konto
II Liceum im. Mieszka I

Ocena: 2.29

Oceń Placowkę

Profile II Liceum im. Mieszka I Szczecin

a / biotechnologiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.1164.06175.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Główna idea klasy opiera się na integralnym połączeniu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem matematyki i technologii informacyjnej. Ważne jest też kształcenie sprawności językowej, wykraczającej poza poziom codziennej komunikacji, tak aby było możliwe zabieranie głosu w sprawach nauki, gospodarki czy studiowania.

Program klasy sprzyja rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także kształceniu umiejętności rzetelnego formułowania ocen i opinii oraz pogłębianiu szacunku do dorobku cywilizacyjnego ludzkości.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych oraz studiowaniem w przyszłości biotechnologii, farmacji, weterynarii i innych kierunków przyrodniczych, a także politechnicznych.

b / językowo-matematyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.35170.47191
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia klasy językowo-matematycznej zawierają:

  • nauczanie dwóch współczesnych języków europejskich (język angielski oraz język niemiecki – oba w  zakresie rozszerzonym),

W KLASIE NIE JEST PROWADZONA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  ORAZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW !

  • nauczanie matematyki w zakresie rozszerzonym,
  • zintegrowanie treści wiodących przedmiotów językowych z pozostałymi przedmiotami, przede wszystkim z matematyką i językiem polskim,
  • poznanie elementów terminologii specjalistycznej języka angielskiego z wybranych dziedzin nauki: prawo, medycyna,  ekonomia, polityka,
  • przygotowanie uczniów do pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego z matematyki, wymaganego na wielu uczelniach zagranicznych oraz krajowych.

Ze względu na bardzo solidne umiejętności językowe wraz z uzyskaną w toku kształcenia wiedzą matematyczną, zgłoszenia do klasy językowo-matematycznej powinni rozważać uczniowie zamierzający podjąć studia:

  • na uczelniach zagranicznych
  • na wydziałach prawa i administracji,
  • na kierunkach ekonomicznych i biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji europejskiej, etc.

c / humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
139.55161.38185.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Wszystkie największe korporacje współczesnego świata szukają do swych zespołów humanistów. Dlaczego? Bo humanista to człowiek, który potrafi myśleć logicznie, ale i nieschematycznie. Przełamuje  obowiązujące konwencje myślowe, szuka nowych rozwiązań, jest kreatywny, wolny od szablonów, a do tego potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Zdolność empatii i wrażliwość na ludzi, głębokie zrozumienie ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa i bardzo dobre umiejętności komunikacji pozwalają humaniście znakomicie współpracować z innymi, wzmacniać wzajemne relacje, tworzyć przyjazną atmosferę pracy, a także doskonale zarządzać grupą. Chcemy zerwać z błędnym widzeniem humanisty jako poety nieumiejącego zliczyć do dziesięciu! Chcemy wrócić do źródeł - do starożytnej koncepcji humanisty jako człowieka wszechstronnego, umiejącego myśleć logicznie i przestrzennie, świadomego mocy słowa i wykorzystującego język do prowadzenia dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, umiejącego przekonać do swoich racji, a jednocześnie człowieka pewnego swojej wartości  i otwartego na spotkanie z drugim człowiekiem. Bo nauki humanistyczne to te "właściwe człowiekowi" – będące środkiem pośredniczącym w przekazie myśli ludzkiej.

d / społeczno-prawna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.85159.9182.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

Klasa społeczno – prawna ma za zadanie umożliwić dalszą naukę na takich kierunkach studiów jak: prawo, stosunki międzynarodowe, historia, politologia, europeistyka, obrona narodowa, geografia czy socjologia.

Znaczna większość absolwentów naszych klas społeczno – prawnych studiuje na najlepszych polskich i zagranicznych wydziałach prawa, nauk społecznych i humanistycznych.

Klasy „d” to klasy bardzo aktywne. Biorą udział w warsztatach historyczno – geograficznych w Berlinie, warsztatach historycznych w Warszawie, mają okazję sprawdzić się w roli przyszłego prawnika biorąc udział w symulacji procesu karnego lub cywilnego. Klasy te aktywnie uczestniczą również w życiu szkoły: współorganizują największe przedsięwzięcia szkolne jakimi są: modelowe obrady ONZ – StetiMUN i Wielki Przegląd Małych Form Teatralnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym będą doskonałym podłożem dla zrozumienia współczesnego świata, stosunków międzynarodowych, funkcjonowania państwa i prawa, organizacji międzynarodowych, powstawania konfliktów międzynarodowych, bezpieczeństwa światowego i procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach.

e / psychologiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
139.1157.53175.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

f / matematyczno-fizyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.25164.66178.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja przedmiotów: matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym zakłada nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania nowoczesnych źródeł i technik informacji. Zdobyte umiejętności programowania i obsługi narzędzi informatycznych posłużą do wizualizacji operacji i pojęć matematycznych. Absolwent tej klasy będzie osobą logicznie myślącą, interpretującą aktualne zjawiska ekonomiczne i radzącą sobie w świecie współczesnym.

Rozszerzony program matematyki i fizyki oraz nowoczesne formy nauczania umożliwią kontynuowanie nauki na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, nauki techniczne na uniwersytetach, politechnikach, akademiach.

g / matematyczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.3163.53186.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 

W dzisiejszym świecie nie sposób traktować nauk ścisłych z osobna. Każda z nich ma własny zakres badań, ale bardzo często współdziałają one ze sobą. Każda z nich związana jest z poznawaniem współczesnego świata. Wspólną ich cechą jest korzystanie z matematyki. Wszystkie te fakty mają być oczywiste dla ucznia kończącego tę klasę. Zakładamy, iż absolwent tej klasy będzie miał bogaty zasób wiadomości, a przede wszystkim umiejętności, umożliwiające zdanie matury z każdego z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, tj. matematyki oraz chemii a tym samym będzie przygotowany do podjęcia studiów na szeroko pojętych kierunkach matematyczno – przyrodniczych. Jednocześnie w trakcie nauki w liceum będziemy kłaść nacisk na kształcenie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

h / biologiczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.25174.83183.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Głównym założeniem tej klasy jest ścisła integracja treści z przedmiotów: biologia oraz chemia oraz kształtowanie badawczego sposobu myślenia, charakterystycznego dla nauk przyrodniczych. Pragniemy, aby absolwent tej klasy cechował się umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów, dostrzegał możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, potrafił samodzielnie poznawać przyrodę. Służyć temu mają nie tylko odpowiednio skonstruowane programy nauczania, ale także różne formy pracy na lekcjach (i zajęciach pozalekcyjnych) preferujące aktywny udział uczniów.

i / matemat-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.7158.03176.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

IB / International Baccalaureate rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
237.6249.74276.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300200 -

Egzamin wstępny:

 Pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Zasady naboru dla kandydatów do klasy IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

1. złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę  1 IB od 9 maja 2023 r. (wtorek) do 31 maja 2023 r. (środa), do godziny 1500.

2. przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Opis:

 

Zasady naboru dla kandydatów do klasy IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

1. złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę  1 IB od 9 maja 2023 r. (wtorek) do 31 maja 2023 r. (środa), do godziny 1500.

2. przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania naboru znajduje się w Załączniku Nr1 do ZASAD REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zainteresowanych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym załącznikiem.

Tylko szkoły autoryzowane przez IB Organization mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP).

Więcej informacji na temat IB i jego programów można znaleźć na stronie:

https://www.ibo.org/

W listopadzie 2021 r. naszej placówce przyznano autoryzację programu International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) światowej organizacji IBO International Baccalaureate Organization.

j / ekonomiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -