a wcześniej realizowane w ramach Leonardo da Vinci – Francja, Niemcy, Hiszpania). 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Pomocne są zdolności manualne, poczucie piękna i estetyki, a przede wszystkim zainteresowanie zawodem. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

Uczniowie naszej Szkoły mogą poszczycić się bardzo wysokimi lokatami w wielu konkursach branżowych, organizacją i przygotowaniem wystaw ogrodniczych szkolnych i pozaszkolnych, są również laureatami etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: ogrodnictwo. Ich zasługą jest także kilkakrotne zdobycie cennych nagród w konkursie na „Najpiękniejsze otoczenie Szkoły”. Ich zasługą są wyróżniające się projekty i aranżacje prezentujące zawód na corocznym „Festiwalu Zawodów”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ogrodnik od wielu lat postrzegani są jako grupa bardzo zaangażowana w życie Szkoły i środowiska lokalnego. 

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwenci Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodzie technik ogrodnik mogą kontynuować edukację na każdej uczelni wyższej, od wielu lat najchętniej wybierają jednak Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Zawód technik ogrodnik, ze względu na różnorodność przedmiotów realizowanych w cyklu kształcenia, daje bardzo duże możliwości zatrudnienia: 
- można założyć własną specjalistyczną firmę, 
- pracować w przedsiębiorstwach i firmach branżowych oraz marketingowych w Polsce i za granicą, 
- można otworzyć kwiaciarnię, jak również prowadzić działalność gospodarczą związaną z bukieciarstwem, florystyką oraz dekoracją wnętrz. 
To potrzebny, poszukiwany i atrakcyjny zawód.

i / Technik inżynierii środowiska i melioracji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
6178.495.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4–LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

- obiekty budowlane w środowisku, 
- ochrona środowiska, 
- inżynieria środowiska, 
- technika sanitarna, 
- melioracje wodne, 
- język angielski zawodowy, 
- podstawy działalności gospodarczej, 
- pracownia inżynierii środowiska, 
- pracownia melioracji wodnych, 
- pracownia techniki sanitarnej, 
- pracownia obiektów budowlanych. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I. 
geografia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym, ze względu na zakres treści materiału programowego przedmiotów zawodowych. Zawód ten doskonale łączy nabyte przez ucznia w cyklu kształcenia umiejętności techniczne (inżynierskie) oraz z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Trzeba jednak podkreślić, iż jest to zawód techniczny, dający szeroką wiedzę i umiejętności, jak również możliwości zatrudnienia, ze względu na deficyt średniego personelu technicznego w tym zawodzie. 
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej, 
• organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
• organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych, 
• organizowania i wykonywania robót melioracyjnych. 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu kl. III. 
II. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu kl. IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, w trakcie wycieczek dydaktycznych oraz lekcji terenowych, wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi i środowiskiem lokalnym oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w Szkole oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi. Od wielu lat współpracujemy ze Szkołą z Gdańska, kształcącą w tym zawodzie – corocznie, na zasadzie wymiany, uczniowie odbywają część praktyki zawodowej, o bardzo interesującym programie zawodowym i kulturalnym właśnie w Gdańsku. 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Pomocny jest zmysł techniczny i wyobraźnia przestrzenna. O powodzeniu w nauce i późniejszym zatrudnieniu decyduje zainteresowanie zawodem. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji od wielu lat zdobywają wysokie nagrody w konkursach ekologicznych, konkursach prac dyplomowych (w okresie, gdy egzamin z przygotowania zawodowego odbywał się w Szkole) oraz wysokie lokaty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: inżynieria środowiska. 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie wyróżniają się zaangażowaniem w życie Szkoły, w tym jej promocję w środowisku. 


KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodzie: technik inżynierii środowiska i melioracji może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w Technikum, preferowana jest Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Uniwersytet Rolniczy. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Absolwent w tym zawodzie jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. 
Zawód: 
- pozwala założyć własną firmę, 
- daje możliwość pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i firmach branżowych, biurach i pracowniach projektowych z zakresu inżynierii środowiska (patrz: „charakterystyka zawodu”), 
- przedstawicielstwach handlowych, firmach marketingowych itp.

j / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
56.694.05151.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

- podstawy fryzjerstwa, 
- techniki fryzjerskie, 
- kreowanie wizerunku, 
- zarządzanie salonem fryzjerskim, 
- język angielski zawodowy, 
- higiena, 
- pracownia wykonania i stylizacji fryzur, 
- pracownia wizualizacji. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl.III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I. 
biologia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów, 
• wykonywania strzyżenia włosów, 
• wykonywania stylizacji fryzur, 
• wykonywania projektów fryzur. 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec kl. III. 
II. Projektowanie fryzur 
– egzamin potwierdzający kwalifikację po I okresie kl. IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem: licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich – w dwóch bardzo dobrze wyposażonych, szkolnych pracowniach fryzjerskich, współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechem Rzemiosł Różnych w Krakowie i innymi, renomowanymi zakładami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji lub dystrybucji materiałów fryzjerskich. 
Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w renomowanych zakładach fryzjerskich, na podstawie umów podpisanych ze Szkołą. Uatrakcyjnienie procesu nauczania gwarantuje udział uczniów w szkoleniach, pokazach i konkursach fryzjerskich oraz kosmetycznych (również wewnątrzszkolnych). 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie wyróżniają się w akcjach charytatywnych oraz wolontariacie, w tym w pomocy ludziom starszym, dzieciom, chorym i niepełnosprawnym. 
PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Kandydat powinien wykazywać zdolności manualne, organizatorskie, mieć poczucie estetyki, zmysł artystyczny, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a przede wszystkim przekonanie, że jest zawodem zainteresowany. 

