Technikum Ekonomiczne nr 1

Ocena: 1.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ekonomiczne nr 1 Szczecin

1Eg / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
76.8107.06136.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie kształcenie odbywa się w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA.

Jako technik ekonomista będziesz przygotowany do: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia księgowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm funkcjonujących na rynku. Szczegółowe cele pracy ekonomisty są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Ekonomista sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi ewidencje i analizę operacji gospodarczych, rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Absolwent może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości – w biurach rachunkowych, podatkowych, księgowych, w administracji różnych firm. Może otworzyć własną firmę lub prowadzić księgowość dla innych jednostek.

Pożądane cechy kandydata do zawodu:
ogólny dobry stan zdrowia, dokładność i systematyczność w działaniu, umiejętność komunikowania się i współdziałania

Wiodące przedmioty nauczania:
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: podstawy ekonomii, prawo, ekonomika, rachunkowość, pracownia ekonomiczna, język obcy zawodowy

Umiejętności absolwenta:
stosowanie instrumentów marketingu, redagowanie korespondencji, obsługiwanie nowoczesnych urządzeń biurowych, sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych, prowadzenie księgowości firmy, prowadzenie negocjacji, wykorzystywanie programów komputerowych, stosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej

Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika ekonomisty. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwość podjęcia pracy:
w różnych firmach i instytucjach na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych, menadżer małego i średniego przedsiębiorstwa, specjalista ds. obsługi finansowej przedsiębiorstw.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik ekonomista daje obszerną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (stosowanie strategii marketingowej, wykonywanie prac kalkulacyjnych, sporządzanie dokumentów, księgowych, prowadzenie negocjacji, stosowanie nowoczesnej techniki biurowej), przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i urzędach oraz do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

1Gg / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
58.899.54142
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie kształcenie odbywa się w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (DAWNY TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH).

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych) przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, tj. ulotki, plakaty, banery itp. Przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne, składa tekst, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, np. strony internetowe, animacje itd. projektuje grafikę do Internetu. Prowadzi procesy drukowania, obsługuje maszyny wielkoformatowe (ploter, proofer), dokonuje obróbki po wydrukach (laminuje, zszywa, docina itp). Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę we wszystkich firmach graficznych, reklamowych, poligraficznych i pokrewnych np. agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, drukarniach, instytucjach badawczych przy dokumentowaniu badań, a także we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Pożądane cechy kandydata do zawodu:
dokładność i systematyczność w działaniu, ogólny dobry stan zdrowia, poczucie estetyki, umiejętność komunikowania się i współpracy, rozróżnianie barw.

Wiodące przedmioty nauczania:
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych, pracownia internetowych projektów multimedialnych, pracownia druku wielkoformatowego, podstawy poligrafii i materiałoznawstwa, maszyny cyfrowe, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne.

Umiejętności absolwenta:
tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej, stosowanie programów komputerowych do przygotowywania publikacji, przygotowanie mediów graficznych, stron www i publikacji multimedialnych, obsługa maszyn i urządzeń w procesie projektowania mediów graficznych, projektowanie 3D, drukowanie 3D, sporządzanie dokumentacji realizowanych usług oraz dokumentacji przedsiębiorstwa poligraficzno-informatycznego, projektowanie i realizowanie procesów reprodukcyjnych, procedura kontroli jakości procesów i produktów graficznych.

Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwość podjęcia pracy:
Przemysł poligraficzny, drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, agencje reklamowe, agencje public relations, przedsiębiorstwa projektujące i programujące strony internetowe, opracowujące animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest jedyną w Szczecinie. Analiza wykazała, że zatrudnienie w Polsce od zaraz znalazłoby ponad 3 tyś. osób oraz, że ogromne zapotrzebowanie zgłaszają państwa Unii Europejskiej. Jest to zawód nowoczesny o perspektywicznym rozwoju.

1Hg / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
68.291.81147
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie kształcenie odbywa się w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC.

Ucząc się w tym zawodzie będziesz profesjonalnie przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań. Posiądziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu oraz towaroznawstwa. Technik handlowiec potrafi przygotować oferty handlowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb klienta indywidualnego i biznesowego, prowadzić negocjacje umów z klientami wykorzystując różne techniki negocjacyjne i nowoczesne techniki sprzedaży. Będziesz umiał dokonać analizy działań handlowo – marketingowych firmy oraz wskazać sposoby poprawienia jej efektywności. Poznasz także zagadnienia z zakresu doradztwa handlowego oraz budowania i podtrzymywania długoterminowych relacji biznesowych. Również jako technik handlowiec będziesz przygotowany do prowadzenia biura, stosując nowoczesne techniki biurowe oraz planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pożądane cechy kandydata do zawodu: 
empatia, zdolności komunikacyjne, przebojowość, stawianie sobie ambitnych celów
i dążenie do ich realizacji, umiejętność aktywnego słuchania, samodyscyplina.

