konto

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przed nami wyjątkowy rok jeśli chodzi o rekrutację do szkół średnich, ponieważ nabór 2019/2020 będzie dotyczył zarówno uczniów kończących szkołę podstawową jak i gimnazjum. W związku z zainstniałą sytuacją, będą obowiązywały dwa oddzielne postępowania rekrutacyjne: jedno dla szkół podstawowych a drugie dla gimnazjum.

W przypadku szkół podstawowcyh, postępowanie rekrutacyjne będzie opiewać na następujących kryteriach:

 • wynik z egzaminu ósmoklasisty: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego;
 • wynik z ocen przedmiotowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowyj z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 • tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

W przypadku postępowania rekrutacyjnego dla gimnazjum, sytuacja przedstawia się następująco:

 • wynik egzaminu gimnazjalnego: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodnicznych oraz języka obcego nowożytnego;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny: z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 • oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zarówno dla szkół podstawowych jak i dla gimnazjum, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Natomiast w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Mając na uwadzę wygodę naszych użytkowników, przygotowujemy właśnie system uzwględniający rekrutację do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

 

Źródło: MEN

 

Opinie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
 • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
Ranking Szkół Średnich 2020
Wyszukiwarka Korepetycji