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwenci Technikum w zawodzie: technik usług fryzjerskich mogą kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Zawód technik usług fryzjerskich daje następujące możliwości zatrudnienia: 
- można otworzyć własny zakład fryzjerski, 
- pracować w salonach fryzjerskich, firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako styliści, wizażyści itp. 
- firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjaliści ds. reklamy i marketingu. 

UWAGA! 

Absolwent 4-letniego Technikum kształcącego w zawodzie technik usług fryzjerskich może również zdać egzamin czeladniczy w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, uzyskując uprawnienia do wykonywania rzemieślniczego zawodu: fryzjer.

k / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
52.8106.78163.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

- podstawy energetyki, 
- systemy energetyki odnawialnej, 
- dokumentacja techniczna, 
- technologia, 
- eksploatacja, 
- język angielski zawodowy, 
- podstawy działalności gospodarczej 
- zajęcia praktyczne. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I. 
geografia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach można zauważyć coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu kl. III 
II. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu kl. IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, programów komputerowych do projektowania, przedmiarowania, kosztorysowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu, wykonawstwie i dystrybucji systemów i urządzeń energetyki odnawialnej oraz z wyższymi uczelniami technicznymi. 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych, specjalistycznych firmach branżowych na podstawie umów podpisanych przez Szkołę. Część przedmiotów z zakresu kształcenia praktycznego jest realizowana w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Przewidywane jest podpisanie porozumienia o współpracy z Polską Akademią Nauk. 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Zawód dla osób, które charakteryzuje: twórczy, analityczny i logiczny umysł, szybka orientacja, zdolność koncentracji, dokładność i systematyczność, jasne i precyzyjne formułowanie myśli, wyobraźnia przestrzenna, zainteresowanie nowoczesnymi i przyszłościowymi technologiami. 

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może kontynuować edukację na każdej wyższej uczelni, jednak preferowane na terenie Krakowa to: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo – Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie: 
- w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych, 
- w przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej, 
- w serwisach w/w urządzeń, 
- w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, 
- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, 
- centrach ekologicznych systemów grzewczych, 
- w ramach własnej działalności gospodarczej. 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie wyróżniają się zaangażowaniem w życie Szkoły, w tym jej promocję w środowisku.

l / Technik organizacji reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
70.4108.08153.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W 4 – LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA: 

- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
- język angielski zawodowy, 
- organizacja reklamy, 
- prawo i psychologia reklamy, 
- marketing, 
- pracownia komputerowa i urządzeń biurowych, 
- pracownia technik reklamy. 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. III. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

język angielski - od kl. I. 
geografia - od kl. II. 

REALIZOWANY PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 

historia i społeczeństwo - od kl. II. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: 

Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy informatycznej, ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. 
Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, 
• organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, 
• projektowania oraz wykonywania środków reklamowych. 
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje: 
I. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 
– egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec kl. III. 
II. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 
– egzamin potwierdzający kwalifikację po I okresie kl. IV. 

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA: 

Odbywa się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, specjalistycznych programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w czasie wycieczek dydaktycznych (np. do telewizji) oraz współpracy z firmami specjalizującymi się w szeroko rozumianej reklamie. 
Praktyka zawodowa jest realizowana w sprawdzonych, renomowanych firmach reklamowych, na podstawie umów podpisanych ze Szkołą. 

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 

Pomocne są umiejętności plastyczne, poczucie estetyki, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie. Niemniej jednak, w wypadku, gdy powyższe predyspozycje czy też zainteresowania nie ujawniły się w pełni na poziomie gimnazjum, w naszej Szkole będzie można je odkryć i rozwinąć. Najważniejsze jest autentyczne zainteresowanie zawodem i znajomość obsługi programów MS Word oraz MS PowerPoint. 

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA: 

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 posiadający zawód technik organizacji reklamy może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w Technikum, preferowane są uczelnie ekonomiczne (np. Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych), ale również Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. 

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA: 

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w miejscach pracy i na stanowiskach, takich jak m. in.: 
- pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe jako: agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów, projektant grafiki, pracownik działu planowania publikacji, 
- działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako: specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowana opinii publicznej (public relations), 
- biura ogłoszeń środków masowego przekazu jako pracownik biura reklamy, akwizytor, 
- działy promocji środków masowego przekazu, 
- agencje scenariuszowe i studia graficzne jako autor tekstów i sloganów, projektant grafiki, 
- studia produkcyjne – specjalista do spraw produkcji, 
- agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej jako organizator działań promocyjnych. 
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie wyróżniają się zaangażowaniem w życie Szkoły, w tym jej reklamę i promocję w środowisku.