Wiodące przedmioty nauczania: 
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym m.in. pracownia ekonomiczno – handlowa, pracownia rachunkowości handlowej, marketing, język obcy zawodowy oraz praktyki zawodowe.

Umiejętności absolwenta: 
sporządzanie dokumentacji handlowej, zawieranie umów, prowadzenie rozliczeń, załatwianie reklamacji, prowadzenie negocjacji handlowych, stosowanie różnorodnych instrumentów marketingu, redagowanie korespondencji, obsługiwanie nowoczesnych urządzeń biurowych, wykorzystywanie programów komputerowych, stosowanie narzędzi rachunkowości handlowej oraz znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego

Możliwość kontynuacji edukacji: absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika handlowca. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwość podjęcia pracy: 
w różnych firmach i instytucjach na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą i prowadzeniem biura. 

Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych i dynamicznie rozwijających się zawodów na rynku. Śmiało można określić go jako zawód wiodący wśród wykonywanych zawodów obecnie jak i w przyszłości. Współcześnie zawód ten utożsamiany jest z menadżerem handlu. Kończąc ten kierunek absolwenci zatrudniani są jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w różnych koncernach i wszędzie tam gdzie prowadzi się sprzedaż zarówno stacjonarną jak i e- sprzedaż. Menadżer handlu, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. pozyskiwania partnerów handlowych, marketing sales specjalist, koordynator punktów sprzedaży, manager zespołu sprzedaży(sales manager) – to przykłady stanowisk o które może ubiegać się nasz absolwent.

1Lg / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
93109.9143.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie kształcenie odbywa się w zawodzie TECHNIK LOGISTYK

Jako technik logistyk będziesz przygotowany do: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzania procesem transportu; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w systemach logistyki miejskiej.
Technik logistyk przygotowuje proces logistyczny, sporządza dokumenty logistyczne, organizuje proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową oraz środkami transportu bliskiego. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną, organizuje usługi logistyczne.
Typowe miejsca pracy dla technika logistyka: centra spedycyjne i logistyczne, działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych.


Pożądane cechy kandydata do zawodu:
umiejętność komunikowania się i współpracy, podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja uwagi, dokładność, odporność na stres

Wiodące przedmioty nauczania:
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: gospodarka magazynowa, logistyka dystrybucji, logistyka produkcji, laboratorium magazynowo - spedycyjne, laboratorium transportu, język obcy zawodowy, praktyki zawodowe.

Umiejętności absolwenta:
obsługa zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, aranżowanie łańcucha dostaw w logistyce, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych, wymiana dokumentów drogą elektroniczną i w sieci teletransmisji danych, prowadzenie rozliczeń ze spedytorami oraz klientami krajowymi i zagranicznymi, organizowanie zaopatrzenia, magazynowania, transportu, dystrybucji

Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika logistyki. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwość podjęcia pracy:
w działach logistyki wszystkich firm oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, opakowań, gospodarki odpadami

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik logistyk kształci umiejętności planowania i organizowania zadań logistycznych w zakresie różnorodnych środków transportu, przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

1Rg / Technik organizacji reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
85101.28150.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie kształcenie odbywa się w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY.

Jako technik organizacji reklamy będziesz przygotowany do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, sporządzania jej budżetu; projektowania i wykonywania środków reklamowych. Technik organizacji reklamy projektuje różne loga, tworzy teksty reklamowe, slogany oraz scenariusze reklam. Prowadzi również negocjacje i rozmowy handlowe, obsługuje nowoczesne programy graficzne. Organizuje sesje fotograficzne oraz projektuje reklamy wizualne. Technik organizacji reklamy projektuje różne przekazy reklamowe dla mediów ATL i BTL, organizuje wystawy i eventy. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, copywriter, projektant grafiki (art designer) czy też media planner. Może być również zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, które mają komórki marketingowe i komórki public relations.

Pożądane cechy kandydata do zawodu:
Dobry wzrok i słuch, dobra sprawność ruchowa, odporność na stres, poczucie estetyki, umiejętności plastyczne, kreatywność i myślenie abstrakcyjne, predyspozycje organizatorskie, rozróżnianie barw.

Wiodące przedmioty nauczania:
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: marketing, elementy towaroznawstwa, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, praktyka zawodowa - 4 tygodnie

Umiejętności absolwenta:
tworzenie i edytowanie grafiki cyfrowej, opracowywanie ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych, prowadzenie badań rynkowych i reklamowych, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy i branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, tworzenie tekstów i sloganów reklamowych, tworzenie reklamy wizualnej, tworzenie scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej, organizowanie sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamy, przygotowywanie kampanii reklamowych, konferencji prasowych, działalności public relations, organizowanie działalności wystawienniczej na targach i wystawach.

Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika organizacji reklamy. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwość podjęcia pracy:
agencje reklamowe /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe, studia graficzne, studia produkcyjne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

P_1E / Technik ekonomista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jako technik ekonomista  będziesz przygotowany do: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; obliczania podatków; prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia księgowości; wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności firm funkcjonujących na rynku. Szczegółowe cele pracy ekonomisty są ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Ekonomista sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług. Prowadzi ewidencje i analizę operacji gospodarczych, rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzi korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych. Absolwent może pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości – w biurach rachunkowych, podatkowych, księgowych, w administracji różnych firm. Może otworzyć własną firmę lub prowadzić księgowość dla innych jednostek.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik ekonomista daje obszerną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, rachunkowości, marketingu, techniki biurowej, kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (stosowanie strategii marketingowej, wykonywanie prac kalkulacyjnych, sporządzanie dokumentów, księgowych, prowadzenie negocjacji, stosowanie nowoczesnej techniki biurowej), przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i urzędach oraz do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

P_1G / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym   i reklamowym, tj. ulotki, plakaty, banery itp. Przygotowuje prezentacje graficzne i multimedialne, składa tekst, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne, np. strony internetowe, animacje itd., projektuje grafikę do Internetu. Prowadzi procesy drukowania, obsługuje maszyny wielkoformatowe (ploter, proofer), dokonuje obróbki po wydrukach (laminuje, zszywa, docina itp). Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę we wszystkich firmach graficznych, reklamowych, poligraficznych i pokrewnych np. agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, drukarniach, instytucjach badawczych przy dokumentowaniu badań, a także we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

P_1H / Technik handlowiec rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych i dynamicznie rozwijających się zawodów na rynku. Śmiało można określić go jako zawód wiodący wśród wykonywanych zawodów obecnie jak i w przyszłości. Współcześnie  zawód ten utożsamiany jest z menadżerem handlu. Kończąc ten kierunek absolwenci zatrudniani są jako kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w różnych koncernach i wszędzie tam gdzie prowadzi się sprzedaż zarówno stacjonarną jak i e- sprzedaż. Menadżer handlu, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. pozyskiwania partnerów handlowych, marketing sales specjalist, koordynator punktów sprzedaży, manager zespołu sprzedaży(sales manager) – to przykłady stanowisk o które może ubiegać się nasz absolwent.

Ucząc się w tym zawodzie będziesz profesjonalnie przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań. Posiądziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, marketingu oraz towaroznawstwa. Technik handlowiec potrafi przygotować oferty handlowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb klienta indywidualnego i biznesowego, prowadzić negocjacje umów z klientami wykorzystując różne techniki negocjacyjne i nowoczesne techniki sprzedaży. Będziesz umiał dokonać analizy działań handlowo – marketingowych firmy oraz wskazać sposoby poprawienia jej efektywności. Poznasz także zagadnienia z zakresu doradztwa handlowego oraz budowania i podtrzymywania długoterminowych relacji biznesowych. Również jako technik handlowiec będziesz przygotowany do prowadzenia biura, stosując nowoczesne techniki biurowe oraz planowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

P_1L / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jako technik logistyk  będziesz przygotowany do: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w  łańcuchach dostaw; zarządzania procesem transportu; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w systemach logistyki miejskiej.

Technik logistyk przygotowuje proces logistyczny,  sporządza dokumenty logistyczne,  organizuje proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową oraz środkami transportu bliskiego. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną, organizuje usługi logistyczne, organizuje przewóz osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka: centra spedycyjne i logistyczne, działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik logistyk kształci umiejętności planowania i organizowania zadań logistycznych w zakresie różnorodnych środków transportu, przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

P_1R / Technik organizacji reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jako technik organizacji reklamy będziesz przygotowany do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; planowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, sporządzania jej budżetu; projektowania i wykonywania środków reklamowych. Technik organizacji reklamy projektuje różne loga, tworzy teksty reklamowe, slogany oraz scenariusze reklam. Prowadzi również  negocjacje i rozmowy handlowe, obsługuje nowoczesne programy graficzne. Organizuje sesje fotograficzne oraz projektuje reklamy wizualne. Technik organizacji reklamy projektuje różne przekazy reklamowe dla mediów ATL i BTL, organizuje wystawy i eventy. Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik działu kreatywnego, copywriter, projektant grafiki (art designer) czy też media planner. Może być również zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, które mają komórki marketingowe  i komórki public relations.