konto
Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka

Ocena: 2.06

Oceń Placowkę

Profile Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka Warszawa

1a / Technik programista rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
128.05140.38172.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie na kierunku technik programista zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych językach: C++, Python, C#, Java, JavaScript, PHP, SQL, HTML 5 wraz z CSS.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Po ukończeniu szkoły technik programista będzie mógł kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę w zdobytym zawodzie:

 • w firmach realizujących projekty programistyczne, graficzne i webowe;
 • jako twórca programów komputerowych, baz danych i aplikacji internetowych,
 • jako tester oprogramowania, pozycjoner stron WWW, konsultant,
 • w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem.

1b / Technik budowy dróg rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
36.196.31168.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W ostatnich latach drogownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Dzięki funduszom unijnym realizowany jest projekt budowy autostrad i dróg ekspresowych, który na długie lata zapewnia dla wykwalifikowanych pracowników ciekawe i dobrze płatne zatrudnienie.

Dlaczego warto zostać technikiem budowy dróg?

 • Lubisz pracę w terenie? Drogowiec większą część pracy spędza poza biurem.
 • Chcesz wciąż poznawać coś nowego? Drogowiec może pracować na budowie, w biurze, w laboratorium czy przy komputerze.
 • Lubisz przebywać wśród ludzi? Budowanie dróg i mostów jest procesem przy którym współpracuje wiele osób.
 • Chcesz mieć udział w zmienianiu komunikacji drogowej? Infrastruktura drogowa podlega ciągłym zmianom. Budujemy i będziemy ją w Polsce budować nadal.
 • Interesują Cię tworzenie i wykorzystanie nowych technologii? Stosujemy nowoczesne maszyny do robót ziemnych i drogowych oraz wykorzystujemy najnowsze technologie materiałowe.
 • Lubisz pracę na komputerze? Stosujemy nowoczesne oprogramowanie w pracy drogowca.

 Co robi technik budowy dróg?

- prowadzi prace związane z budową, utrzymaniem i remontowaniem dróg i obiektów inżynierskich.
- opracowuje dokumentacje projektową i kosztorysową,
- opracowuje wyniki badań laboratoryjnych materiałów stosowanych do budowy,
- ocenia stan techniczny oraz inwentaryzuje drogi i obiekty mostowe.
- prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie wyżej wymienionych robót

Współpracują z nami:

ZDM, ZRiKD, STRABAG, IBDiM, PLANETA,GDDKiA

Po ukończeniu zostaniesz technikiem budowy dróg znajdującym zatrudnienie w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, na budowie metra, w biurach projektowych dróg i mostów, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach drogowych i w Urzędach Gmin Powiatów i Województw zarówno na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej.

Czego uczymy przyszłego technika budowy dróg?

 • Organizować i nadzorować prace związane z wykonywaniem robót drogowych i obiektów mostowych.
 • Organizować i nadzorować prace związane z eksploatacją dróg i mostów.
 • Organizować i wykonywać zmechanizowane roboty ziemne.
 • Wykonywać kosztorysy robót ziemnych i drogowych.
 • Przygotowywać dokumentacje przetargową robót drogowych.
 • Wykonywać obliczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania np. do kreślenia projektów „AutoCad”, do obliczania składu mieszanek betonowych i mineralno-asfaltowych „Beton”, „Masa” itp.
 • A także wykonywać badania materiałów i nawierzchni drogowych.

Oprócz, czterotygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, nasi uczniowie realizują w II klasie w wymiarze 5 godzin tygodniowo zajęcia praktyczne.

Kwalifikacje:

 1. BUD.13 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  2. BUD.15 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzania kosztorysów.

1d,1p / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
73.05111.04166.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się wykonywaniem i realizacją projektów multimedialnych o charakterze informacyjnym, przygotowywaniem materiałów graficznych do procesu drukowania, a także kontrolą jakości procesów i produktów poligraficznych. Obsługą różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego.

Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje projekty graficzne za pomocą sprzętu komputerowego do obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów czy rozmieszczeniem tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Potrafi również dobrać procesy i ustawienia parametrów drukowania w różnych technikach druku. Zajmuje się obsługą cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii oraz eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących a także modelowaniem, drukowaniem i obróbką wydruków 3D.

Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że masz duże możliwości wyboru tego, czym chcesz się zajmować. Jest to nowy zawód, którego kształcenie rozpoczęło się dopiero od września 2008 r. Analiza przeprowadzona przez Polską Izbę Danych wykazała, że zatrudnienie w Polsce natychmiast znalazłoby ponad 3 tys. osób. Ponadto ogromne zapotrzebowanie zgłaszają państwa Unii Europejskiej.

Nasza szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami. Posiadamy profesjonalny sprzęt, w tym przemysłową maszynę do druku cyfrowego. Oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych. 

 

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe:

 

           PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
           PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia oraz umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT i poligrafią.

 

Zatrudnienie:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach telewizyjnych
 • prasie
 • firmach wydawniczych
 • zakładach fotograficznych
 • działach marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych
 • działach promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych
 • drukarniach
 • prowadząc własną działalność gospodarcza związana z oprawą graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp.

1e,1g / Technik geodeta rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
40101.86185.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Geodeta zajmuje się:

- mierzeniem działek i innych elementów terenu
- wykonaniem podziału nieruchomości
- tworzeniem map do różnych celów
- obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. metra, budynków wysokościowych, ulic, dróg
- prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
- obsługą systemu informacji przestrzennej

Jak na szkołę techniczna przystało, duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu . Służą temu liczne zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia geodezyjne. 
Ćwiczenia geodezyjne odbywają się w 1,2, i 3 roku nauki. Trwają 1-2  tygodnie. W czasie tych ćwiczeń uczniowie (podzieleni na 6-7 osobowe grupy):

 • wykonują pomiary przy pomocy nowoczesnego sprzętu geodezyjnego
  • dokonują przetworzenia danych uzyskanych podczas pomiarów
  • sporządzają mapę
  • uczą się planowania prac geodety i współpracy w zespole.

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i przypada na II półrocze klasy trzeciej. Uczniowie są kierowani do przedsiębiorstw geodezyjnych, gdzie bezpośrednio mogą zobaczyć, na czym polega praca geodety.

Przedsiębiorstwa te to między innymi:
• WPG S.A.- Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
• IGiK- Instytut Geodezji i Kartografii 
• urzędy gminne
• Przedsiębiorstwa prywatne

Po szkole geodeta może kontynuować naukę na:
• Wydziale Geodezji i Kartografii na różnych uczelniach (Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uczelnia Warszawska itp.)
• Wydziałach pokrewnych np. budownictwo, melioracja, gospodarka przestrzenna,
lub podjąć pracę bezpośrednio w zawodzie.

Kwalifikacje:

 1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BUD.18)
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BUD.19)

1i / Technik informatyk rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
118130162.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Do jego obowiązków może także należeć projektuje i tworzenie sieci komputerowych, programowanie, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców.

Nasza szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami. Organizujemy dodatkowe zajęcia z robotyki i programowania. Oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych. 

 

Możliwości dalszego kształcenia:

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika informatyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych np. Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski czy SGGW .

 

Zatrudnienie:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może podejmować pracę jako:

 • grafik komputerowy
 • administrator sieci
 • informatyk wsparcia użytkowników
 • konsultant/wdrożeniowiec IT
 • pozycjoner stron internetowych
 • robotyk
 • konsultant help desk
 • serwisant sprzętu komputerowego
 • tester oprogramowania komputerowego
 • webmaster

1t / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
69.6103.95155.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

Kwalifikacje:

 1. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE. 10)
 2. Eksploatacje urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE. 11)