Technikum Budowy Okrętów

Profile Technikum Budowy Okrętów Gdynia

1TBJP*G / Technik budowy jednostek pływających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
63.294.16116.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Niezbędne do rozpoczęcia  nauki w wybranym zawodzie jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, które zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

1TBJP*P / Technik budowy jednostek pływających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
55.95101.41136.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik budowy jednostek pływających 311942

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski, niemiecki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy I: matematyka, język angielski

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik budowy jednostek pływających uzyskuje kwalifikacje zawodowe do wykonywania i montażu elementów kadłuba jednostek pływających oraz do organizacji budowy i remontu jednostek pływających.

1TEPIT / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
51101.36153.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Niezbędne do rozpoczęcia  nauki w wybranym zawodzie jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, które zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

1TEPIT*P / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
35.3583.35172.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski, niemiecki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy I: matematyka, język angielski.

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali  uzyskuje kwalifikacje zawodowe do obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

1TML*G / Technik mechanik lotniczy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne we własnych warsztatach szkolnych, zapewnia uczniom zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w zakładach pracy. Podczas nauki uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła przygotowuje uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania na rynku pracy.

Jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie technik mechanik lotniczy.

W szkole organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej i wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, przez co od kilku lat szkoła osiąga wysoki poziom zdawalności tych egzaminów. Uczniowie w ramach projektów Unii Europejskiej mogą uczestniczyć m. in. w stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium. Szkoła jest ceniona za przyjazną atmosferę oraz aktywność uczniów w wolontariacie  i honorowym krwiodawstwie.

Miejscem pracy technika mechanika lotniczego mogą być porty lotnicze, zakłady produkujące i remontujące statki powietrzne, aerokluby.

1TML*P / Technik mechanik lotniczy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
34.75104.91148.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik mechanik lotniczy 315317

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Nauczany język obcy: angielski, niemiecki.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy I: matematyka, język angielski.

Uczeń w wyniku kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy uzyskuje kwalifikacje zawodowe do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.