konto
Technikum Budowlano-Geodezyjne

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Budowlano-Geodezyjne Lublin

1A / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
99.25125.91182.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 • Sporządzanie kosztorysów
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1B / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
81.95105.19147.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.
 • Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
 • organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
 • wykorzystywania w projektowaniu
 • programów z rodziny AutoCAD
 • wykorzystywania w kosztorysowaniu oprogramowania Norma PRO

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 • Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
 • Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1G / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
81.55123.7171.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.31. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
 • Opracowywanie map i profili terenu

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 • Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

1I / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
77.5111.25156
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 EE.08.Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • Naprawa komputera osobistego
 • Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 • Tworzenie stron internetowych
 • Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych

1R / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.2592.5125.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się w świecie bardzo dobra opinią. Niemcy mówią, ze nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez wkładu polskich specjalistów. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi.
Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich , dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


• wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
• wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
• wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
• organizowania i realizacji prac renowatorskich.
Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:


BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

 • Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
 • Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

 • Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
 • Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

1W / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.95102.08150.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
 • Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej