Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Opolu Opole
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Opolu

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Opolu Opole na rok 2018

1A_1 / Stolarz

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
45.278.22130
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Stolarz jest rzemieślnikiem wykonującym produkty drewniane i usługi związane z obróbką, montażem, okuwaniem i naprawą elementów drewnianych. Osoba trudniąca się tą profesją, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dobiera odpowiednie gatunki drewna do wytwarzania określonych mebli, elementów konstrukcji budowlanych, i temu podobnych, a także określa zalecany sposób ich konserwacji, lakierowania, czy łączenia z innymi materiałami. Stolarz wykonuje prace związane z obróbką materiałów drzewnych przy pomocy narzędzi manualnych lub specjalistycznych maszyn i urządzeń, służących do tego celu – stolarz posiada wiedzę z zakresu obsługi tychże maszyn. Stolarz zajmuje się także innymi pracami związanymi przede wszystkim z branżą meblarską, takimi jak; klejenie i okleinowanie elementów, wykańczanie powierzchni płaskich, montowanie okuć metalowych i wiele innych.

Miejsca pracy:

-fabryki mebli
– zakłady stolarskie
– zakłady przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów
– stanowiska robotnicze w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów
– własna działalność gospodarcza

1B_1 / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
50.873.8399.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych takich jak :

1) Montowania systemów suchej zabudowy
2) Wykonywania robót malarskich
3) Wykonywania robót tapeciarskich
4) wykonywania robót posadzkarskich
5) wykonywania robót okładzinowych

Perspektywy pracy:

– firmy budowlane
– zakłady usług malarskich
– firmy rozbiórkowe
– firmy remontowe
– własna działalność gospodarcza

1B_2 / Wielozawodowa

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
39.657.775.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów.Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

 • Cieśla
 • Tapicer
 • Dekarz
 • Blacharz samochodowy
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Sprzedawca
 • Fryzjer
 • Piekarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Lakiernik samochodowy
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i inne

1C3 / Wielozawodowa

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
00 Brak danych
Oblicz Punkty

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów.Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

W naszej szkole, w ramach branżowej szkoły I stopnia, możesz kształcić się w wielu zawodach, np:

 

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz-Tynkarz
 • Tapicer
 • Dekarz
 • Blacharz samochodowy
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Sprzedawca
 • Fryzjer
 • Piekarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Lakiernik samochodowy
 • i inne.

1C_1 / Monter sieci i instalacji sanitarnych

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
51.674.37117
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:

• montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
• montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych
i kuchniach,
• definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
• wykonywania prac demontażowych,
• nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
• wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych
i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych.
Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Miejsca pracy:

 zakłady usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych
– zakłady rzemieślnicze
– zakłady gospodarki komunalnej
– ciepłownie, elektrownie
– własna firma

1C_2 / Murarz - tynkarz

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
43.86078.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zawód pod patronatem firm OPEX oraz ENERGOPOL TRADE - DLA NAJLEPSZYCH GWARANCJA ZATRUDNIENIA!!!

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót murarskich
i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.
i ochrony środowiska,
• rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
• posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
• czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
• wykorzystywania norm i instrukcji,
• wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
• wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
• wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
• sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
• oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
• komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
• wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

Zadania zawodowe murarza to:
• analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
• tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
• ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
• przygotowywanie zapraw murarskich,
• obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
• wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
• wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi,
• wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
• wykonywanie łuków i sklepień,
• wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina,
• murowanie gzymsów i attyk, murowanie kominów,
• wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
• osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
• spoinowanie ścian,
• licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
• układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
• montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
• montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

 

Miejsca pracy:

-praca na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych
-praca w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych
-prowadzenie własnej działalności gospodarczej

1E / Wielozawodowa

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
43.667.49125.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów.Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

W naszej szkole, w ramach branżowej szkoły I stopnia, możesz kształcić się w wielu zawodach, np:

 • Tapicer
 • Dekarz
 • Blacharz samochodowy
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Sprzedawca
 • Fryzjer
 • Piekarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Lakiernik samochodowy
 • i inne.