konto
LXIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

Ocena: 2.86

Oceń Placowkę

Profile LXIX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Warszawa

1A / pol-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaplastyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
98.2106.46118.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie dziennikarsko - kulturowej, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Do klasy dziennikarsko - kulturowej zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych. Poprzez dodatkowe zajęcia uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Młodzież będzie realizować podstawę programową, obowiązującą w liceum ogólnokształcącym z rozszerzeniem języka polskiego, historii.

Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane raczej pobieżnie z lekcji historii i języka polskiego, zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Dla szczególnie zainteresowanych przewidziano również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznym.

Taka czteroletnia edukacja będzie wartościowym przygotowaniem do podjęcia studiów na jakiejkolwiek uczelni wyższej o profilu artystycznym czy humanistycznym.

1Ai / pol-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
----
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
00 -

Opis:

W klasie dziennikarsko - kulturowej, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Każdy uczeń z orzeczeniem wymienionej poradni ma dostosowany program edukacyjny do indywidualnych potrzeb psychofizycznych zgodnie z zaleceniami wymienionej instytucji. Ponadto uczeń z niepełnosprawnością psychofizyczną ma możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych w formie: zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, terapii logopedycznej oraz z zajęć z psychologiem. Każdemu uczniowi z wymienionej pięcioosobowej grupy przysługuje 120 minut zajęć specjalistycznych tygodniowo. Podczas wybranych lekcji obecny jest pedagog wspomagający.

Do klasy dziennikarsko - kulturowej zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych. Poprzez dodatkowe zajęcia uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane raczej pobieżnie z lekcji historii i języka polskiego, zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Dla szczególnie zainteresowanych przewidziano również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznym.

1B / pol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiplastyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
93.85105.68128.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Celem programu klasy europejskiej jest propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz rozwijanie w uczniach poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej.

Ofertę kierujemy do uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem oraz relacją człowiek-środowisko. Przyszli uczniowie będą poznawali elementy prawa, historii, geografii, poszerzą wiedzę o Unii Europejskiej.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w realizacji europejskiego projektu edukacyjnego Erasmus+ oraz w wymianie międzynarodowej z naszymi zaprzyjaźnionymi szkołami z Włoch i Niemiec. Dzięki temu uczniowie wzmocnią tożsamość europejską, narodową i regionalną.

Absolwent klasy europejskiej może kontynuować naukę na studiach o profilach administracyjnych, europejskich czy językowych.

1Bi / pol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
----
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
00 -

Opis:

Klasa o tym profilu jest propozycją dla wszystkich uczniów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą ze sportem, rekreacją fizyczną czy rehabilitacją.

Szczególny nacisk w klasie aktywności sportowej  jest położony na rozwój fizyczny młodego człowieka. Uzdolnieni ruchowo uczniowie mogą brać udział  w dodatkowych zajęciach sportowych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia i język angielski.

Zestawienie biologii, języka angielskiego i chemii realizowanych w ramach rozszerzonych programów nauczania, daje możliwość absolwentom tej klasy kontynuowania edukacji na studiach o kierunkach, których wiodącymi przedmiotami są biologia, język angielski, wychowanie fizyczne (m.in. wychowanie fizyczne, turystyka, hotelarstwo, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo, biologia).

Głównym celem klasy  aktywności sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych. Uzdolnieni ruchowo uczniowie mogą brać  udział w dodatkowych zajęciach sportowych.

1C / biol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiaedukacja dla bezpieczeństwa
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
90.45109.79144.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie integracyjnej uczy się 20 uczniów w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Celem programu w klasie promocji zdrowia  jest upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną.

Przedmioty realizowane w rozszerzonym wymiarze godzin to biologia, język angielski. Zwiększona ilość godzin z przedmiotów rozszerzonych umożliwia dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stanowi doskonałą bazę do podjęcia studiów wyższych na wielu ciekawych kierunkach, takich jak np. zdrowie publiczne, pielęgniarstwo,  dietetyka, farmacja, kosmetologia.

W ramach edukacji w tym obszarze, będziemy starali się rozwijać zainteresowania uczniów poprzez rozszerzony blok tematów z obszaru wiedzy o świecie współczesnym, promocji zdrowia i dietetyki. W naszym liceum, aby poszerzyć wiedzę z tych zagadnień proponujemy uczestnictwo w warsztatach tematycznych, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.

1Ci / ang-biol rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
----
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
00 -

Opis:

W klasie promocji zdrowia, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Każdy uczeń z orzeczeniem wymienionej poradni ma dostosowany program edukacyjny do indywidualnych potrzeb psychofizycznych zgodnie z zaleceniami wymienionej instytucji. Ponadto uczeń z niepełnosprawnością psychofizyczną ma możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych w formie: zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, terapii logopedycznej oraz z zajęć z psychologiem. Każdemu uczniowi z wymienionej pięcioosobowej grupy przysługuje 120 minut zajęć specjalistycznych tygodniowo. Podczas wybranych lekcji obecny jest pedagog wspomagający.

Celem programu w klasie promocji zdrowia  jest upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną.

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów rozszerzonych umożliwia dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stanowi doskonałą bazę do podjęcia studiów wyższych na wielu ciekawych kierunkach, takich jak np. zdrowie publiczne, pielęgniarstwo,  dietetyka, farmacja, kosmetologia.

W ramach edukacji w tym obszarze, będziemy starali się rozwijać zainteresowania uczniów poprzez rozszerzony blok tematów z obszaru wiedzy o świecie współczesnym, promocji zdrowia i dietetyki. W naszym liceum, aby poszerzyć wiedzę z tych zagadnień proponujemy uczestnictwo w warsztatach tematycznych, spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką medyczną.

1D / inf-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
80.15102.77143.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o tym profilu jest propozycją dla wszystkich uczniów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z informatyką i szeroko rozumianymi technologiami informatycznymi. Umiejętności informatyczne są bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, ponieważ specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani na rynku pracy. Na dzień dzisiejszy nie ma firmy, w której nie wykorzystuje się do codziennej pracy komputerów oraz sieci komputerowej.

W klasie będą prowadzone zajęcia informatyki na poziomie rozszerzonym. Uczniom umożliwia się dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft. Zakres materiału obejmuje pracę w systemie operacyjnym Windows oraz Linux. Oferujemy dodatkowe zajęcia z programowania w języku C++ i Python (obydwa języki obowiązują na maturze).